| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne na terenie Gminy Jeziora Wielkie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 5c pkt 1, art. 6 ust.1 pkt 1, 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618 z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205poz. 1206), Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624, z 2002r. Nr 10 poz. 96 z 2003r. Nr 146 poz. 1416 z 2004r. Nr 66 poz. 606 z 2005r. Nr 10 poz. 75 z 2007r. Nr 35 poz. 222)

§ 1. Bezpłatna opieka, nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest nie krótsza niż 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Opłatę za świadczenia, przekraczające czas, o których mowa w § 1 ustala się za godzinę zajęć wykraczających ponad czas określony § 1 w wysokości 1 zł.

2. W przypadku gdy do przedszkoli na terenie Gminy Jeziora Wielkie uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny na pisemny wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ skierowany do dyrektora przedszkola opłatę określoną w § 2 ust. 1 obniża się o 50% za drugie i za każde następne dziecko.

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za dodatkowe usługi nie podlega zwrotowi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeziora Wielkie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej GminyJeziora Wielkie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r.


Uzasadnienie

Zgodnie z §10 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z 2001 r.) zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »