| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/174/12 Rady Gminy Radomin

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 372, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się roczną opłatę od posiadania psów w wysokości 30 zł od jednego psa na terenie gminy Radomin.

§ 2. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Posiadacze psów są zobowiązani złożyć organowi podatkowemu pisemne oświadczenie w terminie 14 dni zawierające informację o zaistnieniu zdarzenia powodującego wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów.

3. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku, opłatę za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest z góry bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Każdy posiadający psa zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do dnia 31 marca roku podatkowego do Urzędu Gminy Radomin oraz nie później niż w terminie 1 miesiąca od jego nabycia.

2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Określa się, iż inkasentami uprawnionymi do pobierania opłaty od posiadania psów, są sołtysi na terenie swojego sołectwa, t.j.:

1) Sołtys sołectwa Bocheniec dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie Bocheniec;

2) Sołtys sołectwa Dulsk dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie Dulsk;

3) Sołtys sołectwa Gaj dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie Gaj;

4) Sołtys sołectwa Jakubkowo dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie Jakubkowo;

5) Sołtys sołectwa Kamionka dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie Kamionka;

6) Sołtys sołectwa Łubki dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie Łubki;

7) Sołtys sołectwa Piórkowo dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie Piórkowo;

8) Sołtys sołectwa Płonko dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie Płonko;

9) Sołtys sołectwa Płonne dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie Płonne;

10) Sołtys sołectwa Radomin dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie Radomin;

11) Sołtys sołectwa Rętwiny dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie Rętwiny;

12) Sołtys sołectwa Rodzone dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie Rodzone;

13)Sołtys sołectwa Szafarnia dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie Szafarnia;

14)Sołtys sołectwa Szczutowo dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie Szczutowo;

15)Sołtys sołectwa Wilczewko dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie Wilczewko;

16)Sołtys sołectwa Wilczewo dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie Wilczewo.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 30% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

4. Wpłaty z tytułu opłaty od posiadania psów można ponadto dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy Radomin w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim O/Radomin nr 89 9496 0008 0040 1416 2000 0002.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 6. Tracą moc:

1) uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Radomin z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 204, poz. 2838);

2) uchwała nr VII/29/11 Rady Gminy Radomin z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom Nr 109, poz. 892).

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wiwatowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »