| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/131/12 Rady Gminy Bukowiec

z dnia 24 września 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/180/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 54, poz. 1062), zmienionej uchwałą Nr XXXV/277/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 136, poz. 2044) oraz uchwałą Nr XXXIII/184/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2010 r. Nr 2, poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" § 8. 1. Wysokość stypendium na dany rok szkolny różnicuje się w zależności od dochodu na członka rodziny ucznia, w sposób następujący:

1) I grupa dochodowa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do 114 zł włącznie;

2) II grupa dochodowa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia powyżej 114 zł do 228 zł włącznie;

3) III grupa dochodowa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia powyżej 228 zł do 342 zł włącznie;

4) IV grupa dochodowa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia powyżej 342 do 456 zł włącznie " ;

2) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Stypendium w pełnej wysokości wynosi 106,00 zł. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszołek


Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie regulaminu udzielenia pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian w kryteriach dochodowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz zmian w wysokości świadczeń rodzinnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »