| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/190/12 Rady Gminy Chełmża

z dnia 25 września 2012r.

zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2005 r. Nr 55, poz. 1083, z 2006 r. Nr 128, poz. 1898 oraz z 2009 r. Nr 99, poz. 1659) wprowadza się zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Wysokość stypendium szkolnego zależy od wysokości dochodu na jednego członka rodziny ucznia oraz okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy i wynosi:

1) od 105 zł do 212 zł - przy dochodzie wynoszącym na jednego członka rodziny do 100 zł;

2) od 95 zł do 212 zł - przy dochodzie wynoszącym na jednego członka rodziny od 100,01 zł do 200 zł;

3) od 85 zł do 212 zł - przy dochodzie wynoszącym na jednego członka rodziny od 200,01 zł lecz nie większym niż kwota określona w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.";

2) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych nie wystarczy na przyznanie tego świadczenia wszystkim osobom, które złożyły wnioski i spełniają kryteria uprawniające do otrzymania stypendium w wysokości określonej w § 8, stypendium szkolne będzie przyznane w kwocie 85 zł miesięcznie z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności świadczenie będzie przyznawane uczniom lub słuchaczom pochodzącym z rodzin o najniższych dochodach.";

3) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zasiłek szkolny przyznaje się w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości od 85 zł do 530 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie 1 listopada 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Iwański


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/190/12
Rady Gminy Chełmża
z dnia 25 września 2012 r.

Jak stanowi art. 90d ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stypendium szkolne nie może być niższe od 80% kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia) i nie może przekraczać 200% tej kwoty. Od dnia 1 listopada 2012 r. nastąpi zmiana wysokości zasiłków rodzinnych. Kwota zasiłku, o którym mowa w powyżej wyniesie 106 zł, wobec czego wysokość stypendium przyznana od tego dnia nie może być niższa od kwoty 84,80 i wyższa od kwoty 212 zł. Wobec powyższego zmiana wysokości podstawy do ustalania stypendium szkolnego uzasadnia przedstawienie do uchwalenia projektu uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »