| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/355/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 23 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm. 1) ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2) .

Przewodniczący Sejmiku


Dorota Jakuta

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

2) Niniejszy Statut był poprzedzony Statutem Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy zatwierdzonym przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 582/2001 z dnia 26 lutego 2001 r., zmienionym uchwałami: Nr XXXIV/423/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r., Nr XLVIII/1290/10 z dnia 28 czerwca 2010 r., Nr V/83/11 z dnia 21 lutego 2011 r., który na mocy art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) powinien być dostosowany do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.


Załącznik do Uchwały Nr XX/355/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 kwietnia 2012 r.

STATUT
Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy, zwana dalej ,,Przychodnią", jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 2. 1. Podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór nad Przychodnią jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

2. Siedzibą Przychodni jest miasto Bydgoszcz.

3. Przychodnia działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

4. Przychodnia może udzielać świadczeń zdrowotnych ludności z pozostałej części kraju i cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 2
Cele i zadania udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 3. Głównym celem Przychodni jest w szczególności:

1) podejmowanie działań na rzecz ochrony poprawy stanu zdrowia ludności;

2) organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej;

3) stałe podnoszenie jakości świadczonych usług;

4) propagowanie zachowań prozdrowotnych oraz szerzenie oświaty zdrowotnej;

5) przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

§ 4. Powyższe cele Przychodnia realizuje poprzez organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie, przywracaniei poprawę zdrowia.

§ 5. 1. Podstawowym zadaniem Przychodni jest zapewnienie ambulatoryjnej opieki profilaktyczno-leczniczej dla ludności zamieszkałej na obszarze działania.

2. Do zadań Przychodni należy w szczególności:

1) prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej, specjalistycznejw zakresie medycyny sportowej, kardiologii, wad postawy, rehabilitacji, neurologii, okulistyki, otolaryngologii, chirurgii;

2) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;

3) organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,

4) wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne;

5) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami, klubami sportowymi;

6) orzekanie o zdolności sportowców do uprawiania sportu, zdolności do pracy, opiniowania o stanie zdrowia wydolności z konsultacją specjalistyczną;

7) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla lekarzy w zakresie medycyny sportowej;

8) prowadzenie spraw związanych ze statystyką medyczną Przychodni;

9) prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w dziedzinach reprezentowanych przez komórki organizacyjne Przychodni;

10) udzielanie świadczeń specjalistycznych, konsultacyjnych w dziedzinach reprezentowanych przez komórki organizacyjne Przychodni.

§ 6. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych na ogólnie obowiązujących zasadach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. 1. Organizację i porządek procesu udzielanie świadczeń zdrowotnychw Przychodni określa regulamin organizacyjny.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, ustalony przez Dyrektora Przychodni, podlega opinii Rady Społecznej.

Rozdział 3
Organy Przychodni

§ 8. 1. Przychodnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz kierownik Przychodni, zwany dalej ,,Dyrektorem".

2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Przychodnii ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Przychodnią.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Przychodni.

4. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

§ 9. 1. Rada Społeczna Przychodni, zwana dalej ,,Radą" jest organem inicjującymi opiniodawczym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz doradczym Dyrektora Przychodni.

2. Rada wykonuje zadania określone w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), zwana dalej "ustawą", oraz przedstawia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu opinie w sprawie oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych Przychodni.

§ 10. Radę powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie właściwy organ Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 11. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

2. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji, w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej sześć miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady;

4) zmiany decyzji podmiotu wyznaczającego;

5) śmierci.

3. Przed upływem kadencji Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego może także odwołać członka Rady z inicjatywy:

1) komisji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego właściwej ds. zdrowia;

2) grupy 3 radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

3) klubu Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

4) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 12. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) przewodniczący - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub osoba przez niego wyznaczona;

2) członkowie:

a) przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiegow liczbie 6,

b) przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

§ 13. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Rozdział 4
Struktura organizacyjna

§ 14. W skład Przychodni wchodzą:

1) Poradnie:

a) Poradnia Medycyny Sportowej,

b) Poradnia Wad Postawy,

c) Poradnia Kardiologiczna,

d) Poradnia Medycyny Pracy,

e) Poradnia Otolaryngologiczna,

f) Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,

g) Poradnia Chirurgii Ogólnej,

h) Poradnia Okulistyczna,

i) Poradnia Neurologiczna;

2) Pracownie:

a) Pracownia Biometryczna,

b) Pracownia Audiometryczna,

c) Pracownia Kinezyterapii,

d) Pracownia Fizykoterapii,

e) Pracownia Rehabilitacyjna,

f) Pracownia Elektrokardiograficzna,

g) Pracownia Prób Wysiłkowych,

h) Pracownia Radiologiczna,

i) Pracownia badań wydolności fizycznej,

j) Pracownia diagnostyki kardiologicznej;

3) Stanowiska pracy ds. administracyjno - finansowych:

a) Główny Księgowy,

b) Pielęgniarka koordynacyjna,

c) Starszy Referent;

4) Stanowisko samodzielne - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Rozdział 5
Gospodarka finansowa

§ 15. 1. Przychodnia prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie, który pokrywaz posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

2. Rachunkowość Przychodni prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 16. Przychodnia może uzyskać środki finansowe ze źródeł wymienionych w art. 55 i 114 ustawy, a także z wydzielonej działalności gospodarczej w zakresie wynajmu, wydzierżawiania majątku trwałego.

§ 17. 1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania dokonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Niniejszą uchwałą nadaje się Statut Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 204 ust. 2 cyt. ustawy publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające na podstawie dotychczasowych przepisów stały się podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami.

Stosownie do art. 42 cyt. ustawy ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowanew ustawie określa statut. W statucie określa się firmę podmiotu odpowiadającą rodzajowii zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, siedzibę podmiotu, cele i zadania podmiotu, organy i strukturę organizacyjną podmiotu, w tym zadania, czas trwania kadencjii okoliczności odwołania członków rady społecznej, przed upływem kadencji, formę gospodarki finansowej. Statut nadaje podmiot tworzący.

Statut jako akt strukturalno-organizacyjny jest przepisem prawa powszechnie obowiązującego.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Niniejszy Statut był poprzedzony Statutem Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy zatwierdzonym przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 582/2001 z dnia 26 lutego 2001 r., zmienionym uchwałami:Nr XXXIV/423/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r., Nr XLVIII/1290/10 z dnia 28 czerwca 2010 r., Nr V/83/11 z dnia 21 lutego 2011 r., który na mocy art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) powinien być dostosowany do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »