| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Miejskiej w Lipnie

z dnia 27 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Lipna


Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 1) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XL/318/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Lipna (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2009 r., Nr 142, poz. 2621) wprowadza się następujące zmiany:
§ 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5. 1. Dotację przekazuje się w 12 częściach w wysokości odpowiadającej aktualnej faktycznej liczbie uczniów wykazanej w informacji organu prowadzącego szkołę lub przedszkole, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/318/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009r.
2. Organ prowadzący sporządza i przekazuje burmistrzowi nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie raty dotacji, rozliczenia z wykorzystania dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/318/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009r.
3. Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym przedkładane jest rozliczenie.
4. Organ prowadzący sporządza rozliczenie roczne w terminie do dnia 30 grudnia za okres od początku do końca minionego roku kalendarzowego. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/318/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009r.
5. Ostateczną wysokość dotacji na dany rok dla szkół i przedszkoli, o których mowa w § 3 ustala Burmistrz Miasta Lipna niezwłocznie po ustaleniu faktycznie poniesionych przez Gminę wydatków bieżących na jednego ucznia publicznego przedszkola lub szkoły tego samego typu i rodzaju w roku, w którym udzielona była dotacja.
6. Kwoty wynikające z rozliczenia dotacji za dany rok - nadpłaty i niedopłaty rozliczane są zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
7 . Ostatecznego rozliczenia dotacji dokonuje się na podstawie faktycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych lub szkół danego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 3. Traci moc uchwała NR XVII/132/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Lipna.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady

Maria Turska
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 , Nr 149, poz. 887 i Nr 205 poz. 1206.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »