| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy w Gąsawie

z dnia 21 września 2012r.

w sprawie zaliczenia ulicy Franciszka Kowalika w Gąsawie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych ulicę Franciszka Kowalika w Gąsawie w skład której wchodzą działki oznaczone numerem geodezyjnym:

1) 154/43 o powierzchni 0,0427 ha;

2) 154/46 o powierzchni 0,1446 ha;

3) 154/40 o powierzchni 0,1057 ha;

§ 2. Położenie i przebieg drogi o której mowa w § 1 określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gąsawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 155, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 poz.567.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 132, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 oraz z 2012 r. poz. 472.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/104/2012
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 21 września 2012 r.

ulica Franciszka Kowalika

infoRgrafika


Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady należy między innymi podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.).

Zaliczenie ulicy Franciszka Kowalika do kategorii dróg gminnych stanowi uzupełnienie sieci dróg gminnych w miejscowości Gąsawa i przebiega przez tereny planowanej i realizowanej zabudowy jednorodzinnej. Powyższy ciąg komunikacyjny obejmuje ruch lokalny szczególnie właścicieli działek budowlanych oraz stanowi połączenie z drogą powiatową nr 2335 C Bożejewice-Gąsawa na ulicy Biskupińskiej w Gąsawie. Jest to ulica zamknięta (ślepa).

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

Zarząd Powiatu w Żninie Uchwałą Nr 174/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. wydał pozytywną opinię w wyżej wymienionej sprawie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »