| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX /211 /12 Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mogilno na lata 2012 - 2016

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 15, art. 40, ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz.602, Nr 94, poz. 657, Nr 167 poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13 oraz z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) uchwala się, co następuje :

§ 1. Przyjąć wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mogilno na lata 2012 - 2016 stanowiący załącznik do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Teresa Kujawa


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XIX/211/12
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mogilno na lata 2012 - 2016

Art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) nakłada na gminę obowiązek uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W związku z powyższym przedkłada się projekt niniejszej uchwały.


Załącznik do Uchwały Nr XIX /211 /12
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 23 maja 2012 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem

I. Informacja dotyczącą istniejącego zasobu mieszkaniowego Gminy Mogilno

Zasób mieszkaniowy Gminy Mogilno - stan na koniec listopada 2011 r. przedstawia się następująco:

- liczba budynków mieszkalnych będących 100% własnością gminy - 34 budynki;

- liczba budynków mieszkalnych zarządzanych przez Mogileńskie Domy, w których gmina tworzy wspólnotę mieszkaniową (zwaną dalej: WM) - 64 budynki;

- liczba budynków, w których gmina tworzy WM zarządzaną przez inne podmioty - 4 budynki;

- liczba lokali mieszkalnych w budynkach będących 100% własnością gminy - 142 lokale;

- liczba lokali komunalnych w budynkach zarządzanych przez inne podmioty - 11 lokali;

- liczba lokali komunalnych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Mogileńskie Domy, w których gmina tworzy WM - 371 lokali;

- powierzchnia lokali komunalnych w budynkach mieszkalnych, w których gmina tworzy WM - 16.830 m 2 ;

- powierzchnia lokali w budynkach stanowiących 100% własność gminy - 6.866 m 2 ;

II. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

Prognoza dotycząca wielkości zasobu mieszkaniowego gminy, wskazuje na dalsze zmniejszanie się istniejącego zasobu lokali mieszkalnych, znajdujących się w dyspozycji gminy. Wskazuje na to liczba lokali wybudowanych w okresie obowiązywania Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007 - 2011. Jest ona mniejsza od liczby lokali sprzedanych.

Prognozę zasobu lokalowego w latach 2012 - 2016 przedstawia tabela:

Lp.

Stan posiadania

Jedn. miary

2012

2013

2014

2015

2016

(na koniec roku)

(na koniec roku)

(na koniec roku)

(na koniec roku)

(na koniec roku)

1

Liczba lokali mieszkalnych po uwzględnieniu adaptacji budynków z lokalami użytkowymi, nowo powstałych budynków mieszkalnych i sprzedaży lokali.

szt.

519

514

510

508

498

2

Liczba nowych budynków z lokalami mieszkalnymi.

szt.

1

3

Ilość lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych.

szt.

8

4

Liczba budynków z lokalami użytkowymi -adaptacja na lokale mieszkalne.

szt.

1

1

5

Liczba lokali w budynkach mieszkalnych powstałych z adaptacji lokali użytkowych.

szt.

5

6

6

Liczba lokali socjalnych, będących w zasobie mieszkaniowym gminy.

szt.

8

10

12

14

17

7

Liczba pozostałych lokali mieszkalnych, będących w zasobie mieszkaniowym gminy.

szt.

511

504

498

494

481

Obecnie gmina posiada dwa pomieszczenia tymczasowe. Planowane jest pozyskanie dodatkowych trzech pomieszczeń tymczasowych.

III. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata

Budynki z lokalami mieszkalnymi (znajdującymi się w gminnym zasobie lokalowym) wybudowane w latach:

I grupa do 1939r. - 68

II grupa 1940-1980r. - 31

III grupa 1981-2011r. - 3 ( Plac Wolności 10, Jana Pawła II 6, Konopnickiej 20 A)

Z powyższego zestawienia wynika, że w zdecydowanej większości jest to stare budownictwo liczące sobie 50 - 100 lat i więcej. Ponad 65 % budynków zostało wybudowane przed rokiem 1939. Powoduje to duże zużycie ich elementów budowlanych. W związku ze stale pogarszającym się stanem technicznym tych budynków, w najbliższych latach trzeba będzie je wyremontować lub wyłączyć z eksploatacji.

W związku z takim wiekiem użytkowanych nieruchomości konieczne jest przeprowadzenie remontów kapitalnych i modernizacji w zarządzanych budynkach według poniższego zestawienia:

Zakres remontów i modernizacji budynków, elewacji i instalacji

Lp

Rodzaj pracy

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

1

Remont dachu

Goryszewo 16

wymiana pokrycia papowego

Kwieciszewo 5

wymiana pokrycia z dachówki (I etap) - 50%

Padniewo 40

odbudowa dachu po pożarze

ul. 900-lecia 28, Mogilno

remont pokrycia papowego (I etap)

Twierdziń 22

remont dachu nad świetlicą + remont stropu (I etap)

Kwieciszewo 5

wymiana pokrycia z dachówki (II etap) - 50%

Strzelce 1

wymiana pokrycia z dachówki i częściowa wymiana więźby dachowej (I etap)

ul. 900-lecia 28, Mogilno

remont pokrycia papowego (II etap)

ul.900-lecia 25, Mogilno

wymiana pokrycia dachu z pokryciem dachówkowym + remont kominów

ul. Słowackiego 12, Mogilno

remont dachu papowego (I etap) - 50%

Twierdziń 22

remont dachu nad świetlicą + remont stropu (II etap)

Twierdziń 16

remont dachu z pokryciem papowym

Strzelce 1

wymiana pokrycia z dachówki i częściowa wymiana więźby dachowej (II etap)

ul. Słowackiego12, Mogilno

remont dachu papowego (II etap)

Olsza 18

rozebranie budynku gospodarczego ze względu na stan techniczny (stodoła)

Gozdanin 22

wymiana pokrycia z eternitu na blachę

Strzelce 8

przełożenie pokrycia z dachówki

ul. Przemysłowa 2, Mogilno

wymiana pokrycia papowego

ul. Kościuszki 48, Mogilno

(budynek gospodarczy)wymiana pokrycia papowego i elementów konstrukcji

Kwieciszewo 83

wymiana pokrycia z eternitu na blachę

ul. Jana Pawła II 6, Mogilno

remont pokrycia papowego

Olsza18

przełożenie pokrycia z dachówki

2

Remont elewacji + docieplenia

Marcinkowo 36

remont elewacji (II etap)

ul. Kościuszki 48, Mogilno

remont elewacji (II etap)

ul.Ogrodowa 8, Mogilno

remont elewacji i docieplenie (I etap)

Kwieciszewo 5

remont elewacji (II etap)

Padniewo 40

remont elewacji (odbudowa)

ul. Jana Pawła II 1, Mogilno

remont elewacji + docieplenie - 1 szczyt (I etap)

ul. 900-lecia 13, Mogilno

remont elewacji od strony zachodniej

Goryszewo 8

remont elewacji

Marcinkowo 36

remont elewacji (III etap-zakończenie)

ul. Jana Pawła II 1, Mogilno

remont elewacji + docieplenie - 1 szczyt (II etap)

ul. 900-lecia 23, Mogilno

remont elewacji + docieplenia (ściana frontowa)

ul. 900-lecia 32, Mogilno

remont elewacji + docieplenia (ściana od strony 900-lecia)

Wasielewko 20

remont elewacji (II etap)

ul. Hallera 5, Mogilno

remont elewacji od strony ulicy

ul. 900-lecia 30, Mogilno

remont elewacji + docieplenia (ściana szczytowa południowa)

ul. Padniewka 12, Mogilno

remont elewacji (ściana frontowa)

ul. Sądowa 19, Mogilno

remont ściany + docieplenie od strony parkingu

ul. Pułaskiego 6, Mogilno

remont elewacji + docieplenie szczytu południowego

Gębice Rynek 22

remont elewacji

ul. Mickiewicza 30, Mogilno

remont elewacji (ściana frontowa)

ul. Plac Wolności 12, Mogilno

remont elewacji (ściana frontowa)

ul. Przemysłowa 2, Mogilno

naprawa elewacji

ul.Ogrodowa 8, Mogilno

remont elewacji docieplenia (II etap)

ul. Kasztanowa 1, Mogilno

remont elewacji + docieplenia (ściana frontowa)

3

Remont instalacji + budowa

Padniewo 40

odbudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej

Gozdanin 25

budowa zbiornika na nieczystości płynne

ul. 900-lecia 31, Mogilno

wyniesienie gazomierzy na klatkę schodową (I etap)

Wybudowanie Świerkówieckie 4, Świerkówiec 12

budowa instalacji sanitarnej dla 2 budynków (I etap)

ul. 900-lecia 31, Mogilno

wyniesienie gazomierzy na klatkę schodową (II etap)

Wybudowanie Świerkówieckie 4, Świerkówiec 12

budowa instalacji sanitarnej dla 2 budynków (II etap)

ul. 900-lecia 30, Mogilno

remont pionów kanalizacyjnych

ul. 900-lecia 28, Mogilno

remont pionów kanalizacyjnych

Wiele dodatkowych prac remontowych wyniknie z przeglądów rocznych nieruchomości w nadchodzących latach, które trzeba będzie zrealizować. W/w zamierzeniach nie ujęto n/w nieruchomości, w których inwestowanie pochłonęłoby bardzo duże środki. Są to między innymi nieruchomości:

1. Zbożowa 4

2. Gębice Poległych Bohaterów 12

3. Chabsko 45

4. Procyń 9

5. Kwieciszewo 6

IV. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

Sprzedaż lokali

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

nowe zasady

10

10

10

10

10

Przewidywana sprzedaż lokali to około 40 lokali przy starych zasadach (do czasu wprowadzenia nowych zasad), a uwzględniając nowe zasady to około 10 lokali w ciągu roku.

V. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

Przepisy zawarte w uchwale stosuje się do mieszkaniowego zasobu gminy.

- stosownie do artykułu 8 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, stawki czynszu ustala Burmistrz Mogilna w drodze zarządzenia.

- przy wykonywaniu tego uprawnienia Burmistrz uwzględnia sytuację materialną i społeczną lokatorów będących członkami wspólnoty samorządowej, możliwości budżetu Gminy w aspekcie finansowania gospodarki mieszkaniowej, a także kierować się zasadami zawartymi w niniejszej uchwale oraz ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

- przy ustalaniu stawek czynszu za lokale mieszkalne Burmistrz Mogilna uwzględnia następujące czynniki obniżające ich wartość użytkową:

* lokal znajduje się w budynku przeznaczonym do rozbiórki: wartość czynszu - 10 %

* lokal znajduje się w suterenie lub na poddaszu: wartość czynszu - 10 %

* lokal posiada kuchnię bez naturalnego oświetlenia: wartość czynszu - 5 %

* lokal posiada wspólną kuchnię: wartość czynszu - 5 %

* lokal nie posiada kuchni: wartość czynszu - 10 %

* lokal posiada wspólną łazienkę: wartość czynszu - 5 %

* lokal nie posiada łazienki: wartość czynszu - 10 %

* lokal nie posiada C.O.: wartość czynszu - 5 %

* lokal bez wody oraz kanalizacji w mieszkaniu: wartość czynszu - 10 %

* lokal bez wody lub kanalizacji w mieszkaniu: wartość czynszu - 5 %

* lokal położony na terenie wiejskim: wartość czynszu - 5 %

- w przypadku wystąpienia dwóch lub więcej czynników obniżających stawkę czynszu, łączna obniżka czynszu nie może przekroczyć:

* na terenie miasta: 25 %

* na terenie wiejskim: 35 %

- czynniki obniżające stawkę czynszu nie mają zastosowania do stawek czynszu za lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe;

- czynsz najmu lokalu można obniżyć tylko w tych przypadkach, gdy wysokość stawki czynszu w zasobach gminnych osiągnie wartość równą bądź wyższą od 3 % kosztu odtworzenia powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłoszonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w drodze obwieszczenia;

- o obniżeniu czynszu decyduje Burmistrz Mogilna po rozpatrzeniu pisemnego wniosku, złożonego przez osobę zainteresowaną;

- czynsz najmu za lokal mieszkalny wynajmowany przez gminę od osoby fizycznej lub prawnej, podnajemca opłaca w wysokości stawek obowiązujących w gminnym zasobie mieszkaniowym. Natomiast gmina dopłaca właścicielowi lokalu różnicę pomiędzy tym czynszem, a stawką ustaloną w umowie z właścicielem lokalu;

VI. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy sprawuje zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie na podstawie umowy o zarządzaniu podpisanej z Burmistrzem Mogilna. Nie przewiduje się większych zmian w zarządzaniu zasobem komunalnym gminy. Mogileńskie Domy zarządzają zasobem mieszkaniowym gminy w ok. 95% pozostałe 5% zarządzanie sprawują inni zarządcy.

Lp.

Stan posiadania

Jedn. miary

2012

2013

2014

2015

2016

1

Liczba bud. w których gmina tworzy WM zarządz. przez inne podmioty

szt.

5

5

6

6

7

2

Liczba lokali kom. w budynkach zarządz. przez inne podmioty

szt.

25

25

30

30

40

3

Liczba lokali socjalnych w budynkach zarządzanych przez inne podmioty

szt.

-

-

-

-

-

Zarządzanie polega na:

? windykacji należności przez Mogileńskie Domy w Mogilnie i windykacji przy udziale komornika

? wydzieleniu lokali socjalnych - wprowadzeniu zasad najmu lokalu socjalnego w/g wysokości dochodu na członka gospodarstwa domowego, zawartego w zasadach wynajmu lokali mieszkalnych. W przypadku wzrostu dochodu na członka gospodarstwa domowego powyższej wartości ustalonej w zasadach, najemca zaczyna płacić czynsz, który obowiązuje w gminnym zasobie mieszkaniowym

? proponowanie zamiany lokali w zamian za spłatę długu

? wnioskowaniu o eksmisję lokatorów

? rozłożeniu lokatorom zaległości w zapłacie czynszu na raty

? umożliwieniu lokatorom odrabiania zaległości w zapłacie czynszu

? umorzeniu lokatorom zaległości w ważnych, losowych przypadkach

VII. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2012- 2016 będą:

? przychody z czynszów za lokale mieszkalne

? przychody z czynszów za lokale użytkowe

? dotacje gminy

? kredyty na remonty

Lp.

Planowane wpływy finansowe

Lata

2012

2013

2014

2015

2016

1.

przychody z czynszu

935 tys.

980 tys.

1.029 tys.

1.080 tys.

1.134 tys.

2.

dotacje przedmiotowe do remontów

110 tys.

150 tys.

160 tys.

170 tys.

200 tys.

3.

wpływy na fundusz remontowy

120 tys.

120 tys.

120 tys.

120 tys.

120 tys.

4.

wpływy z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, wykonania drobnych usług, wykonania rocznych przeglądów technicznych

232 tys.

202 tys.

215 tys.

215 tys.

220 tys.

RAZEM

1.397 tys.

1.452 tys.

1.524 tys.

1.585 tys.

1.674 tys.

VIII. Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne

Lp.

Wydatki

Lata

2012

2013

2014

2015

2016

1.

eksploatacja (w tym m.in. bieżące naprawy, ubezpieczenia)

850 tys.

895 tys.

953 tys.

1.004 tys.

1.068 tys.

2.

zarząd (w tym m.in. wynagrodzenia pracownicze i koszt utrzymania zakładu)

167 tys.

167 tys.

181 tys.

181 tys.

206 tys.

3.

remonty i modernizacje

260 tys.

270 tys.

270 tys.

280 tys.

280 tys.

4.

fundusz remontowy

120 tys.

120 tys.

120 tys.

120 tys.

120 tys.

RAZEM

1.397 tys.

1.452 tys.

1.524 tys.

1.585 tys.

1.674 tys.

Dotacje na inwestycje

Lp.

Wyszczególnienie

Lata

2012

2013

2014

2015

2016

1.

- Mogilno, Rynek 23

130 tys.

200 tys.

200 tys.

200 tys.

200 tys.

- Marcinkowo, budynek po przychodni

2.

- Skrzeszewo 14 (nowy budynek socjalny)

100 tys.

200 tys.

100 tys.

IX. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali

Nie przewiduje się konieczności przeprowadzania planowych remontów budynków lub lokali wymagających zamiany. Planuje się zabezpieczenie w gminnym zasobie lokali od jednego do trzech lokali przeznaczonych do natychmiastowego zasiedlenia przez lokatorów mieszkań zniszczonych w wyniku nagłych zdarzeń losowych.

b) planowana sprzedaż lokali

Na wolnym rynku planowana jest sprzedaż lokali szczególnie atrakcyjnych. Są to pojedyncze lokale mieszkaniowe. Zakłada się, że środki uzyskane ze sprzedaży tych mieszkań zostaną przeznaczone na poprawę stanu technicznego lokali znajdujących się w lokalowym zasobie mieszkaniowym gminy oraz na budowę budynku z lokalami socjalnymi lub komunalnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »