| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/117/12 Rady Gminy Brodnica

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brodnica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1860, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r, Nr 172 , poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz . 1337, z 2007 r. Nr 48, poz .327, Nr138, poz .974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 , poz. 1111, Nr 223, poz 458, z 2009 r. Nr 52, poz 420, i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ) i art.19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578 ) Rada Gminy Brodnica uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brodnica w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Brodnica

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Violetta Sternicka


Załącznik do Uchwały Nr XIX/117/12
Rady Gminy Brodnica
z dnia 29 października 2012 r.

REGULAMIN

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brodnica

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. Użyte w Regulaminie określenie "usługodawca" oznacza Gminę Brodnica, prowadzącą gospodarkę wodno-kanalizacyjną.

Rozdział 2. Minimalny poziom usług świadczonych przez usługodawcę
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki odbiorców

§ 2. 1. Ilość wody dostarczanej odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków określa umowa. Umowa określa również dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez odbiorców do kanalizacji

2. Wymagane ciśnienie wody określa rozporządzenie właściwego ministra.

3. Woda do spożycia przez ludzi powinna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje rozporządzenie właściwego ministra.

§ 3. 1. Usługodawca, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

1) dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez usługodawcę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;

3) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji;

4) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

2. Usługodawca ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§ 4. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, a w szczególności do:

1) utrzymania wewnętrznych instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego;

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

3) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami;

4) natychmiastowego powiadamiania usługodawcy o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków;

5) niezmieniania, bez uzgodnień z usługodawcą, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

6) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych i zwierząt;

7) utrzymywania przyłącza w stanie niepowodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu usługodawcy;

8) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

9) udostępnienia usługodawcy dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć w zakresie umożliwiającym ustalenie, czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez usługodawcę oraz ustalania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji;

10) udostępnienia usługodawcy dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez usługodawcę;

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

§ 5. Usługodawca jest obowiązany do regularnego badania jakości wody przeznaczonej do spożycia.

§ 6. 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu odbiorcy powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez usługodawcę, odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.

2. W przypadku gdy odbiorca nie usunie zagrożenia, pomimo wezwania ze strony usługodawcy, ma on prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania usługodawcy nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego odbiorcy.

§ 7. W przypadku wystąpienia awarii na przyłączach, naprawy dokonuje właściciel a w przypadku odmowy, usługodawca na koszt właściciela.

Rozdział 3. Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami

§ 8. Postanowienia umów zawieranych przez usługodawcę z odbiorcami nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 9. 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

2. W przypadku gdy przyłącza nie są w posiadaniu usługodawcy, odpowiedzialność usługodawcy za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez usługodawcę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 10. Umowy są zawierane na czas nieokreślony.

§ 11. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy, sporządzonego w formie pisemnej. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy.

§ 12. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci usługodawcy skutkującej zmianą odbiorcy, usługodawca zawiera umowę z nowym odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

§ 13. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która jest przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu usługodawcy.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić usługodawcy dokument określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości.

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust.4.

4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po udowodnieniu że korzysta z przyłączonej do sieci nieruchomości.

5. Po zawarciu umowy odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania usługodawcy o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania usługodawcy, odbiorca pomimo wygaśnięcia praw własności do nieruchomości, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez usługodawcę.

§ 14. Usługodawca sporządza projekt umowy w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział 4. Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 15. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez usługodawcę z odbiorcami wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

§ 16. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 17. 1. Wejście w życie nowych taryf nie powoduje zmiany umowy.

2. Stosowanie przez usługodawcę cen i stawek opłat wynikających z nowych taryf, podanych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców o ich wysokości.

§ 18. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez usługodawcę jest faktura.

2. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktury w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają usługodawcę do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.

3. Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

4. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie w formie przelewu na rachunek bankowy lub wypłaty gotówki.

§ 19. W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy, ilości świadczonych usług - ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w ciągu ostatnich trzech miesięcy świadczenia usług poprzedzających stwierdzenie niesprawności wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego.

§ 20. 1. Jeżeli odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń usługodawcy, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.

2. Jeżeli odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń usługodawcy i wprowadza ścieki do urządzeń usługodawcy, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 odbiorca jest zobowiązany do zakupu oraz zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.

Rozdział 5. Warunki przyłączenia do sieci

§ 21. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa do usługodawcy wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;

2) adres do korespondencji;

3) numer telefonu kontaktowego;

4) w przypadku osób fizycznych nr PESEL a osób prawnych nr NIP;

5) określenie rodzaju instalacji do odbioru usług;

6) określenie ilości przewidywanego dobowego poboru wody i jej przeznaczenia;

7) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych - również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających);

8) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub, z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności: nr działki, powierzchnię, sposób zabudowy.

§ 22. Do wniosku, o którym mowa w § 21, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek;

2) aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci - wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu, w skali 1:500 lub 1:1000 z okresu ostatnich 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku a w przypadku urządzeń nowych, z okresu po ich wybudowaniu i zainwentaryzowaniu;

3) w przypadku gdy przyłączenie ma nastąpić do przewodu wodociągowego lub kanalizacyjnego, którego właścicielem nie jest usługodawca, należy dołączyć oświadczenie jego właściciela o wyrażeniu na to zgody oraz ustanowienie służebności przesyłu i wejścia na grunt dla usługodawcy.

4) wzór wniosku ustala i bezpłatnie udostępnia usługodawca;.

§ 23. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, usługodawca w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 21, wraz z kompletem wymaganych załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości dokument pod nazwą " Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" . W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, usługodawca w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 21, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien co najmniej:

1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego;

2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;

3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości;

4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach, z jakimi należy uzgodnić lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza;

5) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia nie krótszy niż 1 rok.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, może określać:

1) parametry techniczne przyłącza;

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

§ 24. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez usługodawcę zwanych warunkami przyłączenia do sieci.

§ 25. Po wykonaniu, usługodawca dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych i spisuje protokół.

Rozdział 6. Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 26. 1. Usługodawca mając do wydobycia określone ilości wody, ustalone na podstawie wydanych przez uprawniony organ pozwoleń wodno-prawnych, ocenia możliwości przyłączenia wnioskodawców do sieci i zaspokajania ich potrzeb.

2. Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych wody i odprowadzania ścieków.

3. Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie bedą spełnione wymagania określające mnimalny poziom usług.

4. Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

5. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości, wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział 7. Sposób dokonywania odbioru przez usługodawcę wykonanego przyłącza

§ 27. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza usługodawca dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez usługodawcę " Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" oraz z projektem przyłącza.

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

4. Przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną, wskazaną w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do usługodawcy, a drugi do biura Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 28. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela odbiorcy, usługodawca uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni robocze po dacie zgłoszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 27 ust. 2, są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 29. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa usługodawca.

§ 30. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza;

2) termin odbioru proponowany przez wykonawcę;

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);

2) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego;

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru;

4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

Rozdział 8. Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

§ 31. 1. Usługodawca udziela odbiorcom informacji dotyczących:

1) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

2) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Usługodawca udziela informacji za pośrednictwem telefonu lub obwieszczeń na tablicach ogłoszeń bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach planowanych przerw w świadczeniu usług również na stronach internetowych Urzędu Gminy.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, usługodawca udziela odpowiedzi w tej samej formie.

§ 32. Na życzenie odbiorcy w siedzibie usługodawcy powinny być udostępnione:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Brodnica taryfy cen i stawek opłat;

2) tekst jednolity " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego na terenie Gminy;

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;

4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 33. 1. Usługodawca ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72-godzinnym.

2. Usługodawca ma również obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin usługodawca ma obowiązek zapewnić do celów spożywczych bezpłatny, zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, wskazując jego lokalizację.

§ 34. Usługodawca ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

Rozdział 9. Warunki dostaw wody na cele przeciwpożarowe

§ 35. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu usługodawcy są:

1) jednostki ochotniczej straży pożarnej;

2) jednostki państwowej straży pożarnej.

§ 36. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu usługodawcy dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z usługodawcą.

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

§ 37. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »