| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim

z dnia 30 kwietnia 2012r.

zawarte pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w imieniu i na rzecz którego działają: 1. Wioletta Wiśniewska - Starosta 2. Paweł Betkier - Wicestarostaprzy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej - Skarbnika Powiatu a Gminą Miejską w Nieszawie reprezentowaną przez: Mariana Tołodzieckiego - Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie Mariana Ochocińskiego - Skarbnika Miasta treści następującej:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest przeprawa promowa przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa.

§ 2. Działając zgodnie z uchwałą Nr XIII/187/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji zadań Gminie Miejskiej Nieszawa, Powiat Aleksandrowski z dniem 1 maja przekazuje przeprawę promową, o której mowa w §1 w administrowanie Gminie Miejskiej Nieszawa.

§ 3. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 15 maja 2012r. do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 4. Gmina Miejska w Nieszawie przejmując w utrzymanie przeprawę promową zobowiązuje się do realizacji ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 5. Powiat Aleksandrowski przekazuje Gminie Miejskiej w Nieszawie utrzymanie ciągłości drogi powiatowej Nr 2049 C Nieszawa-Brzeźno w postaci przeprawy promowej.

§ 6. 1. Powiat Aleksandrowski przekaże Gminie Miejskiej w Nieszawie dotację w wysokości 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), na realizacj zadania o którym mowa w § 1.

2. Dotacja o której mowa w ust.1 przekazywana będzie na konto Gminy Miejskiej w Nieszawie w ratach miesięcznych. I rata w wysokości 21.000 zł zostanie przekazana w terminie 7 dni od daty podpisania porozumienia a pozostałe raty będą przekazywane do 25 każdego miesiąca począwszy od miesiąca czerwca 2012 r.

§ 7. Powiat Aleksandrowski zobowiązuje Gminę Miejską w Nieszawie do pobierania opłat za przeprawę promową zgodnie z obowiązującą aktualnie uchwałą Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia opłat za przeprawę promową przez rzekę Wisłę w miejscowości Nieszawa i ustalenia stawek za przewóz promem.

§ 8. Opłaty wynikające z § 7 stanowią pokrycie części kosztów utrzymania przeprawy promowej.

§ 9. Rozliczenie z wykorzystania dotacji oraz opłat, o których mowa w § 8 nastąpi do dnia 15 stycznia 2013 roku.

§ 10. Zobowiązuje się Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. do przeprowadzania kontroli z realizacji powierzonych zadań Gminie Miejskiej Nieszawa.

§ 11. Gmina Miejska w Nieszawie zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zarządu Dróg Powiatowych o każdorazowym wstrzymaniu kursowania promu i jego przyczynie oraz o przywróceniu kursowania przeprawy, a także do dokonywania stosownych zmian na tablicach informacyjnych.

§ 12. Strony ustalają, że odpowiedzialnym za wykonywanie remontów, przeglądów i obsługę promu, a także za prawidłową obsługę przeprawy odpowiedzialna jest Gmina Miejska w Nieszawie.

§ 13. Wszelkie zmiany porozumienia mogą być dokonane w formie aneksu podpisanego przez obydwie strony.

§ 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 15. Niniejsze porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego po podpisaniu po dwa egzemplarze otrzymuje każda ze stron.

§ 16. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Burmistrz


Marian Tołodziecki


Skarbnik


Marian Ochociński

Starosta


Wioletta Wiśniewska


Wicestarosta


Paweł Betkier


Skarbnik


Dorota Sobierajska


Załącznik do Porozumienia Nr 1
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Przeprawa promowa

1. Przeprawa promowa w ciągu drogi Nr 2049 C - Nieszawa-Brzeźno - 0,252 km Razem : 0.252 km Łącznie : 0.252 km

Burmistrz


Marian Tołodziecki


Skarbnik


Marian Ochociński

Starosta


Wioletta Wiśniewska


Wicestarosta


Paweł Betkier


Skarbnik


Dorota Sobierajska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »