| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/314/2012 Rady Gminy Lubicz

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości, w następującej wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1m 2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,42 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,31 zł od 1 m 2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,89 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,37 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,50 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,08 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem garaży, dla których stawka wynosi - 6,12 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości, określonej zgodnie z zasadami podanymi w ustawie.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części oraz grunty związane z tymi budynkami, wykorzystywane na cele związane z działalnością na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2) budynki lub ich części oraz grunty związane z tymi budynkami, wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

3) budynki lub ich części oraz grunty związane z tymi budynkami, wykorzystywane na prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/188/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r. Nr 262, poz. 2592).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Hanna Anzel

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »