| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/213/12 Rady Gminy Unisław

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków jednostek ochotniczej straży pożarnej

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków jednostek ochotniczej straży pożarnej

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm. 1) ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za każdą godzinę udziału:

1) w działaniu ratowniczym w kwocie - 12 zł ;

2) w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Unisław w kwocie - 5 zł .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIV/190/12 Rady Gminy Unisław z dnia 10 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków jednostek ochotniczej straży pożarnej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1899).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Majewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353 oraz z 2012 r. poz. 908.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.


Uzasadnienie

do uchwały nr XXVII/213/12 Rady Gminy Unisław z dnia 22 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej rada gminy w drodze uchwały ustala wysokość ekwiwalentu dla członków jednostek OSP za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Ustalona w przedmiotowej uchwale wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dz. Urz. RP "Monitor Polski" za poprzedni kwartał i wynika z możliwości budżetowych Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Majewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »