| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/89/12 Rady Gminy Dragacz

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm 1) .) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach następująco:

a) dla dyrektora szkoły o liczbie oddziałów do 7 - w liczbie 8 h,

b) dla dyrektora szkoły o liczbie oddziałów od 8 do 12 - w liczbie 10 h,

c) dla dyrektora szkoły o liczbie oddziałów powyżej 12 - w liczbie 14 h,

d) dla dyrektora przedszkola czynnego ponad 5 h dziennie, liczącego 2 oddziały - w liczbie 10 h, liczącego 3 oddziały - w liczbie 12 h i liczącego 4 oddziały - w liczbie 14 h,

e) dla wicedyrektora szkoły o liczbie oddziałów powyżej 9 - w liczbie 9 h,

f) dla kierownika szkoły filialnej o liczbie oddziałów do 4 - w liczbie 6 h.

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, dla nauczyciela pedagoga i psychologa zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w liczbie 20 h.

§ 3. 1. Ustala się, w przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych liczony wg wzoru W = (X1 + X2): [(X1 : Y1 + (X2 : Y2)], gdzie X1, X2 oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły, Y1, Y2 oznacza tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony dla stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach, zaokrąglając uzyskany wynik zgodnie z zasadami matematyki.

3. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 4. Uchwała ma zastosowanie do pensum realizowanego od 1 września 2012 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/176/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2005 r. Nr 109, poz. 1898 z późn. zm 2) .).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Torbicki


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określenia zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, co zostało zrealizowane w uchwale Nr XXI/176/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 sierpnia 2005 r. Użyte w uchwale określenie szkoła oznacza również przedszkole (art. 3 pkt 2 u. o s. o.). Akt z 2005 roku zmieniano dwukrotnie, w 2011 roku ze względu na zatrudnienie psychologa i w 2009. W 2005 roku przedszkole samorządowe liczyło dwa oddziały i dlatego wspomniana uchwała określała obniżkę pensum dla dyrektora przedszkola o tym stopniu organizacji. Uruchomienie od września 2009 roku trzeciego oddziału w gminnym przedszkolu wymagało określenia przez organ prowadzący obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora takiej placówki. W związku ze złożeniem blisko stu wniosków przez rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka od 1 września 2012 r. do Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie zaplanowano (zgodnie z potrzebami wnioskujących) funkcjonowanie czterech oddziałów w oparciu o istniejącą bazę (tj. 3 izby dla dzieci), wprowadzając zmianowość w oddziałach pięciogodzinnych (czas funkcjonowania: 7:00 -12:00 i 12:00 - 17:00). Poprzez zwiększenie czasu pracy placówki o 1,5 godziny dziennie zyskano możliwość pozytywnego rozpatrzenia podań wszystkich rodziców/opiekunów prawnych. Jednak utworzenie kolejnego oddziału to również zwiększenie obowiązków osoby zarządzającej placówką, dlatego uzasadnione jest uwzględnienie tej sytuacji i określenie w niniejszej uchwale wymiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora placówki czterooddziałowej. Zaproponowana obniżka wzorowana jest na regulacji zastosowanej w (obecnie już archiwalnym akcie) zarządzeniu MEN z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (M.P. z dnia 23 czerwca 1997 r.). Biorąc pod uwagę, że w placówce poza etatem dyrektora zatrudniony jest w administracji jeden pracownik w wymiarze 25/40 etatu na stanowisku intendenta wydaje się w pełni uzasadnione zwiększenie o 2 godziny obniżki pensum. Przewiduje się realizację 2 godzin zajęć dydaktycznych, o które obniża się pensum dyrektora poprzez zwiększenie wymiaru etatu nauczyciela stażysty. Miesięczny koszt tych godzin wyniesie (wraz z pochodnymi) 210,41 zł. W §3. doprecyzowano poprzez dodanie wzoru określenie sposobu liczenia pensum w przypadku konieczności łączenia przez nauczyciela różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Torbicki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 ; Nr 220, poz. 1600 , z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

2) Zmiana tekstu wymienionej uchwały została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2009 r. Nr 96, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 132, poz.1132.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »