| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/190/12 Rady Gminy Chełmża

z dnia 25 września 2012r.

zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2005 r. Nr 55, poz. 1083, z 2006 r. Nr 128, poz. 1898 oraz z 2009 r. Nr 99, poz. 1659) wprowadza się zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Wysokość stypendium szkolnego zależy od wysokości dochodu na jednego członka rodziny ucznia oraz okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy i wynosi:

1) od 105 zł do 212 zł - przy dochodzie wynoszącym na jednego członka rodziny do 100 zł;

2) od 95 zł do 212 zł - przy dochodzie wynoszącym na jednego członka rodziny od 100,01 zł do 200 zł;

3) od 85 zł do 212 zł - przy dochodzie wynoszącym na jednego członka rodziny od 200,01 zł lecz nie większym niż kwota określona w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.";

2) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych nie wystarczy na przyznanie tego świadczenia wszystkim osobom, które złożyły wnioski i spełniają kryteria uprawniające do otrzymania stypendium w wysokości określonej w § 8, stypendium szkolne będzie przyznane w kwocie 85 zł miesięcznie z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności świadczenie będzie przyznawane uczniom lub słuchaczom pochodzącym z rodzin o najniższych dochodach.";

3) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zasiłek szkolny przyznaje się w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości od 85 zł do 530 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie 1 listopada 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Iwański


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/190/12
Rady Gminy Chełmża
z dnia 25 września 2012 r.

Jak stanowi art. 90d ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stypendium szkolne nie może być niższe od 80% kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia) i nie może przekraczać 200% tej kwoty. Od dnia 1 listopada 2012 r. nastąpi zmiana wysokości zasiłków rodzinnych. Kwota zasiłku, o którym mowa w powyżej wyniesie 106 zł, wobec czego wysokość stypendium przyznana od tego dnia nie może być niższa od kwoty 84,80 i wyższa od kwoty 212 zł. Wobec powyższego zmiana wysokości podstawy do ustalania stypendium szkolnego uzasadnia przedstawienie do uchwalenia projektu uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »