| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/147/2012 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm. 1 )) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia dla studentów studiów dziennych i zaocznych oraz studentów studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin, osiągających wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach.

2. Przyjąć zasady i tryb przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


ADAM MILEJCZAK


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała określa zasady i tryb przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach. Uchwała określa między innymi podmioty, które mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium, nagrody i wyróżnienia, terminy składania wniosków oraz wysokość stypendium, nagrody, wyróżnień. Decyzję o przyznaniu stypendium, nagrody i wyróżnienia podejmuje Burmistrz Żnina. Wysokość środków na zadania wymienione w § 1 określi Rada Miejska w Żninie w uchwale budżetowej. 1)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


ADAM MILEJCZAK

1) Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 40 poz. 230, Nr 106 , poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/147/2012
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 29 lutego 2012 r.

Zasady udzielania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze, edukacji i innych dziedzinach

§ 1. Burmistrz Żnina przyznaje stypendia Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin, którzy:

1. Osiągają wybitne wyniki w nauce;

2. Posiadają wybitne osiągnięcia w dziedzinach sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych i innych.

§ 2. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów dziennych lub zaocznych, którzy:

1) uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów i egzaminów za ostatni semestr, co najmniej 4,8,

2) uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 4,5, a w opinii uczelni osiągają wybitne wyniki w dziedzinach, o których mowa w § 1,

3) zostali laureatami przeglądów i konkursów na szczeblu regionalnym i krajowym.

§ 3. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać studenci studiów doktoranckich, którzy:

1. na pierwszym roku studiów osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce,

2. na drugim i kolejnych latach studiów:

1) uzyskali bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

2) wykazali się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,

3) wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium studenci składają do Burmistrza Żnina w następujących terminach:

1) do 30 września danego roku o stypendium naukowe na następny rok;

2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedkładania wniosków w trakcie trwania roku budżetowego.

2. W wyżej wymienionych terminach należy złożyć komplet wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad. Wnioski powinny być zaopiniowane przez Dziekana właściwego wydziału danej uczelni.

§ 5. Wszystkie czynności organizacyjne związane z funkcjonowaniem niniejszych zasad - wykonuje Urząd Miejski w Żninie.

§ 6. 1. Urząd Miejski w Żninie dokonuje oceny poprawności wniosków pod względem formalnym i eliminuje wnioski, które nie odpowiadają wymogom niniejszych zasad.

2. Wnioski o stypendia przedkładane są do zaopiniowania Komisji do spraw Stypendiów powołanej przez Burmistrza Żnina odrębnym zarządzeniem określającym tryb , skład komisji oraz jej regulamin.

§ 7. Burmistrz Żnina przyznaje stypendia w wysokości określonej w Uchwale budżetowej na dany rok na okres roku (od stycznia do grudnia) lub pół roku (od stycznia do czerwca lub od lipca do grudnia).

§ 8. O przyznanym stypendium Urząd Miejski w Żninie zawiadamia rektora właściwej uczelni.

§ 9. Student traci prawo do przyznanego stypendium w wyniku relegowania go z uczelni, w przypadku ustania warunków wynikających z paragrafu § 2 i § 3 oraz zmiany miejsca zamieszkania poza gminę Żnin. Stypendium nie będzie w takich wypadkach wypłacane począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały powody do utraty stypendium.

§ 10. Wypłata stypendium dokonywana będzie przez Urząd Miejski w Żninie na podstawie umowy zawartej ze stypendystą.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


ADAM MILEJCZAK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/147/2012
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/147/2012
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »