| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/456/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie: zmiany do regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241: z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 1917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706, z 2011 r. Nr 149 poz. 887) oraz § 13 ust. 3 Regulaminu wynagradzania nauczycieli przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLV/633/2009 r. z dnia 29 grudnia 2009r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. Nr 30, poz. 353), zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LIII/820/2010r., z dnia 26 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. Nr 147 poz. 1826) i uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XI/190/2011 r., z dnia 25 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. Nr 232 poz. 2124)

RADA MIEJSKA
uchwala co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/560/2009, z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią dla nauczycieli i dyrektorów szkół wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie: "W skład Komisji wchodzą:

1) Trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią:

a) Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią (ZOOR),

b) Przewodniczący lub wytypowany przez niego członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego;

c) Główny Księgowy Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią,

2) Po jednym przedstawicielu lokalnych struktur nauczycielskich związków zawodowych działających w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Nakło nad Notecią."

2. W § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza należy składać w 5-ciu egzemplarzach, na druku określonym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią."

3. § 8 otrzymuje brzmienie: "1. Nagrodę Burmistrza mogą otrzymać nauczyciele, którzy:

1) osiągają szczególnie wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno wychowawczej lub opiekuńczej;

2) wykazują szczególną staranność w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz innych zadań statutowych szkoły;

3) wykazują szczególną dbałość o bazę materialną szkoły;

4) legitymują się co najmniej 5 - letnim stażem pracy pedagogicznej;

5) otrzymali co najmniej dwukrotnie nagrodę Dyrektora Szkoły (nie dotyczy dyrektorów);

6) uzyskali pozytywną opinię rady pedagogicznej;

7) uzyskali pozytywną opinię zakładowej organizacji związkowej, której są członkiem - dotyczy to członków związków zawodowych;

8) nie otrzymali w danym roku innej nagrody pieniężnej.

2. Nagrodę Burmistrza mogą otrzymywać Dyrektorzy szkół, którzy spełniają warunki określone w ust. 1 oraz:

1) uzyskują wymierne efekty w zakresie organizacji pracy szkoły (placówki),

2) racjonalnie zarządzają szkołą,

3) osiągają znaczące efekty w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego

4) prawidłowo realizują budżet szkoły (placówki)".

4. W § 9 pkt. 3 i 4 otrzymują odpowiednie brzmienie:

1) "3. Przewodniczącym Komisji jest dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.,"

2) "4. Pod nieobecność Przewodniczącego Komisji jej pracą kieruje Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego lub inny, wytypowany do udziału w pracach Komisji członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego."

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejsze zmiany do regulaminu zostały uzgodnione z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nakle nad Notecią oraz Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Nakle nad Notecią.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Jedynak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/456/2012
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 31 maja 2012 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkoły, bedący jednostką samorządu terytorialnego, ustala tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Regulamin przyznawania nagród Burmistrza przyjęty uchwałą Nr XXXIX/560/2009 r., z dnia 25 czerwca 2009 r. nie określał kryteriów przyznawania nagrody Burmistrza dyrektorom szkół i przedszkoli (uwzględniane były ogólne kryteria stosowane wobec nauczycieli). Zachodzi więc konieczność doprecyzowania regulaminu w tym zakresie.

Wprowadzono również zmiany w składzie komisji polegające na wykreśleniu Z-cy Burmistrza z jednoczesnym ustaleniem nowego przewodniczącego.

W związku z powyższym, przedkładam pod obrady sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią uzgodnione z lokalnymi związkami zawodowymi, działającymi w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Nakło nad Notecią, zmiany regulaminu przyznawania nagród Burmistrza.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »