| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/147/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej- Przychodni w Łabiszynie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23.poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz. 984,Nr 153, poz.1271iNr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004r. Nr 102,poz.1055,i Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172,poz.1441,i Nr 175,poz.1457 z 2006r.Nr 17,poz.128,i Nr 181,poz.1337,z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458,z 2009r. Nr 52,poz.420 i Nr 157, poz.1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40 , poz.230 i Nr 106, poz.675,oraz z 2011r.Nr 21, poz.113,Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777, Nr 217,poz.1281 i Nr 149,poz.887) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 , poz. 654 , Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185 , poz. 1092, oraz z 2012r. poz. 742) uchwala się , co następuje :

§ 1. Nadać Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Przychodni w Łabiszynie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/142/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 6 czerwca 2012r.. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/147/12
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

S T A T U T
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ-PRZYCHODNIA
W ŁABISZYNIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie , dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Łabiszyn działa pod firmą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie zwany w dalszej części "Zakładem".

2. Zakład jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

3. Siedzibą Zakładu jest Łabiszyn.

§ 2. Zakład działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654z późn. zm. ) i przepisów wydanych na jej podstawie,

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. ),

3) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. ),

4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.),

5) uchwały NR XXXIII/265/2002 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie,

6) niniejszego statutu,

7) innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej.

§ 3. 1. Obszarem działania Zakładu jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zakład zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych każdej osobie, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zakładu

§ 4. Zakład jest powołany w celu wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności:

1) udzielania świadczeń medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w tym:

a) świadczeń lekarza POZ,

b) świadczeń pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,

c) świadczeń położnej środowiskowo-rodzinnej,

d) świadczeń pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania,

e) świadczeń pielęgniarki zabiegowej,

f) świadczeń pielęgniarki do szczepień ochronnych.

2) udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych,

3) udzielanie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej,

4) promocji zdrowia.

§ 5. Do zadań Zakładu należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności:

a) badanie i porada lekarska,

b) leczenie,

c) rehabilitacja lecznicza,

d) opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem,

e) opieka nad noworodkiem,

f) badania diagnostyczne,

g) pielęgnacja chorych,

h) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

i) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne i szczepienia ochronne.

2) Prowadzenia działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.

§ 6. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie , za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, w przepisach odrębnych lub w umowie cywilnoprawnej.

§ 7. 1. Zakład może uzyskać przychody z działalności innej niż medyczna.

2. Zakład może prowadzić w przypadkach określonych przepisami wyodrębnioną organizacyjnie działalność leczniczą oraz wydzieloną działalność inną niż leczniczą , pod warunkiem , że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

3. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu, wydzierżawianiu, oddawaniu w użytkowanie odpłatne części budynku, gruntów oraz innych aktywów trwałych, jak również na świadczenie usług.

§ 8. Przy wykonywaniu swoich zadań Zakład współdziała w szczególności z:

1) jednostkami samorządu terytorialnego,

2) innymi podmiotami leczniczymi,

3) fundacjami i stowarzyszeniami,

4) osobami fizycznymi

5) instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 3.
Organy Zakładu

§ 9. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor

2) Rada Społeczna.

§ 10. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu.

2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie

odpowiedzialność.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu .

4. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz Łabiszyna na podstawie obowiązujących przepisów.

5. W czasie nieobecności Dyrektora Zakładu zastępuje go upoważniona przez niego osoba.

§ 11. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń zdrowotnych w warunkach i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami,

2) należyta gospodarka mieniem,

3) bieżący nadzór nad wykonywaniem przez Zakład zadań statutowych,

4) organizowanie pracy podległego personelu ,

5) pracowanie planów strategicznych,

6) kierowanie zadaniami wykonywanymi na potrzeby obronności państwa,

7) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz niniejszym Statucie.

§ 12. 1. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna.

2. Rada Społeczna, zwana dalej "Radą" jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

3. Radę w składzie 5 osób powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie

podmiot tworzący.

4. W skład Rady wchodzą:

1) jako przewodniczący - Burmistrz Łabiszyna lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Kujawsko - Pomorskiego,

b) członkowie wybrani przez Radę Miejską w Łabiszynie w liczbie trzech osób

5. Członkiem Rady nie może być osoba zatrudniona w Zakładzie.

6. Rada jest powoływana na okres 4 lat.

7. Odwołana Rada działa do momentu powołania nowego składu Rady.

8. Rada Społeczna zostaje odwołana przed upływem kadencji w przypadku likwidacji Zakładu.

9. Członkowie Rady Społecznej podlegają odwołaniu przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

1) zatrudnienia w Zakładzie,

2) podjęcia zatrudnienia lub pełnienia funkcji mogących pozostawać w sprzeczności z interesami Zakładu lub podmiotu ją tworzącego albo podmiotu, który wyznaczył członka do Rady,

3) rezygnacji z funkcji,

4) niemożności uczestnictwa w posiedzeniach Rady Społecznej z uwagi na stan zdrowia,

5) prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,

6) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.

7) Członkostwo w Radzi Społecznej wygasa w razie śmierci członka Rady.

10. W przypadku odwołania lub śmierci osoby powołanej do Rady Społecznej przed upływem kadencji Rady Społecznej, podmiot którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem uzupełnia skład Rady Społecznej.

§ 13. Sposób zwołania posiedzeń Rady , tryb pracy i sposób podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

§ 14. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem.

2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego.

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 15. 1. Posiedzenia Rady zwołuje i prowadzi przewodniczący.

2. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy, sposób podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.

§ 16. 1. Rada Społeczna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym,zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego.

2. Do ważności uchwały konieczne jest zawiadomienie o zebraniu wszystkich członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

§ 17. 1. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej w Łabiszynie.

2. W przypadku wniesienia odwołania przewodniczący Rady Społecznej przedkłada Radzie Miejskiej w Łabiszynie przedmiotową uchwałę wraz z jej uzasadnieniem oraz kompletem akt sprawy.

Rozdział 5.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 18. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzy przedsiębiorstwo o nazwie Przychodnia w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) SP ZOZ w Łabiszynie,

2) Punkt Lekarski w Lubostroniu.

2. W skład SP ZOZ w Łabiszynie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Poradnia Ogólna,

2) Poradnia Dziecięca,

3) Poradnia Stomatologiczna,

4) Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,

5) Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej,

6) Gabinet pielęgniarki szkolnej,

7) Gabinet rehabilitacji.

3. W skład Punktu Lekarskiego w Lubostroniu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Poradnia Ogólna,

2) Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,

3) Gabinet pielęgniarki szkolnej.

§ 19. Organizację wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych Przychodni oraz sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie lub statucie określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zakładu, który zawiera:

1) firmę podmiotu,

2) cele i zadania podmiotu leczniczego,

3) strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego,

4) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,

5) przebieg procesu udzielania świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu,

6) organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych,

7) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia ,pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegi procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

8) wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej,

9) organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,

10) wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego innego niż finansowane ze środków publicznych,

11) sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego.

Rozdział 6.
GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU

§ 20. 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.

2. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

§ 21. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu , po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Łabiszynie.

§ 22. 1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie

nieruchomościami i majątkiem własnym otrzymanym i zakupionym.

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może być dokonane przez zakład na zasadach określonych przez podmiot tworzący. Wniesienie majątku do spółek lub fundacji wymaga zgody podmiotu tworzącego Zakład.

§ 23. Zakład utrzymywany jest z wpływów pochodzących z realizacji kontraktów zawartych na wykonanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.

§ 24. Zakład może otrzymywać dotacje budżetowe od podmiotu tworzącego na :

1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz szerzenia oświaty zdrowotnej,

2) pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

3) wykonywanie określonych programów zdrowotnych,

4) inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej,

5) cele szczególne przyznane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 25. Zakład może uzyskać środki finansowe:

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:

a) podmiotu tworzącego lub innych uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,

b) osób objętych ubezpieczeniem innym, niż ubezpieczenie społeczne,

c) instytucji ubezpieczeniowych,

d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,

e) innych zakładów opieki zdrowotnej,

f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,

2) na realizację zadań i programów zdrowotnych,

3) na prowadzenie szkolenia innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów,

4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, a także pochodzenia zagranicznego,

5) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt. 1, którą to działalność Zakład może prowadzić.

§ 26. Zakład sporządza Bilans i ustala wynik finansowy działalności, prowadzi rachunek dochodów i kosztów, na zasadach określonych w oddzielnych przepisach.

§ 27. 1. Zakład decyduje o podziale zysku.

2. Decyzję o podziale zysku podejmuje Dyrektor Zakładu po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej i zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Radę Miejską w Łabiszynie

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28. 1. Nadzór nad Zakładem sprawuje Rada Miejska w Łabiszynie.

2. Wszelkie zmiany dotyczące Zakładu, jego lokalizacji wymagają zmian w statucie.

3. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie nadania przez podmiot tworzący.

4. Likwidacja Zakładu następuje w drodze uchwały podmiotu tworzącego.

§ 29. W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności leczniczej i przepisy wydane na jej podstawie oraz Kodeks Pracy i Kodeks Cywilnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej ( Dz. U. Z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) statut Zakładowi nadaje podmiot tworzący.

W związku z pismem Wojewody Kujawsko -Pomorskiego sugerującym dokonanie stosownych zmian w nadanym statucie SP ZOZ uchwałą Nr XV/142/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie dnia 6 czerwca 2012r. wprowadzono dodatkowe zapisy w statucie Zakładu wyczerpujące znamiona art. 42 ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym zasadne jest przedłożenie niniejszego projektu uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »