| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/464/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 29 października 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.[1]) ), uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXI/384/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 1323), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku, zwana dalej "SP ZOZ SPR", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. SP ZOZ SPR działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku".";

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W zakresie transportu sanitarnego obszar działania obejmuje kraj oraz, w przypadkach zawarcia odrębnych umów także, zagranicę.";

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wykonywania zdjęć RTG, dotyczących świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Pracownię RTG, na podstawie odrębnie zawartych umów z podmiotami leczniczymi;";

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. W skład SP ZOZ SPR wchodzi przedsiębiorstwo pod nazwą Stacja Pogotowia Ratunkowego, które udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 1, rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, a także inne kwestie przewidziane przepisami ustawy określa regulamin organizacyjny SP ZOZ SPR.";

5) użyty w Statucie, skrót "SPR" zastępuje się skrótem "SP ZOZ SPR".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Dorota Jakuta


Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Niniejszą uchwałą zmienia się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.

2. Omówienie podstawy prawnej:

W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 204 ust. 2 cyt. ustawy publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające na podstawie dotychczasowych przepisów stały się podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami.

Stosownie do art. 42 cyt. ustawy ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut. W statucie określa się nazwę podmiotu odpowiadającą rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, siedzibę podmiotu, cele i zadania podmiotu, organy i strukturę organizacyjną podmiotu, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej przed upływem kadencji, formę gospodarki finansowej. Statut nadaje podmiot tworzący.

W dniu 14 czerwca 2012 r. została uchwalona zmiana ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 742).

Zmiana dotyczy m.in. zawartej w ustawie definicji przedsiębiorstwa (art. 2 ust. 1 pkt 8), przez które rozumie się zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. Stosownie do art. 8 ustawy o działalności leczniczej rodzajami działalności leczniczej są:

- stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,

- stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,

- ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Art. 100 ust. 1a ustawy z stanowi, że nazwa przedsiębiorstwa nie może być taka sama jak nazwa podmiotu leczniczego.

Statut jako akt strukturalno-organizacyjny jest przepisem prawa powszechnie obowiązującego.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Uchwałą Nr XXI/384/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. nadany został Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.

W związku z definicją przedsiębiorstwa zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) istnieje konieczność zmiany Statutu w zakresie struktury organizacyjnej. Ww. Statut będzie określać przedsiębiorstwo pod nazwą "Stacja Pogotowia Ratunkowego".

Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, określać będzie regulamin organizacyjny, który stosownie do art. 23 cyt. ustawy, ustalany jest przez kierownika.

Statut powinien być dostosowany do przepisów ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. Poz. 742.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »