| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/189/2012 Rady Miejskiej w Lipnie

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2013 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134. poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz.1016 i Nr 232, poz.1378 ) i pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587) uchwala sie, co nastepuje:
§ 1. Brak treści
1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku :
1) przy sprzedaży z samochodu osobowego, wozu konnego 5,00 zł
2) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego dostawczego do 3,5 t 7,50 zł
3) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, dostawczego powyżej 3,5 t do 5 t 10,50 zł
4) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego powyżej 5 t 17,00 zł
5) przy sprzedaży obwoźnej 6,00 zł
6) przy sprzedaży z ławy z zadaszeniem - za 1m bieżący zajętej powierzchni 5,00 zł
7) przy sprzedaży z ręki 1,00 zł
8) przy sprzedaży w formach nie ujętych w pkt od 1-7 za 1 m2. zajętej powierzchni 2,00zł
2. Dzienna opłata targowa, obliczona na zasadach określonych w § 1 ust 1, nie może przekroczyć 757,79 zł.
3. Opłatę targową pobiera Urząd Miejski w Lipnie.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/113/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2012 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady

Maria Turska
1) Niniejsza ustawa dokonuje się w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r.w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »