| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/173/2012 Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie podziału gminy Więcbork na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) ) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.2) ), na wniosek Burmistrza Więcborka

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Miejskiej w Więcborku dokonuje się podziału gminy Więcbork na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku i tablicach ogłoszeniowych w sołectwach.

§ 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Ustalony niniejszą uchwałą podział gminy Więcbork na okręgi wyborcze ma zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Józef Kujawiak


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) która weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2011 roku wprowadziła nowe regulacje w zakresie wyborów do rad gmin (rad miejskich). Od wyborów samorządowych, które zostaną przeprowadzone w 2014 roku w związku z upływem kadencji rad, radni będą wybierani według reguły większości względnej w jednomandatowych okręgach wyborczych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy rady gmin zobowiązane są do dokonania nowego podziału gminy (miasta) na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 1 listopada 2012r.
Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców gminy ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.
Stosownie do przepisów art. 417 § 2-4 kodeksu wyborczego, podział na okręgi wyborcze dokonywany jest w oparciu o aktualny podział gminy na jednostki pomocnicze. W zależności od liczby mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych okręgiem wyborczym jest jedna jednostka pomocnicza lub kilka jednostek. Co do zasady nie powinno się tworzyć okręgów wyborczych składających się z jednostki pomocniczej gminy i części innej jednostki pomocniczej gminy, niegraniczących ze sobą jednostek pomocniczych, jednostki pomocniczej gminy i części miasta. Jednakże jeżeli układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych, nie pozwala na utworzenie okręgów składających się z graniczących ze sobą jednostek, wówczas możliwe jest odstąpienie od tych zasad.
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) liczba radnych wynosi 15, i w związku z tym należy utworzyć 15 okręgów wyborczych.
Dokonanie podziału na okręgi następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa, która dla gminy Więcbork wynosi 893,6666. Liczba mieszkańców gminy według stanu na dzień 31 marca 2012 roku wynosi 13.405. Dopuszczalna liczba mieszkańców okręgu wynosi od 447 do 1.340.
Liczba mieszkańców w okręgu mieści się w granicach jednolitej normy przedstawicielstwa.

Liczbę mieszkańców w 15 okręgach przedstawia poniższa tabela.

Numer
okręgu
wyborczego

Nazwa
jednostki
pomocniczej

Liczba
mieszkańców
jednostki
pomocniczej

Obszar części jednostki pomocniczej

Liczba
mieszkańców
okręgu

1

Więcbork

ulice: Bojowników o Wolność i Demokrację, Gen. Władysława Sikorskiego

742

2

Więcbork

ulice: I Armii Wojska Polskiego, Bolesława Chrobrego, Bolesława IV Kędzierzawego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Dobrawy, Henryka Brodatego, Henryka IV Probusa, Henryka Pobożnego, Kazimierza II Sprawiedliwego, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Konrada Mazowieckiego, Krajeńska, Krótka, Książęca, Leszka Białego, Leszka Czarnego, Mieszka I, Mieszka II Lamberta, Mieszka III Starego, Piastów, Pomorska, Przemysława II, Szlaku Bursztynowego, Władysława I Hermana, Władysława Łokietka, Władysława II Wygnańca

662

3

Więcbork

ulice: Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, Brzozowa, Kasztanowa, Lipowa, Na Skarpie, Powstańców Wielkopolskich, Zamkowa

750

4

Więcbork

ulice: Dolna, Górna, Orla, Piaskowa, Słoneczna, Stary Rynek, Stroma, Tartaczna, Złotowska

943

5

Więcbork

ulice: Bractwa Kurkowego, Gen. Józefa Hallera, Parkowa, Rybacka, Sportowa, Strzelecka, 28 Stycznia, Szkolna, Widokowa, Wyzwolenia

988

6

Więcbork

ulice: Aleje 600-lecia, Gdańska, Pocztowa, Starodworcowa

985

7

Więcbork

ulice: Dworcowa, Franciszka Zubrzyckiego, Hanki Sawickiej, Janka Krasickiego, Kościuszki, Mickiewicza, Mieczysława Popiela, Mieczysława Wągrowskiego, Ogrodowa, Plac Jana Pawła II, Potulickich, Salomona Jaszuńskiego, Wandy Wasilewskiej, Wodna

828

8

Pęperzyn
Zabartowo

688
379

Pęperzyn
Zabartowo

1.067

9

Śmiłowo
Jastrzębiec
Suchorączek

189
314
356

Śmiłowo
Jastrzębiec, Młynki, Karolewo
Suchorączek

859

10

Puszcza
Czarmuń
Borzyszkowo
Górowatki
Zgniłka

166
85
309
115
81

Puszcza, Katarzyniec, Runowo Kolonia
Czarmuń
Borzyszkowo, Klarynowo
Górowatki
Zgniłka

756

11

Runowo Krajeńskie

817

Runowo Krajeńskie

817

12

Witunia

853

Witunia

853

13

Nowy Dwór
Zakrzewek
Zakrzewska Osada
Dalkowo

296
261
223

106

Nowy Dwór
Zakrzewek
Zakrzewska Osada

Dalkowo

886

14

Wymysłowo

Adamowo
Jeleń
Frydrychowo
Lubcza

250

184
139
94
405

Wymysłowo, Sypniewo ul. Wybudowanie 21-27, Dorotowo, Wilcze Jary
Adamowo, Sypniewo ul. Wybudowanie 1-16
Jeleń
Frydrychowo
Lubcza

1.072

15

Sypniewo

1.197

Sypniewo (za wyj. Sypniewo ul. Wybudowanie 1-16, 21-27)

1.197

Opracowany podział gminy na okręgi wyborcze przedstawiony został w trybie konsultacji Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy, radnym Rady Miejskiej w Więcborku i sołtysom gminy Więcbork.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889.


Załącznik do Uchwały Nr XX/173/2012
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Numer
okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba
wybieranych
radnych

1

Więcbork ulice: Bojowników o Wolność i Demokrację, Gen. Władysława Sikorskiego

1

2

Więcbork ulice: I Armii Wojska Polskiego, Bolesława Chrobrego, Bolesława IV Kędzierzawego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Dobrawy, Henryka Brodatego, Henryka IV Probusa, Henryka Pobożnego, Kazimierza II Sprawiedliwego, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Konrada Mazowieckiego, Krajeńska, Krótka, Książęca, Leszka Białego, Leszka Czarnego, Mieszka I, Mieszka II Lamberta, Mieszka III Starego, Piastów, Pomorska, Przemysława II, Szlaku Bursztynowego, Władysława I Hermana, Władysława Łokietka, Władysława II Wygnańca

1

3

Więcbork ulice: Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, Brzozowa, Kasztanowa, Lipowa, Na Skarpie, Powstańców Wielkopolskich, Zamkowa

1

4

Więcbork ulice: Dolna, Górna, Orla, Piaskowa, Słoneczna, Stary Rynek, Stroma, Tartaczna, Złotowska

1

5

Więcbork ulice: Bractwa Kurkowego, Gen. Józefa Hallera, Parkowa, Rybacka, Sportowa, Strzelecka, 28 Stycznia, Szkolna, Widokowa, Wyzwolenia

1

6

Więcbork ulice: Aleje 600-lecia, Gdańska, Pocztowa, Starodworcowa

1

7

Więcbork ulice: Dworcowa, Franciszka Zubrzyckiego, Hanki Sawickiej, Janka Krasickiego, Kościuszki, Mickiewicza, Mieczysława Popiela, Mieczysława Wągrowskiego, Ogrodowa, Plac Jana Pawła II, Potulickich, Salomona Jaszuńskiego, Wandy Wasilewskiej, Wodna

1

8

Sołectwa: Pęperzyn, Zabartowo

1

9

Sołectwa: Jastrzębiec, Suchorączek, Śmiłowo

1

10

Sołectwa: Borzyszkowo, Czarmuń, Górowatki, Puszcza, Zgniłka

1

11

Sołectwo: Runowo Krajeńskie

1

12

Sołectwo: Witunia

1

13

Sołectwa: Dalkowo, Nowy Dwór, Zakrzewek, Zakrzewska Osada

1

14

Sołectwa: Adamowo, Frydrychowo, Jeleń, Lubcza, Wymysłowo

1

15

Sołectwo: Sypniewo

1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »