reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Dz.U. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Dz.U Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281 oraz z 2012r. poz.567) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji (zwanego dalej "Programem"), zajęte na nową inwestycję budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, należące do przedsiębiorców lokalizujących nową inwestycję na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy.

§ 2. Pomoc na podstawie Programu będzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. z 2008r. Nr 146, poz. 927), określającego warunki ramowe udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, do której zastosowanie mają wskazane w nim przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 1 listopada 2006r., str. 29).

§ 3. Ilekroć w programie jest mowa o:

1. mikro, małym i średnim przedsiębiorcy, zwanym dalej "MŚP" - należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do zalecenia Komisji nr 361/2003/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. L 124 z 20 maja 2003, str. 36);

2. utworzeniu miejsc pracy - należy przez to rozumieć wzrost netto liczby pracowników, wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR), bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie w stosunku do średniej z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy; roczne jednostki robocze (RJR) oznaczają liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w jednym roku - w liczbie tej uwzględnia się, jako ułamek RJR, także osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz do pracy sezonowej;

3. nowej inwestycji - należy przez to rozumieć:

1) inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:

a) utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

b) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

c) dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub

d) zasadniczą zmianą dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte przez przedsiębiorcę niezależnego w rozumieniu załącznika I do zalecenia Komisji, o którym mowa w pkt 1, od właściciela nabywanego przedsiębiorstwa; nową inwestycją nie jest nabycie wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa oraz inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;

4. rozpoczęciu inwestycji - należy przez to rozumieć dzień rozpoczęcia prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności zawarcie umowy kupna-sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy z wyłączeniem prac przygotowawczych;

5. pracach budowlanych - należy przez to rozumieć podjęcie prac, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

6. pracach przygotowawczych - należy przez to rozumieć prace związane z przygotowaniem projektu nowej inwestycji w tym:

a) przygotowanie dokumentacji technicznej,

b) przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych w tym biznes planu, studium wykonalności projektu i raportu oddziaływania na środowisko;

7. zakończeniu inwestycji - należy przez to rozumieć dzień oddania inwestycji do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

8. intensywności pomocy - należy przez to rozumieć stosunek wartości pomocy wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto (EDB) do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

9. dużym projekcie inwestycyjnym - należy przez to rozumieć nową inwestycję, podjętą w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro;

10. wartościach niematerialnych i prawnych - należy przez to rozumieć aktywa pochodzące z transferu technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;

11. podmiocie udzielającym pomocy - należy przez to rozumieć podmiot, który udziela pomocy, o którym mowa w art. 2 ust. 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 585 z późn. zm.);

12. beneficjencie pomocy - należy przez to rozumieć podmiot, który otrzymał pomoc publiczną, o którym mowa w art. 2 ust. 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 585 z późn. zm.).

§ 4. Program nie ma zastosowania do pomocy:

1. udzielanej w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, budownictwa okrętowego, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla oraz włókien syntetycznych;

2. udzielanej w sektorze rolnictwa związanej z produkcją pierwotną produktów wymienionych w załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

3. związanej z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 3 lipca 1987, str. 36,z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.);

4. udzielanej dla działalności związanej z wywozem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

5. uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów przywożonych.

§ 5. 1. Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) złożenie do Prezydenta Miasta Włocławek zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy w ramach Programu i oświadczenia o zamiarze lokalizacji inwestycji, o której mowa w § 7, przed jej rozpoczęciem;

2) zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, przy czym przez środki własne lub pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych;

3) zobowiązanie się przedsiębiorcy, w przypadku pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, do prowadzenia działalności w ramach nowej inwestycji oraz jej utrzymania na terenie objętym zwolnieniem przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia jej realizacji;

4) zobowiązanie się przedsiębiorcy, w przypadku pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, do utworzenia nowych miejsc pracy w wysokości określonej w §7 ust. 2 oraz utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia;

5) złożenie do Prezydenta Miasta Włocławek dokumentu formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie", stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz. 312 z pózn. zm.).

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione po dniu, w którym złożono zgłoszenie o zamiarze korzystania z pomocy w ramach Programu.

§ 6. 1. Udzielana pomoc może być obliczana w odniesieniu do:

1) kosztów inwestycji w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji;

2) kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji.

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w ust. 1, zalicza się:

1) cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;

2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki, oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności:

a) maszyny i urządzenia, w tym systemy i sieci teleinformatyczne,

b) środki transportu,

c) narzędzia, przyrządy i aparaturę,

d) wyposażenie techniczne do prac biurowych,

e) urządzenia:

- infrastruktury technicznej wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

- infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800 późn. zm).

3) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie może sprawować nad sprzedawcą, a sprzedawca nad kupującym kontroli w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 24z 29.01.2004, str. 1:Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t.3, str.40),

d) będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat;

4) koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;

5) cenę nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle, objętych najmem lub dzierżawą z obowiązkiem ich nabycia z upływem okresu najmu lub dzierżawy.

3. W przypadku przedsiębiorców innych niż MŚP koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do objęcia pomocą do wysokości 50% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

4. Aktywa nabywane przez przedsiębiorców powinny być nowe. Warunek ten nie dotyczy MŚP oraz nabycia przedsiębiorstwa.

5. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.

6. W przypadku, gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

7. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki, w szczególności na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników.

§ 7. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji, zajęte na nową inwestycję budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, należące do przedsiębiorców lokalizujących nową inwestycję na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy.

2. Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) 5 lat - jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekroczyła 10 (dziesięć) milionów złotych i utworzonych będzie co najmniej 30 nowych miejsc pracy;

2) 10 lat - jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekroczyła 20 (dwadzieścia) milionów złotych i utworzonych będzie co najmniej 50 nowych miejsc pracy.

3. Przedsiębiorca nabywa prawo do zwolnienia z dniem dokonania zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy w ramach Programu.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje:

1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy w ramach Programu - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu złożenia wniosku;

2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dokonaniu zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy w ramach Programu.

5. Pomoc przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy określoną w § 8 ust. 1 lub maksymalną wartość pomocy ustaloną zgodnie z § 8 ust. 4.

6. Warunki określone w ust. 2 należy wypełnić w okresie 48 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy w ramach Programu.

§ 8. 1. Intensywność pomocy udzielanej w danym regionie na realizację inwestycji niebędącej dużym projektem inwestycyjnym nie może przekroczyć wielkości określonych dla tego regionu w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U. Nr 190, poz. 1402).

2. Intensywność pomocy udzielanej MŚP, z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o:

1) 20 punktów procentowych brutto w przypadku mikro i małych przedsiębiorców;

2) 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.

3. Intensywność pomocy na nowe inwestycje w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i obrotu tymi produktami nie może przekroczyć:

1) 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą - dla MŚP;

2) 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą - dla przedsiębiorcy zatrudniającego mniej niż 750 osób, którego obroty obliczone zgodnie z zaleceniem Komisji nr 2003/361/WE wynoszą mniej niż 200 mln euro oraz spełniającego wszystkie inne warunki tego zalecenia.

4. Maksymalną wartość pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006r. w sprawie ustalania mapy pomocy regionalnej (Dz.U. Nr 190, poz. 1402).

§ 9. 1. Pomoc obliczana na podstawie kosztów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, może być udzielana wraz z pomocą obliczaną na podstawie kosztów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, pod warunkiem, że łączna wielkość pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 8 ust. 1 albo wartości pomocy ustalonej zgodnie z § 8 ust. 4, przy czym przy ustaleniu maksymalnej wielkości pomocy bierze się pod uwagę wyższą kwotę kwalifikujących się do objęcia pomocą kosztów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 albo kosztów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.

2. Pomoc udzielana zgodnie uchwałą podlega sumowaniu z:

1) każdą inną pomocą przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji lub utworzenie miejsc pracy związanych z tą samą inwestycją, w tym udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz

2) pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006, str. 5) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 8 ust. 1 albo wartości pomocy ustalonej zgodnie z § 8 ust. 4.

§ 10. 1. Beneficjenci pomocy otrzymanej na podstawie niniejszej uchwały nie mogą jednocześnie korzystać z pomocy udzielanej w tej samej formie, w odniesieniu do tych samych kosztów, na podstawie innych programów pomocowych uchwalonych przez Radę Miasta Włocławek.

2. Pomoc nie może być udzielana ani wypłacana beneficjentom pomocy, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

3. Pomoc nie może być udzielana przedsiębiorcom spełniającym kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 2004r., str. 3 z późn. zm.).

§ 11. 1. Po zakończeniu realizacji nowej inwestycji przedsiębiorstwo ubiegające się o pomoc na podstawie § 7 uchwały zobowiązane są dostarczyć następujące dokumenty:

1) pozwolenie na użytkowanie oraz tytuł prawny do nieruchomości;

2) potwierdzenie o zlokalizowaniu nowej inwestycji w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy.

3) oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią ewidencji środków trwałych oraz dokumentem OT i zaświadczeniem z ZUS dostarczonym w terminie 30 dni od daty utworzenia miejsc pracy oraz oświadczenie o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją, wynoszącym co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

4) oświadczenie prowadzenia działalności w ramach nowej inwestycji oraz jej utrzymania w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw lub 3 lat w przypadku MŚP i zobowiązanie do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia w przypadku dużych przedsiębiorstw lub 3 lat w przypadku MŚP;

5) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.).

§ 12. 1. Beneficjenci pomocy w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszego Programu są zobowiązani do 15 stycznia każdego roku przedstawiać informację o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją.

2. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorstw poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

3. Podmiot udzielający pomocy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów pomocy warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w Programie, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

4. Beneficjent ma obowiązek zapewnić kontrolującym swobodny dostęp do obiektu oraz wszelką dokumentację związaną z realizacją nowej inwestycji, w związku z którą ubiegał się o zwolnienie na podstawie niniejszej uchwały. Beneficjent ma obowiązek umożliwić weryfikację składanych informacji oraz udzielić wszelkich niezbędnych wyjaśnień związanych z przedmiotem kontroli, o której mowa w ust. 3.

§ 13. 1. Beneficjent pomocy traci w całości prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, gdy nowa inwestycja nie zostanie utrzymana przez okres 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorstw lub 3 lat w przypadku MŚP - od dnia zakończenia inwestycji lub w przypadku nieutrzymania nowo utworzonych miejsc pracy w wysokości określonej w §7 ust. 2 przez okres 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorstw lub 3 lat w przypadku MŚP, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 i 4.

2. W przypadku, gdy nowa inwestycja nie zostanie utrzymana przez okres 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorstw lub 3 lat w przypadku MŚP od dnia zakończenia inwestycji bądź nie zostaną utrzymane nowo utworzone miejsca pracy przez okres 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorstw lub 3 lat w przypadku MŚP od dnia ich utworzenia - z powodu siły wyższej wynikającej z niemożliwych do przewidzenia działań sił przyrody w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, beneficjent traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w części od dnia wystąpienia okoliczności powodujących niemożność utrzymania inwestycji.

3. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Włocławek o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie Programu - w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę wraz z dokumentacją potwierdzającą obiektywny i niemożliwy charakter zdarzeń powodujących utratę.

4. Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości, beneficjent pomocy zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej pomocy poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 14. 1. Wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty 10 (dziesięć) milionów zł na jedną inwestycję, z zastrzeżeniem § 8 i § 10.

2. Możliwość dokonania zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy w ramach Programu i nabycia prawa do zwolnienia przez przedsiębiorcę upływa z dniem 31 grudnia 2013 r.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Wawrzonkoski


Uzasadnienie

Dotychczas na terenie Gminy Miasto Włocławek pomoc publiczną dla przedsiębiorców w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości przewiduje tylko uchwała Nr XXVIII/30/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Włocławek, jednakże wsparcie udzielane przedsiębiorcy na jej podstawie nie może przekroczyć kwoty 200 tys. euro. Regionalna pomoc inwestycyjna proponowana w niniejszej uchwale będzie dotyczyła przedsiębiorców lokalizujących nową inwestycję na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy. Wsparcie będzie udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. z 2008r. Nr 146, poz. 927), określającego warunki ramowe udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej. Wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach niniejszej uchwały nie może przekroczyć kwoty 10 milionów złotych na jedną inwestycję. Proponowane okresy zwolnienia od podatku od nieruchomości wynoszą: 5 lat - jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekroczyła 10 milionów złotych i utworzonych będzie co najmniej 30 nowych miejsc pracy oraz 10 lat - jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekroczyła 20 milionów złotych i utworzonych będzie co najmniej 50 nowych miejsc pracy. Możliwość dokonania zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy w ramach uchwały i nabycia prawa do zwolnienia przez przedsiębiorcę upływa z dniem 31 grudnia 2013 r. Mając na uwadze konieczność stworzenia przedsiębiorcom jak najkorzystniejszych warunków do rozwoju, proponuję kolejną zachętę mającą skłonić przedsiębiorców do inwestowania w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy. Przewiduje się, że skutki finansowe związane z rezygnacją z części dochodów budżetowych zostaną zrekompensowane przez utworzenie nowych miejsc pracy, a poczynione inwestycje zapewnią miastu w przyszłości wymierne korzyści. Przedłożona uchwała ma stanowić istotny instrument w kreowaniu rozwoju gospodarczego miasta Włocławka, wobec powyższego uprzejmie wnoszę o jej podjęcie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama