| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/180/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ) oraz art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613, z póź. zm. 2) )

R A D A M I E J S K A
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 805,00 zł b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie- 850,00 zł c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton- 1.135,00 zł ,

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie osi - dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton - 1.535,00 zł

- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton - 1.610,00 zł

- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton - 1.750,00 zł

- równej lub wyższej niż 15 ton - 1.965,00 zł

b) o liczbie osi - trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton - 1.965,00 zł

- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton - 2.020,00 zł

- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton - 2.100,00 zł

- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony - 2.170,00 zł

- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton - 2.240,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton - 2.320,00 zł

c) o liczbie osi - cztery i więcej

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton - 2.320,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton - 2.380,00 zł

- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton - 2.500,00 zł

- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton - 2.520,00 zł

- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.620,00 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie osi - dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton - 1.540,00 zł

- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton - 1.610,00 zł

- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton - 1.750,00 zł

- równej lub wyższej niż 15 ton - 2.000,00 zł

b) o liczbie osi - trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton - 2.000,00 zł

- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton - 2.020,00 zł

- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton - 2.100,00 zł

- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony - 2.170,00 zł

- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton - 2.240,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton - 2.310,00 zł

c) o liczbie osi - cztery i więcej

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton - 2.310,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton - 2.380,00 zł

- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton - 2.490,00 zł

- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton - 2.600,00 zł

- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.600,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów: a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony- 710,00 zł ; b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton- 990,00 zł; c/ od 9 ton i poniżej 12 ton- 1.130,00 zł ,

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o liczbie osi - dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 1.540,00 zł

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton - 1.970,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton - 2.120,00 zł

- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.380,00 zł

b) o liczbie osi - trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton - 2.380,00 zł

- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.730,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o liczbie osi - dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 1.680,00 zł

- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 25 ton - 2.110,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton - 2.380,00 zł

- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.130,00 zł

b) o liczbie osi - trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton - 2.380,00 zł

- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.800,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - od 7 ton i poniżej 12 ton - 310,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna

- o równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 560,00 zł

- o równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton - 720,00 zł

- o równej lub wyższej niż 25 ton - 990,00 zł

b) o liczbie osi - dwie

- o równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton - 1.010,00 zł

- o równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony - 1.130,00 zł

- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton - 1.320,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.610,00 zł

c) o liczbie osi - trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton - 1.320,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.430,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna

- o równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 600,00 zł

- o równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton - 720,00 zł

- o równej lub wyższej niż 25 ton - 1.010,00 zł

b) o liczbie osi - dwie

- o równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton - 1.010,00 zł

- o równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony - 1.190,00 zł

- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton - 1.840,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 ton - 2.380,00 zł

c) o liczbie osi - trzy

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton - 1.430,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.900,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a/ mniej niż 30 miejsc - 1.010,00 zł b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.380,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 0l stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu


Kazimierz Magos

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatku i opłatach lokalnych rada miejska określa w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych. Przy określeniu stawek uwzględniono granice minimalne oraz maksymalne, rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, nacisk na siodło ciągnika, liczbę miejsc do siedzenia oraz rodzaj zawieszenia.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu


Kazimierz Magos

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »