| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/264/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań" w Inowrocławiu

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm. 1) ) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 2) ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań" w Inowrocławiu, zwanym dalej "Domem".

§ 2. 1. Podstawą do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w Domu jest średni miesięczny koszt pobytu w danym roku budżetowym oraz dochód, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osoby samotnie gospodarującej albo na osobę w rodzinie.

2. Średni miesięczny koszt pobytu oznacza kwotę rocznych wydatków na działalność Domu wynikającą z kosztów utrzymania podopiecznych, bez wydatków inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę miejsc rzeczywistych w Domu i przez dwanaście miesięcy.

3. Średni dzienny koszt utrzymania w Domu ustala się dzieląc średni miesięczny koszt utrzymania w Domu przez liczbę dni roboczych danego miesiąca.


§ 3. Wysokość odpłatności za pobyt w Domu określa poniższa tabela:

Udział procentowy dochodu osoby samotnie gospodarującej albo na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego*

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od wysokości średniego miesięcznego kosztu pobytu

osoby samotnie gospodarującej

osoby w rodzinie

do 100

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100-150

5

7

powyżej 150-180

10

12

powyżej 180-210

15

17

powyżej 210-240

20

22

powyżej 240--270

25

27

powyżej 270-300

30

32

powyżej 300-330

35

37

powyżej 330-360

40

42

powyżej 360-390

45

47

powyżej 390-420

50

52

powyżej 420

55

57

* kryterium dochodowe oznacza odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej albo kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

§ 4. 1. Podopieczni uiszczają opłatę za pobyt bezpośrednio w Domu lub na wskazany rachunek bankowy, z góry do 20 dnia każdego miesiąca.

2. Za niepełny miesiąc podopieczny ponosi odpłatność w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu w danym miesiącu.

3. Do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została wniesiona opłata, o której mowa w ust. 1, Dom dokonuje rozliczenia uiszczonej opłaty. W razie powstania nadpłaty, kwotę nadpłaty zwraca się podopiecznemu, albo - na jego wniosek - zalicza się na poczet opłaty za kolejny miesiąc.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLII/586/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań" w Inowrocławiu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 70, poz. 768, z późn. zm. 3) ).


§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/264/2012
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 marca 2012 r.

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala, w zakresie zadań własnych, rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały (art. 97 ust. 5 ww. ustawy).

Dom Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań" w Inowrocławiu funkcjonuje jako ośrodek wsparcia.

Podstawą do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w Domu jest średni miesięczny koszt pobytu w danym roku budżetowym oraz dochód osoby samotnie gospodarującej albo na osobę w rodzinie.

Wzrost średniego miesięcznego kosztu pobytu w 2012 r. oraz przewidywany wzrost rent i emerytur w 2012 r. i brak weryfikacji kryteriów dochodowych od 2009 r., od których liczona jest w procentach wysokość odpłatności spowodowałyby znaczny wzrost odpłatności.

W celu uniknięcia niekorzystnych skutków finansowych dla podopiecznych wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań" w Inowrocławiu w głosowaniu jawnym. Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

3) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 5, poz. 42.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »