| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Wielgie

z dnia 11 września 2012r.

w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567 ) i art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, zm:Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 i 171, poz.1016, Nr 232 poz. 1378) art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 zm.:Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz.730 i Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz.458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620 i Nr 226, poz.1475) i art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 zm.:Dz.U. z 2002 r. Nr 216, poz.1826, z 2005 r.Nr 143, poz.1199, Nr 164 poz.1365 i Nr 179, poz. 1484,z 2006 r. Nr 245, poz.1775 i Nr 249, poz.1825, z 2008 r. Nr 116, poz.730, z 2009 r. Nr 56, poz.458 oraz z 2010 r. Nr 226, poz.1475) uchwala się, co następuje :

§ 1. Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych/rolników i działkowiczów/ w drodze inkasa pobieranego przez sołtysów-inkasentów w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Wielgie.

§ 2. Ustala się wysokość wynagrodzenia ryczałtowego kwartalnego za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz powierza się funkcję inkasentów następującym osobom:

1) W sołectwie Bętlewo - Pani Małgorzata Krajewska - 375 zł,

2) W sołectwie Czarne - Pani Marianna Zaborowska - 275 zł,

3) W sołectwie Czerskie Rumunki - Pani Krystyna Walkowicz - 275 zł,

4) W sołectwie Nowa Wieś - Pan Rafał Leśniewski - 325 zł,

5) W sołectwie Oleszno - Pan Piotr Przybyszewski - 425 zł,

6) W sołectwie Piaseczno - Pani Krystyna Bruzdewicz - 225 zł,

7) W sołectwie Płonczyn - Pan Gabriel Kwaśniewski - 450 zł,

8) W sołectwie Rumunki Tupadelskie - Pani Lucyna Kamińska - 175 zł,

9) W sołectwie Suradówek - Pan Marek Suchara - 275 zł,

10) W sołectwie Suszewo - Pan Mirosław Dynakowski - 275 zł,

11) W sołectwie Teodorowo - Pani Renata Mańska - 225 zł,

12) W sołectwie Tupadły - Pan Adam Szklarski - 275 zł,

13) W sołectwie Wielgie - Pan Stefan Pietrzakowski - 425 zł,

14) W sołectwie Witkowo - Pani Krystyna Politowska - 475 zł,

15) W sołectwie Zaduszniki - Pan Jan Wiśniewski - 475 zł,

16) W sołectwie Zakrzewo - Pan Wiesław Jamróz - 275 zł,

17) W sołectwie Złowody - Pani Marzena Zawadzka - 375 zł.

§ 3. Ustala się terminy wypłat wynagrodzenia ryczałtowego-inkas

- za pobór I raty do 30 kwietnia danego roku,

- za pobór II raty do 30 czerwca danego roku,

- za pobór III raty do 30 października danego roku,

- za pobór IV raty do 30 grudnia danego roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/108/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Halina Sztypka


Uzasadnienie

Rada Gminy ma prawo zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych wskazanych ustawą w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustalone zostało uchwałą Nr XVII/108/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 lutego 2008 r. w wysokościach określonych w wyżej wymienionej uchwale.Z uwagi na inflację proponuje się podwyższenie wynagrodzenia za inkaso do kwot określonych niniejszą uchwałą.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »