| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/138/12 Rady Gminy Włocławek

z dnia 23 sierpnia 2012r.

w sprawie: podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 419 §2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami: Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113 ze zmianami: Nr 102, poz. 588, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881)

na wniosek Wójta Gminy Włocławek,
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Włocławek dokonuje się podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.

§ 3. Na ustalony podział na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w BIP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włocławek.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek


Tomasz Karkosik


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2011, wprowadziła w art. 418 §1 zasadę, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Jest to regulacja odmienna niż obowiązująca dotychczas w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, która zakładała wybór w okręgu wyborczym od 1 do 5 radnych.

Jednocześnie przepis art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy zobowiązuje wszystkie rady gmin do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tzn. do 1 listopada 2012 roku. Ponadto w artykule tym stwierdza się, że przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. liczba mieszkańców Gminy Włocławek wynosiła 7 018 .

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w gminach do 20 000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15.

Z porównania danych o liczbie mieszkańców z art. 17 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że do Rady Gminy Włocławek wybieranych będzie 15 radnych, czyli ta sama ilość co według obecnie obowiązującego stanu prawnego.

Przedstawiony projekt podziału gminy na okręgi wyborcze, opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 417 - 419 Kodeksu wyborczego, to znaczy: w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny.

Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły, że o ilości mandatów decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat (norma przedstawicielstwa), stanowiąca naczelną zasadę równości wyborów, zapisaną w art. 369 Kodeksu wyborczego. Normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych. Wynosi ona 467, 8666 .W przedstawionym podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę, że okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy, sołectwo. Jednostki pomocnicze gminy łączono w celu utworzenia okręgu wyborczego lub dokonano jej podziału na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynikało to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

We wstępnym etapie dokonywania podziału gminy na okręgi wyborcze, niezbędne było ustalenie, czy poszczególne jednostki pomocnicze gminy spełniają kryteria umożliwiające utworzenia w nich okręgu wyborczego. Zgodnie z art. 419 §2 pkt 1 Kodeksu wyborczego obliczono ułamki liczby mandatów przypadające dla jednostek pomocniczych dzieląc liczbę mieszkańców jednostki przez jednolitą normę przedstawicielstwa. Następnie ułamki liczby mandatów równe lub większe od 0,5 zaokrąglono w górę do liczby całkowitej.

Wykaz jednostek pomocniczych z liczbą mieszkańców, obliczonym pomocniczo współczynnikiem liczby mieszkańców przypadających na 1 mandat w jednostce, liczbę mandatów radnych przypadających w jednostce pomocniczej zawiera tabela stanowiąca zał. Nr 1 do uzasadnienia. Mapa gminy z naniesionymi danymi dotyczącymi ułamków liczby mandatów przypadających w poszczególnych jednostkach pomocniczych stanowi zał. Nr 2 do uzasadnienia.

Układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych, dla zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa spowodował konieczność:

- połączenia sołectw:

a) Skoki Duże i Dąb Mały w jeden okręg wyborczy,

b) Kosinowo, Ładne, Mursk w jeden okręg wyborczy,

c) Smólnik, Telążna Leśna w jeden okręg wyborczy,

d) Józefowo, Wistka Królewska w jeden okręg wyborczy,

e) Warząchewka Polska, Pińczata w jeden okręg wyborczy,

f) Koszanowo, Gróbce, Markowo w jeden okręg wyborczy,

g) Smólsk, Kolonia Dębice w jeden okręg wyborczy,

h) Warząchewka Nowa, Ludwinowo w jeden okręg wyborczy,

i) Poddębice, Łagiewniki, Warząchewka Królewska w jeden okręg wyborczy;

- podziału sołectwa Nowa Wieś na dwa okręgi wyborcze.

Podział Gminy Włocławek na okręgi wyborcze z uwzględnieniem danych: nr okręgu wyborczego, granice okręgu wyborczego, liczbę mieszkańców okręgu wyborczego, okręgowy współczynnik normy przedstawicielstwa oraz liczbę wybieranych radnych w okręgu przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 3 do uzasadnienia uchwały. Mapa Gminy Włocławek z podziałem na okręgi wyborcze oraz naniesionym współczynnikiem normy przedstawicielstwa w każdym okręgu wyborczym stanowi zał. Nr 4 do uzasadniania.

Przedkładany projekt podziału gminy na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy podano do publicznej wiadomości, zamieszczając jego treść z uzasadnieniem na stronie internetowej oraz wywieszono informację na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek o możliwości zapoznania się z projektem w siedzibie Urzędu.

Nowy podział Gminy Włocławek na okręgi wyborcze tworzone dla wyboru Rady Gminy Włocławek, obowiązywał będzie do wyborów przeprowadzanych na kadencję w latach 2014 - 2018.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/138/12
Rady Gminy Włocławek
z dnia 23 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Podział Gminy Włocławek na okręgi wyborcze

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia Uchwały Nr XV/138/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz jednostek pomocniczych z liczbą mieszkańców, współczynnikiem liczby mieszkańców przypadających na jeden mandat w jednostce oraz liczbą mandatów radnych przypadających w jednostce pomocniczej.

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia Uchwały Nr XV/138/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Mapa Gminy Włocławek z naniesionymi danymi dotyczącymi ułamków liczby mandatów przypadających w poszczególnych jednostkach pomocniczych.

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Uchwały Nr XV/138/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Podział Gminy Włocławek na okręgi wyborcze.

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia Uchwały Nr XV/138/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Mapa Gminy Włocławek z podziałem na okręgi wyborcze oraz naniesionym współczynnikiem normy przedstawicielstwa w każdym okręgu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »