| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/130/12 Rady Gminy Waganiec

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), w związku z art. 8 oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 587 oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 743) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok określoną w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Pobór podatku odbywać się będzie w kasie Urzędu Gminy w Wagańcu lub na konto Gminy Waganiec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Dyko

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/130/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 735,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.215,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.465,00 zł

1.1 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyposażone w katalizator spalin:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 690,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.175,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.425,00 zł

Przy określeniu wysokości stawki podatku nie uwzględnia się roku produkcji pojazdu.

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

690,00 zł

1.540,00 zł

3 osie

1.245,00 zł

1.935,00 zł

4 osie i więcej

2.020,00 zł

2.910,00 zł

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.725,00 zł

3.1 Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyposażone w katalizator spalin - 1.665,00 zł

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa ( w tonach )

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a) do 36 ton włącznie

- 2 osie

1.745,00 zł

2.265,00 zł

- 3 osie

1.805,00 zł

2.320,00 zł

b) powyżej 36 ton

- 2 osie

1.915,00 zł

2.560,00 zł

- 3 osie

2.130,00 zł

2.935,00 zł

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.465,00 zł

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a) do 36 ton włącznie

- 1

925, 00 zł

1.235,00 zł

- 2 osie

1.365,00 zł

1.725,00 zł

- 3 osie

1.465,00 zł

1.725,00 zł

b) powyżej 36 ton

- 1

1.510,00 zł

1.785,00 zł

- 2 osie

1.600,00 zł

2.175,00 zł

- 3 osie

1.530,00 zł

2.080,00 zł

7. Autobusy wyprodukowane w 2003 r. i później ( zarówno z katalizatorem jak i bez katalizatora) o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 750,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.855,00 zł

7.1. Autobusy wyprodukowane przed 2003 r. ( zarówno z katalizatorem jak i bez katalizatora) o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 865,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.965,00 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »