| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Wielgie

z dnia 11 września 2012r.

w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567 ) i art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, zm:Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 i 171, poz.1016, Nr 232 poz. 1378) art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 zm.:Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz.730 i Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz.458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620 i Nr 226, poz.1475) i art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 zm.:Dz.U. z 2002 r. Nr 216, poz.1826, z 2005 r.Nr 143, poz.1199, Nr 164 poz.1365 i Nr 179, poz. 1484,z 2006 r. Nr 245, poz.1775 i Nr 249, poz.1825, z 2008 r. Nr 116, poz.730, z 2009 r. Nr 56, poz.458 oraz z 2010 r. Nr 226, poz.1475) uchwala się, co następuje :

§ 1. Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych/rolników i działkowiczów/ w drodze inkasa pobieranego przez sołtysów-inkasentów w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Wielgie.

§ 2. Ustala się wysokość wynagrodzenia ryczałtowego kwartalnego za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz powierza się funkcję inkasentów następującym osobom:

1) W sołectwie Bętlewo - Pani Małgorzata Krajewska - 375 zł,

2) W sołectwie Czarne - Pani Marianna Zaborowska - 275 zł,

3) W sołectwie Czerskie Rumunki - Pani Krystyna Walkowicz - 275 zł,

4) W sołectwie Nowa Wieś - Pan Rafał Leśniewski - 325 zł,

5) W sołectwie Oleszno - Pan Piotr Przybyszewski - 425 zł,

6) W sołectwie Piaseczno - Pani Krystyna Bruzdewicz - 225 zł,

7) W sołectwie Płonczyn - Pan Gabriel Kwaśniewski - 450 zł,

8) W sołectwie Rumunki Tupadelskie - Pani Lucyna Kamińska - 175 zł,

9) W sołectwie Suradówek - Pan Marek Suchara - 275 zł,

10) W sołectwie Suszewo - Pan Mirosław Dynakowski - 275 zł,

11) W sołectwie Teodorowo - Pani Renata Mańska - 225 zł,

12) W sołectwie Tupadły - Pan Adam Szklarski - 275 zł,

13) W sołectwie Wielgie - Pan Stefan Pietrzakowski - 425 zł,

14) W sołectwie Witkowo - Pani Krystyna Politowska - 475 zł,

15) W sołectwie Zaduszniki - Pan Jan Wiśniewski - 475 zł,

16) W sołectwie Zakrzewo - Pan Wiesław Jamróz - 275 zł,

17) W sołectwie Złowody - Pani Marzena Zawadzka - 375 zł.

§ 3. Ustala się terminy wypłat wynagrodzenia ryczałtowego-inkas

- za pobór I raty do 30 kwietnia danego roku,

- za pobór II raty do 30 czerwca danego roku,

- za pobór III raty do 30 października danego roku,

- za pobór IV raty do 30 grudnia danego roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/108/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Halina Sztypka


Uzasadnienie

Rada Gminy ma prawo zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych wskazanych ustawą w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustalone zostało uchwałą Nr XVII/108/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 lutego 2008 r. w wysokościach określonych w wyżej wymienionej uchwale.Z uwagi na inflację proponuje się podwyższenie wynagrodzenia za inkaso do kwot określonych niniejszą uchwałą.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »