| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/131/12 Rady Gminy Waganiec

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218;z 2008 r. Nr 180, poz.1111 Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113 , Nr 117, poz.679, Nr134, poz.777, Nr149, poz.887,Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ),art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tj. Dz.U. z 2010 r, Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378); art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412,Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747; Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655: Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682; Nr 216, poz.1826, Dz. U. z 2005 Nr 164, poz.1365; Nr 179, poz. 1484; Nr 143, poz. 1199; Dz. U z 2006 r. Nr 249, poz.1825, Nr 245, poz.1775, z 2008 r. Nr 116, poz.730; z 2009 r. Nr 56, poz.458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości( IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - "Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny- "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIV/66/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny, Dz. U. Woj. Kujawsko- Pomorskiego Nr 284, poz. 2937 z dnia 14 grudnia 2011 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 6. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Dyko

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/131/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/131/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/131/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/131/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/131/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/131/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/131/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik7.pdf

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/131/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik8.pdf

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/131/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik9.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/131/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik10.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/131/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik11.pdf

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/131/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik12.pdf

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »