| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/136/12 Rady Gminy Włocławek

z dnia 23 sierpnia 2012r.

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.372, Nr 138, poz.974 i Nr.173, poz. 1218 , Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr. 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz.U. z 2012r.poz. 567) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368)

Rada Gminy Włocławek, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określić przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Włocławek, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włocławek, udostępnione dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, w brzmieniu Załącznika Nr 1 do uchwały.

2. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i przewoźnikom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włocławek na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie korzystania z przystanków komunikacyjnych, stanowiącym Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/59/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Włocławek, udostępnianych dla Operatora i Przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011r. Nr 244, poz. 2289).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek


Tomasz Karkosik


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie z dniem 1 marca 2011 roku, nakłada na jednostki samorządu terytorialnego, jako organizatorów publicznego transportu zbiorowego, m.in. obowiązek określenia w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych i dworców, udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. W związku z faktem, że art. 46 ust. 1 pkt 4 przywołanej ustawy dopuszcza uwzględnienie w rozkładzie jazdy wyłącznie tych przystanków, które są określone przez organizatora, istnieje potrzeba podjęcia uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Mając na względzie powyższe podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/136/12
Rady Gminy Włocławek
z dnia 23 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH,KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA WŁOCŁAWEK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/136/12
Rady Gminy Włocławek
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH,KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA WŁOCŁAWEK

§ 1. Warunki korzystania z przystanków

1. Udostępnienie operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włocławek następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Gminą Włocławek.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy Włocławek wraz z załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z przystanków.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć:

a) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały,

b) wykaz pojazdów, którymi operator lub przewoźnik zamierza wykonywać przewozy,

c) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo wydruk ze strony internetowej CEIDG wpisu,

d) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

e) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

f) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

g) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Włocławek.

§ 2. Zasady korzystania z przystanków

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włocławek jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków jest ustalana przez Radę Gminy Włocławek w odrębnej uchwale.

2. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę Włocławek w cyklach miesięcznych.

3. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania do pojazdu lub wysiadania z pojazdu. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów pojazdów wynikających z rozkładów jazdy.

4. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:

a) zatrzymywania pojazdów na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować innych użytkowników,

b) podjeżdżania jak najbliżej krawędzi krawężnika celem umożliwienia wsiadania i wysiadania osobom o ograniczonej sprawności ruchowej lub osobom starszym.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Gmina Włocławek może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w następujących przypadkach:

a) gdy uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. poprzez blokowanie wjazdu do zatoki,

b) gdy z operatorem lub przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z przyczyn określonych w §3 ust. 2 Regulaminu.

2. Umowa na udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku:

a) nieprzestrzegania przez operatora lub przewoźnika rozkładu jazdy, co w konsekwencji powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników lub operatorów,

b) zaleganiu z płatnościami za korzystanie z przystanków przez dwa kolejne miesiące,

c) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

d) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. poprzez blokowanie wjazdu do zatoki,

e) niepowiadomienia właściciela lub zarządzającego przystankami komunikacyjnymi o zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów

f) nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Obowiązkiem operatora lub przewoźnika jest pisemne powiadomienie Gminy Włocławek, z jednomiesięcznym wypowiedzeniem, o planowanych zmianach dotyczących informacji, o których mowa w §1 ust. 3 lub zaprzestania działalności przewozowej.

4. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczenia rozkładu jazdy na przystankach, we własnym zakresie i na własny koszt.

5. Bez zgody Gminy Włocławek zabrania się na przystankach, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włocławek rozmieszczania plakatów, ogłoszeń lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności niż przewóz osób.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »