| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII.161.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) i art. 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1498 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

2. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym ,,Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2032".

3. Dotacja nie stanowi pomocy de minimis , ani pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

§ 2. 1. O jednorazowe dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, posiadająca tytuł prawny, m.in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.

2. O dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami są osoby fizyczne.

3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz wykonania dokumentacji technicznej.

4. Wyboru firmy dokonuje właściciel nieruchomości.

5. Dofinansowanie udzielane będzie po zakończeniu realizacji w/w zadania na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

6. Wnioski można składać w ciągu całego roku kalendarzowego.

§ 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) ,,azbeście" i ,,wyrobach zabierających azbest"- rozumie się przez to wyroby z azbestu rozumiane według przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.);

2) usunięcie wyrobów zawierających azbest - rozumie się przez to:

a) demontaż wyrobów zawierających azbest,

b) transport odpadów zawierających azbest na właściwe składowisko,

c) złożenie (utylizacja odpadów zawierających azbest na właściwym składowisku (lub przekazanie do urządzenia przewoźnego przetwarzającego odpady zawierające azbest;

3) kosztach kwalifikowanych bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest - rozumie się przez to:

a) koszty demontażu wyrobów zawierających azbest,

b) koszty transportu odpadów zawierających azbest na właściwe składowisko ( lub przekazanie do urządzenia przewoźnego przetwarzającego odpady zawierające azbest,

c) koszty złożenia odpadów zawierających azbest na właściwym składowisku (lub przekazanie do urządzenia przewoźnego przetwarzającego odpady zawierające azbest;

4) specjalistycznej firmie - rozumie się przez to firmę posiadającą wymagane przepisami prawa zezwolenia na usuwanie odpadów zawierających azbest;

5) wykonawcy - rozumie się przez to podmiot uprawniony do wykonywania prac z azbestem na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami).

§ 4. 1. Warunkiem niezbędnym ubiegania się o dofinansowanie do zadania określonego w §1 jest złożenie w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej wniosku o przyznanie dotacji (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) wraz z następującymi załącznikami:

1) potwierdzoną kopię zgłoszenia przez osobą fizyczną zamiaru przystąpienia do robót polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Wydziału właściwego do spraw Architektury Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy lub kopię pozwolenia na budowę, w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu;

2) informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

3) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649);

4) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku współwłaścicieli należy do wniosku załączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.

2. Kompletne wnioski będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy według następujących kryteriów:

1) wnioski na obiekty o 1 stopniu pilności zgodnie z kartą oceny sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;

2) kolejności zgłoszeń;

3) limit środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

3. Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania w danym roku budżetowym, w którym złożono wniosek, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.

4. O kwalifikacji wniosku do realizacji wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie a następnie nastąpi zawarcie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Wójtem Gminy Dąbrowa Chełmińska na udzielenie dotacji.

§ 5. 1. Po realizacji zadania, osoba fizyczna, składająca wniosek o dofinansowanie, zobowiązana jest powiadomić Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej o zakończeniu prac oraz złożyć:

1) informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

2) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych;

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty przekazania odpadu, podpisaną przez przedstawiciela składowiska, potwierdzającą przekazanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz kwit wagowy, potwierdzający wagę odebranych przez składowisko odpadów zawierających azbest;

4) oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest (dokument będzie zwracany);

5) oświadczenie wnioskodawcy, że nie skorzystał z dofinansowania na to same zadanie z innych źródeł.

2. Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej zastrzega sobie prawo kontroli przez osoby upoważnione do realizacji zadania objętego ,,Regulaminem" na każdym etapie jego realizacji.

§ 6. 1. Kwalifikowana wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 800,- zł (słownie: osiemset złotych) za 1 tonę kosztów wymienionych w § 3 pkt 3 w niniejszej uchwale.

2. W przypadku niepełnej tony wysokość dotacji zostanie proporcjonalnie obniżona.3. Wysokość dofinansowania podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy.

§ 7. 1. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

2. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

3. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą dofinansowane w roku następnym.

4. Wnioskodawca, który uzyskał dotację ze środków Gminy na usunięcie wyrobów zawierających azbest zgodnie z niniejszą uchwałą, będzie mógł składać następny wniosek o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu z innego obiektu, nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia przyznania dotacji. Wnioski złożone przed tym terminem nie będą rozpatrywane.

§ 8. W każdym roku na dofinansowanie zadań wymienionych w §1, przeznacza się kwotę, której wysokość ustalona jest w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

§ 9. 1. Dofinansowanie dotyczy inwestycji rozpoczętych lub zakończonych od 2010 roku.

2. Zapisy § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 nie dotyczą rozpoczętych lub zakończonych inwestycji w 2010 i 2011 roku.

§ 10. Formularze wniosku i załączników dostępne na stronie internetowej www.bipdabrowachelminska.lo.pl . w zakładce środowisko lub do pobrania w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.161.2012
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 21 czerwca 2012 r.

CZĘŚĆ I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

1. Dane osobowe :

a) imię: …………………………………………........................................................................................................

b) nazwisko: …………………………………….......................................................................................................

c) adres zameldowania: …………………………………………………………...............................…………….

……………………………………………………………………………..............................……...…….

d) adres zamieszkania: …………………………………………………………................................…..…………

……………………………………………………………………….....................…..........………………

e) adres realizacji zadania: ………………….…………………………………....................…............……........…

..........................................................................................................................................................................

numer ewidencyjny działki ………………………..obręb ………………....................…..........…………

f) telefon kontaktowy: ……………………………....................................................................................................

2. Opis wymiany - likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji:

a) rodzaj powierzchni (dach/elewacja): ………………………………………………............................………...

b) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/likwidacji: ……………………...........................………...

c) nazwa i adres wykonawcy robót………… ………………….......…………………….............................……..

.........................................................................................................................................................................

d) rodzaj płyt eternitowych (falisty/płaski):………………………………………….............................………….

e) ilość odpadów zawierających azbest: ……………………………………………..............................………….

f) planowany termin wykonania zadania ...................................................................................................................

3. Przewidywany koszt zadania ..........................................................................................................................

4. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku wypełniłem(am) zgodnie z prawdą.

5. Zapoznałem(am) się z treścią uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

6. Załączniki:

1) potwierdzoną kopię zgłoszenia przez osobą fizyczną zamiaru przystąpienia do robót polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Wydziału właściwego do spraw Architektury Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy lub kopię pozwolenia na budowę, w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu;

2) informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

3) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649);

4) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku współwłaścicieli należy do wniosku załączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.

..............................................

Podpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ II - WYPEŁNIA KOMISJA.

Opinia Komisji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................

Kwalifikacja wniosku:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................

Dąbrowa Chełmińska, dnia ……………………

Członkowie Komisji:

1. ………………………………………….

2. ………………………………………….

3. ………………………………………….

CZĘŚĆ III - POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC

Opinia Komisji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................…………

Dąbrowa Chełmińska, dnia …………………….

Członkowie Komisji:

1. ………………………………………….

2. ………………………………………….

3. ………………………………………….

CZĘŚĆ IV - ZATWIERDZENIE

Akceptacja Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska:

……………………………………………………..

Akceptacja Skarbnika Gminy Dąbrowa Chełmińska:

…………………………………………………

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.161.2012
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 21 czerwca 2012 r.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST,
KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.

1. Miejsce, adres ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. Właściciel/ zarządca :

- osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres……………………………………………………..........

3. Tytuł własności ………………………………………………………………………………..

4. Nazwa, rodzaj wyrobu …………………………………………………………………………

5. Ilość (Mg) ……………………………………………………………………………………....

6. Data zaprzestania wykorzystywania wyrobów ……………………………………………..….

7. Załączniki:

1) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych;

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty przekazania odpadu, podpisaną przez przedstawiciela składowiska, potwierdzającą przekazanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych.

3) oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest (dokument będzie zwracany);

4) oświadczenie wnioskodawcy, że nie skorzystał z dofinansowania na to samo zadanie z innych źródeł.

Dąbrowa Chełmińska, dnia………………

……………………………

(podpis)

__________________________

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »