| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/152/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których waścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Lubraniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm 1) ) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6, w związku z ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 z póź. zm. 2) )

R A D A M I E J S K A
u c h w a l a :

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina i Miasto Lubraniec
oraz warunki i zasady korzystania z przystanków zlokalizowanych w gminie i Mieście
Lubraniec.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do
uchwały.

§ 2. Z przystanków mogą korzystać wyłącznie operator oraz przewoźnicy posiadający:

1) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków autobusowych, o którym mowa w art.22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 847, z późn. zm.)

2) umowę z organizatorem określającą zasady korzystania z przystanków.

§ 3. 1. Z przystanków można korzystać wyłączne w celu realizacji
przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów) z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zabrania sie postoju na przystankach ponad czas konieczny do obsługi pasażerów.

3. Pojazdy obsługujące określone linie komunikacyjne powinny zatrzymywać się na
przystankach w taki sposób, aby pasażer wsiadający do pojazdu, bądź z niego wysiadający
nie musiał wchodzić na jezdnię.

4. Dopuszcza się zatrzymanie na przystanku jednocześnie dwóch lub więcej pojazdów, jeśli
warunki techniczne przystanku na to pozwalają.

§ 4. 1. Operator lub przewoźnik korzystający z przystanków podaje do publicznej wiadomości, na
każdym przystanku danej linii komunikacyjnej, rozkład jazdy uzgodniony przez organizatora.

2. Rozkład jazdy winien zawierać nazwę operatora lub przewoźnika oraz może zawierać jego
logo.

3. Aktualizacja rozkładu jazdy, po jego uprzednim uzgodnieniu z organizatorem, a także
zapewnienie jego wymiany w przypadku, gdy przestanie być czytelny, albo zostanie
zniszczony, należy do operatora lub przewoźnika, o którym mowa w ust. 1.

4. Zabrania się umieszczania na przystankach reklam lub innych informacji niż te, które dotyczą
rozkładu jazdy

§ 5. Właściciel lub zarządca może odmówić zgody na korzystanie z przystanku, jeżeli:

1) spowodowałoby to ograniczenie jego przepustowości;

2) stworzyłoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego;

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu


Kazimierz Magos

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,

Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r.

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230,

Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r.,Nr 228 poz. 1368.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/152/2012
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 czerwca 2012 r.

WYKAZ LOKALIZACJI PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Lp.

Numer i nazwa drogi

Nazwa przystanku i jego lokalizacja

1

270 Brześć Kujawski - Koło
(droga wojewódzka)

Przystanek autobusowy w Bielawach I,

2

Przystanek autobusowy w Bielawach II

3

Przystanek autobusowy w Dobierzynie

4

Przystanek autobusowy w Lubrańcu CPN

5

Przystanek autobusowy w Lubrańcu P.DW.

6

Przystanek autobusowy w Borku

7

Przystanek autobusowy w Borku I

8

Przystanek autobusowy w Sułkowie I

9

Przystanek autobusowy w Milżynie I

10

Przystanek autobusowy w Milżynie II

11

Przystanek autobusowy w Wiktorowie

12

Przystanek autobusowy w Skaszynie

13

2913C Lubraniec - Kruszyn
(droga powiatowa )

Przystanek autobusowy w Marysinie

14

Przystanek autobusowy w Turowie

15

Przystanek autobusowy w Turowie I

16

Przystanek autobusowy w Gołębinie

17

2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty (droga powiatowa)

Przystanek autobusowy w Marysinie

18

Przystanek autobusowy w Siarczycach

19

Przystanek autobusowy w Ossowie skrz.

20

Przystanek autobusowy w Kłobi II

21

Przystanek autobusowy w Kłobi

22

Przystanek autobusowy w Kłobi I

23

Przystanek autobusowy w Gołębinie

24

Przystanek autobusowy w Florianowie

25

Przystanek autobusowy w Świątnikach

26

Sułkowo - Zgłowiączka -Wiktorowo (droga powiatowa)

Przystanek autobusowy w Sułkowie II

27

Przystanek autobusowy w Zgłowiączce

28

Przystanek autobusowy w Janiszewie

29

Przystanek autobusowy w Woli Sosnowej

30

Przystanek autobusowy w Woli Sosnowej I

31

Przystanek autobusowy w Sarnowie I

32

Przystanek autobusowy w Sarnowie II

33

Przystanek autobusowy w Wiktorowie

34

Przystanek autobusowy w Skaszynie

35

2819C Lubraniec - Torzewo
(droga powiatowa)

Przystanek autobusowy w Redecz Wielki Wieś

36

Przystanek autobusowy w Redecz Wielki

37

Przystanek autobusowy w Agnieszkowo

38

Przystanek autobusowy w Bodzanowo

39

Bielawy - Kazanie - Sułkowo
(droga powiatowa)

Przystanek autobusowy w Kazaniu Kolonia

40

Przystanek autobusowy w Kazaniu

41

2908C Lubraniec - Kąkowa Wola (droga powiatowa)

Przystanek autobusowy w Redczu Kalnym

42

Przystanek autobusowy w Redczu Kalnym I

43

Przystanek autobusowy w Redczu Wielkim Wieś

44

2813C Lubraniec - Dąbie Kujawskie (droga powiatowa)

Przystanek autobusowy w Redczu Wielkim Wieś II

45

Przystanek autobusowy w Redczu Wielkim Parcele

46

Przystanek autobusowy w Annowie

47

Przystanek autobusowy w Dąbiu Kujawskim

48

Przystanek autobusowy w Dąbiu Poduchownym

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu


Kazimierz Magos


Uzasadnienie

Umowa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego (właściwej jednostki samorządu terytorialnego) należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina i Miasto Lubraniec, a także określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwy przystanków zostały ujednolicone według następującego klucza: miejscowość /nazwa ulicy/ nazwa zwyczajowa/ nr przystanku, w przypadku jeżeli w danej miejscowości występuje więcej przystanków. Ułatwi to orientację pasażerów, zwłaszcza takich którzy nie znają topografii danej miejscowości.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu


Kazimierz Magos

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »