| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII.156.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/151/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 35, poz. 701 ze zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich


Załącznik do Uchwały Nr XVIII.156.2012
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 21 czerwca 2012 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Chełmińskiej.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zwany dalej "Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, świadczącym usługi zdrowotne na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 2. Zakład działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3. Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.

§ 4. Zakład posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy - pod nr 0000002328.

§ 5. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 38.

§ 6. Zakład obejmuje swoim działaniem ludność Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz inne osoby które wyraziły wolę leczenia się w Zakładzie.

II. Zadania i organizacja Zakładu.

§ 7. 1. Podstawowym zadaniem Zakładu jest zapewnienie świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

2. W szczególności do zadań Zakładu należy zapewnienie:

a) podstawowej opieki zdrowotnej dla i dorosłych i dzieci,

b) prowadzenie oświaty zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

3. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub w umowie cywilnoprawnej.

4. Zakład może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą.

5. Zakład zapewnia obsadę kadrową zastępczych miejsc szpitalnych tworzonych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny.

§ 8. W skład Zakładu wchodzą:

1) Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w:

a) Dąbrowie Chełmińskiej,

b) Czarżu,

c) Ostromecku;

2) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Czarżu;

3) Gabinet Położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Czarżu;

4) Gabinet Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w:

a) Dąbrowie Chełmińskiej,

b) Czarżu,

c) Ostromecku;

5) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Dąbrowie Chełmińskiej.

III. Zarządzanie Zakładem

§ 9. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem ponosi Dyrektor Zakładu.

2. Do zadań i kompetencji Dyrektora należy:

1) kierowanie działalnością Zakładu i reprezentowanie go na zewnątrz;

2) ustalanie planu finansowego Zakładu;

3) 3 ) ustalanie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu i przedkładanie go Radzie Społecznej do zaopiniowania;

4) zapewnienie należytego funkcjonowania Zakładu poprzez:

a) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do sprawnego jego funkcjonowania,

b) dbanie o należyty dobór pracowników o podnoszenie ich kwalifikacji,

c) przyjmowanie i zwalnianie pracowników oraz podejmowanie innych decyzji w sprawach pracowniczych.

§ 10. Dyrektor Zakładu odpowiada za:

1) poziom świadczonych usług przez Zakład;

2) prowadzenie zgodnie z przepisami prawa dokumentacji medycznej;

3) prowadzenie racjonalnej polityki finansowej;

4) przestrzeganie praw pacjenta.

§ 11. Dyrektora Zakładu zatrudnia Wójt Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 12. 1. Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze i zarządzające przy pomocy:

1) pielęgniarek koordynujących;

2) głównego księgowego.

2. W razie nieobecności Dyrektora Zakładu zastępuje go, wyznaczony przez Dyrektora pracownik Zakładu.

3. Zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zakładu.

IV. Rada Społeczna Zakładu

§ 13. W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

§ 14. Radę Zakładu powołuje i odwołuje Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 15. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 5 lat, z tym że pełni swoje obowiązki do chwili wyboru nowej Rady Społecznej.

2. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z funkcji;

2) niemożności uczestnictwa w posiedzeniach Rady Społecznej z uwagi na stan zdrowia;

3) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

3. Członkowstwo w Radzie Społecznej wygasa na skutek śmierci członka Rady.

§ 16. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) przewodniczący - Wójt Gminy lub wyznaczony przez niego przedstawiciel;

2) członkowie - przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy w ilości 5 osób;

3) członek - przedstawiciel Wojewody.

§ 17. Zadania i tryb działania Rady Społecznej określa Regulamin Rady zatwierdzony przez Radę Gminy.

§ 18. Do zadań Rady Społecznej, poza wymienionymi w przepisach obowiązujących, należy opiniowanie projektu Statutu Zakładu i jego zmian.

§ 19. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej , tryb pracy i podejmowania uchwał określa jej regulamin.

§ 20. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Gminy bezpośrednio lub za pośrednictwem przewodniczącego Rady Społecznej.

§ 21. Wszelkie spory pomiędzy Radą Społeczną a Dyrektorem Zakładu rozstrzyga Rada Gminy.

V. Gospodarka finansowa Zakładu

§ 22. 1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami, majątkiem Skarbu Państwa lub mieniem komunalnym oraz majątkiem własnym.

2. Rozporządzanie majątkiem Zakładu regulują powszechnie obowiązujące przepisy .

3. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy i inwestycyjny ustalany przez dyrektora Zakładu i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

4. O podziale środków finansowych decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

5. Dyrektor Zakładu przedstawia Radzie Społecznej raz na kwartał sprawozdanie z działalności oraz działania poszczególnych poradni.

6. Dyrektor Zakładu udostępnia Radzie Społecznej do wglądu okresowe i roczne sprawozdania finansowe z działalności Zakładu zobowiązujące wg ustawy o rachunkowości oraz wymogów statystycznych.

§ 23. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej;

2) z innej działalności gospodarczej;

3) z darowizn i innych datków;

4) zakład może otrzymywać dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na inwestycje i realizację zadań Statutowych.

§ 24. 1. Majątek Zakładu określają:

1) fundusz założycielski;

2) fundusz Zakładu.

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia komunalnego.

3. Fundusz założycielski zwiększają przekazane środki z budżetu na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i inwestycje.

4. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 25. 1. Fundusz Zakładu zwiększa się o:

1) zyski bilansowe;

2) kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego będących skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku;

3) środki z innych źródeł.

2. Fundusz Zakładu zmniejsza się o:

1) straty bilansowe;

2) umorzenie majątku trwałego;

3) kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku.

3. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach.

§ 26. Zakład decyduje o podziale zysku po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

§ 27. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 28. Rada Gminy jako organ założycielski może pokryć ujemny wynik ze środków

publicznych, określając dalszy sposób funkcjonowania Zakładu.

§ 29. 1. W przypadku niemożliwości dalszego funkcjonowania Rada Gminy może podjąć uchwałę o likwidacji Zakładu.

2. Zobowiązania i należności Zakładu po jego likwidacji staja się zobowiązaniami Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 30. Zakład prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym przyjętym przez Dyrektora Zakładu wg zasad określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) , przepisów wykonawczych do ustawy oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.

§ 31. Rachunkowość Zakładu prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 1223 ze zm.).

VI. Postanowienia końcowe.

§ 32. Nadzór nad Zakładem sprawuje Gmina Dąbrowa Chełmińska.

§ 33. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności leczniczej i przepisy wydane na jej podstawie oraz Kodeksu pracy.

§ 34. Statut Zakładu zaopiniowany został przez Radę Społeczną Zakładu.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »