| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138. poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) i art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust.6 b, art. 37 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 68 ust.1 pkt 7, ust. 1a i 1b, art. 70 ust. 2, art. 72 ust.2 i art.73 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

§ 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński odbywa się z jednoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

§ 2. Pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), jeżeli taki lokal jest w całości przedmiotem najmu, przysługuje w drodze bezprzetargowej, najemcom, z którymi najem został nawiązany na czas nieokreślony, o ile nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży.

§ 3. W przypadku gdy prawo najmu lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jednej osobie, to lokal ten zostanie sprzedany do współwłasności na rzecz jego najemców, pod warunkiem złożenia wniosku przez wszystkich najemców.

§ 4. Sprzedaż lokali mieszkalnych, o których mowa w §1 następuje na rzecz najemców tych lokali, po uprzednim złożeniu wniosku.

§ 5. 1. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego mogą złożyć osoby wymienione w § 2, które są najemcami co najmniej 5 lat i spełniają wraz z współmałżonkiem następujące warunki:

1) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub nieruchomości przeznaczonej albo wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie posiadają umowy najmu na czas nieokreślony do innego lokalu mieszkalnego;

3) przez cały okres trwania umowy najmu zamieszkują nieprzerwalnie w wynajmowanym lokalu;

4) nie zbyli po dacie wejścia w życie niniejszej uchwały przysługującego im prawa do lokali lub nieruchomości, o których mowa w pkt 1;

5) nie zalegają z zapłatą czynszu oraz opłatami za media.

2. Przepis ustępu 1 dotyczy mienia posiadanego przez najemcę lub jego małżonka bez względu na istniejące stosunki majątkowe między małżonkami, położonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Utrata przez najemcę tytułu najmu i jego ponowne nawiązanie powoduje, że bieg terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 liczony będzie od dnia, w którym najem został ponownie nawiązany.

§ 7. W przypadku sprzedaży lokalu w budynku, znajdującym się na nieruchomości gruntowej, której granice biegną po obrysie budynku, sprzedaż lokalu następuje z jednoczesnym nabyciem odpowiednich udziałów w przyległej nieruchomości gruntowej.

§ 8. Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej:

1) znajdujące się w budynkach, przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy lub rekonstrukcji;

2) znajdujące się w budynkach położonych na nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym;

3) znajdujące się w budynkach, które nie są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub nie są przeznaczone do trwałej adaptacji na cele mieszkaniowe;

4) położone w budynkach przeznaczonych do realizacji zadań użyteczności publicznej;

5) nie są lokalami samodzielnymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

§ 9. Cenę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym ustala Burmistrz na podstawie wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości nie niższej niż określona w operacie szacunkowym.

§ 10. Nabywca pokrywa wszelkie koszty związane z nabyciem lokalu, tj. koszty sporządzenia operatu szacunkowego, podziału geodezyjnego, koszty związane ze sporządzeniem umowy, w tym aktu notarialnego oraz koszty wpisu do księgi wieczystej.

§ 11. Najemca, który pomimo podpisania protokołu z rokowań dotyczącego warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego nie przystąpi bez usprawiedliwienia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu z rokowań do umowy sprzedaży, ponosi odpowiednio koszty przygotowania lokalu do sprzedaży, o których mowa w § 10, a protokół z rokowań traci moc.

§ 12. Cena lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym może być uiszczona jednorazowo lub w ratach.

§ 13. Ustala się bonifikatę w wysokości:

1) 65% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński, zbywanych w drodze bezprzetargowej przy jednorazowej zapłacie ceny;

2) 75% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński, zbywanych w drodze bezprzetargowej, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

a) wniosek o wykup lokali mieszkalnych na własność złożą jednocześnie wszyscy najemcy tych lokali w budynkach, stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński, w których nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego lub wniosek o wykup lokali mieszkalnych na własność złożą jednocześnie wszyscy najemcy tych lokali w budynkach, stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński, w których powstała wspólnota mieszkaniowa,

b) wszyscy najemcy, o których mowa w pkt 2 lit. a uiszczą jednorazowo cenę za lokal mieszkalny, określoną w protokole z rokowań, co najmniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,

c) wszyscy najemcy, o których mowa w pkt 2 lit. a przystąpią w tym samym dniu do umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego;

3) 45% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński, zbywanych w drodze bezprzetargowej przy rozłożeniu ceny na raty;

4) 2% bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński, przysługuje najemcom, którzy złożą pisemne oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń o zwrot kaucji; 1% bonifikaty za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy najmu od ceny sprzedaży domu jednorodzinnego wraz z działką umożliwiającą swymi parametrami warunki umożliwiające racjonalne korzystanie z tego domu. Łączna bonifikata na wykup nieruchomości nie może być wyższa niż 25 %.

§ 14. Jeżeli sprzedaż lokali mieszkalnych następuje wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu mieszkalnego, udziela się bonifikaty od pierwszej opłaty w wysokości 25%. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15% ceny nieruchomości gruntowej.

§ 15. Warunki zwrotu bonifikaty określają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

§ 16. Warunki sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych:

1) okres spłaty nie może przekroczyć 10 lat;

2) termin płatności rat określa się w umowie sprzedaży z tym, że pierwsza wpłata stanowiąca co najmniej 20% ceny lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikat, płatna jest przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Następne raty płatne są najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku po dniu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego;

3) rozłożona na raty niespłacona część ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu w następujący sposób:

a) pierwsze 5 rat podlega oprocentowaniu w wysokości 2% w stosunku rocznym,

b) kolejne 5 rat podlega oprocentowaniu w wysokości 1/3 aktualnej stawki kredytu refinansowego jednak nie mniej niż 6% w stosunku rocznym;

4) wierzytelność gminy z tytułu nie spłaconej ceny sprzedanego lokalu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

§ 17. Od ceny lokalu może być odliczona wartość nakładów poniesionych przez najemcę, która wpływa na zwiększenie jego wartości. Po przedłożeniu Gminie przez najemcę oryginałów dowodów (faktur, rachunków) ich poniesienia oraz zgody właściciela na wykonanie prac remontowych, wartość nakładów określa rzeczoznawca majątkowy w sporządzonym przez siebie operacie szacunkowym

§ 18. W przypadku rezygnacji z wykupu lokalu, po jego przygotowaniu do sprzedaży lub utraty ważności operatu szacunkowego zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wpłacona kwota na przygotowanie lokalu do sprzedaży nie podlega zwrotowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim


Kazimierz Warylak


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Określenie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców jest niezbędne w celu prawidłowego gospodarowania nieruchomościami lokalowymi.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rułkowska

Prawnik, w drodze do uzyskania tytułu doradcy podatkowego, redaktor naczelny internetowego czasopisma dla kobiet - Prawo mamy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »