| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/118/12 Rady Gminy Sośno

z dnia 13 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Sośno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 1) ) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzjące ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 2) ) na wniosek Wójta Gminy Sośno, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Sośno na stałe obwody głosowania, ustala się ich granice i numery oraz wyznacza siedziby obwodowych komisji wyborczych, w tym lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, według wykazu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Sośno do niezwłocznego przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sośno oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na sołeckich tablicach ogłoszeń i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sośno.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Paszylk

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz.849.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/118/12
Rady Gminy Sośno
z dnia 13 września 2012 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej


1.

Sołectwa:
Dębiny, Dziedno, Obodowo, Olszewka, Przepałkowo, Zielonka


Szkoła Podstawowa Przepałkowo
Przepałkowo 7


2.

Sołectwa :
Rogalin, Roztoki, Szynwałd, Wielowicz, Wielowiczek


Sala Wiejska Wielowicz
Wielowicz 26


3.


Sołectwo Sośno


Gminny Dom Kultury Sośno
aleja Jana Pawła II 1


4.

Sołectwa:
Jaszkowo, Mierucin, Tonin, Toninek, Tuszkowo, Wąwelno


Zespół Szkół Wąwelno*)
ul. Szkolna 1


5.


Sołectwa : Sitno, Skoraczewo


Świetlica Wiejska Sitno
Sitno 11

*) - lokal przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy, która weszła w życie 1 sierpnia 2011 r. wprowadziła nowe regulacje w zakresie wyborów do rad gmin. Począwszy od wyborów samorządowych, które zostaną przeprowadzone w 2014 r. w związku z upływem kadencji rad, radni we wszystkich gminach (z wyjątkiem miast na prawach powiatu) będą wybierani wg reguły większości względnej w jednomandatowych okręgach wyborczych.

W związku z powyższym ustawodawca nałożył na organy gmin obowiązek dokonania nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Taki podział został wprowadzony uchwałą nr XIX/111/12 Rady Gminy Sośno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 1554).

Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy - rada gminy dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustala ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia wspomnianego podziału gminy na okręgi wyborcze. Tak więc niniejsza uchwała jest spełnieniem obowiązku wynikającego z ww. ustawy.

Projekt przedmiotowej uchwały został zaakceptowany przez wszystkie komisje Rady Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »