| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/268/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm 1) ), art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm 2) ) oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, z późn. zm. 3) ) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z póżn. zm. 4) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się nazwę ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, zlokalizowanej w północno-wschodniej części Inowrocławia w rejonie ulicy Ikara w zakresie działki geodezyjnej nr 3/9 i 1/10 na arkuszu mapy 63, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 31 KD, z Remigiusza Jankowskiego na Tadeusza Śliwaka.

2. Położenie ulicy, o której mowa w ust. 1, określa plan sytuacyjny stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Ulicę Tadeusza Śliwaka dopisuje się do granic obwodu głosowania nr 12 oraz do granic okręgu wyborczego nr 1.

2. Z granic obwodu głosowania nr 12 oraz z granic okręgu wyborczego nr 1 wykreśla się ulicę Remigiusza Jankowskiego.

§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 122, poz. 1035).


§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281.

3) Zmiany tekstu jedolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147 poz. 881 i Nr 149, poz. 889.


Załącznik do Uchwały Nr XX/268/2012
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 marca 2012 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/268/2012
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 marca 2012 r.

Tadeusz Śliwak - dr nauk medycznych, specjalista leczenia chorób oczu i stanów przeciążeniowych w lotnictwie, ppłk Wojska Polskiego, pilot I klasy. Urodził się 17 sierpnia 1931 r. w Baranowiczach, był synem Józefa, nauczyciela języka polskiego w szkołach gimnazjalnych, i Marii z Kłosów.

W 1945 r. rodzina Śliwaków została repatriowana do Polski i osiedliła się w Inowrocławiu, gdzie ojciec przez następne lata uczył języka polskiego w miejscowych szkołach średnich, m.in. w Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Jana Kasprowicza. W tej też szkole naukę w 1945 r. rozpoczął Tadeusz. W tym okresie podjął także szkolenie szybowcowe w Aeroklubie Kujawskim i sport ten stał się pasją jego życia. W czerwcu 1952 r. odnósł pierwszy znaczący sukces, uzyskując III miejsce na VIII na Krajowych Zawodach Szybowcowych.

Po maturze, od października 1951 r. studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, dyplom lek. med. otrzymał 30 września 1957 r. W tymże roku podjął staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Inowrocławiu, a po jego ukończeniu został asystentem na Oddziale Okulistycznym, gdzie uzyskał I stopień specjalizacji. Równolegle pracował w Miejskiej Przychodni Obwodowej. Pracę w inowrocławskiej służbie zdrowia zakończył 15 listopada 1960 r.

W latach 1956-1958 był prezesem Aeroklubu Kujawskiego. W tym czasie zapraszano go również jako wybitnego zawodnika do uświetniania wielkich wydarzeń lotniczych, m.in. 15 czerwca 1958 r. uczestniczył w pokazach na otwarcie VII Szybowcowych Mistrzostw Świata w Lesznie, a następnie reprezentował Aeroklub Polski w światowych pokazach lotniczych w Moskwie i w Wiedniu. Zdobył Złotą Odznakę Szybowcową z trzema diamentami i trzykrotnie został mistrzem Polski w akrobacji szybowcowej.

Po wyjeździe z Inowrocławia z sukcesem kontynuował karierę zawodową. Pracował w referacie Bezpieczeństwa i Higieny Lotniczej Dowództwa Wojsk Lotniczych i w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Uczestniczył w nowatorskim programie badawczym. Wykonywał loty na samolotach odrzutowych, badając na przykładzie swojego organizmu stany przeciążeniowe i zachowania w warunkach stresowych. Na podstawie tych badań uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

W latach 70. i 80. dalej też wspierał lotnictwo szybowcowe, do 1979 r. uczestniczył w pokazach akrobatycznych, później był instruktorem - pilotem, prowadził kursy szkoleniowe. Autor licznych prac naukowych i populizatorskich. W początku lat 80. awansowany na stopień ppłka pilota I klasy. Odznaczony był Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi dla ZHP, otrzymał nagrodę II stopnia Ministra Obrony Narodowej.

Zmarł, po ciężkiej chorobie, 17 października 1988 r. w Warszawie, pochowany został na cmentarzu wojskowym na Powązkach.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Droga, o której mowa w uchwale, stanowi własność Miasta Inowrocławia, nie zachodzi zatem konieczność uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenu, na którym zlokalizowana jest droga, na podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy tej drodze ( art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.). Uchwałą nr VIII/99/2011 r. Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 r. nadano tej ulicy nazwę Remigiusza Jankowskiego. Jednakże z uwagi na istnienie w Inowrocławiu ulicy Prezydenta Apolinarego Jankowskiego pojawiły się utrudnienia w dotarciu do ww. ulicy przez służby ratunkowe oraz w dostarczaniu korespondencji pocztowej.

Dopisanie ulicy do granic obwodu głosowania oraz do granic okręgu wyborczego wynika z obowiązku aktualizowania przez gminę rejestru wyborców.

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, podlega zatem publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).

Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione.

Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »