| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/178/12 Rady Gminy Radomin

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 12 ton:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

- 392,00 zł.

powyżej 5, 5 ton do 9 ton włącznie

- 658,00 zł.

powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton

- 784,00 zł.

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 12 ton. od 3,5 tony do 5,5 ton

- 918,00 zł.

od 5,5 ton do 9 ton

- 1040,00 zł.

od 9 ton do 12 ton

- 1102,00 zł.

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

od 7 ton do 12 ton

- 798,00 zł.

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego i w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą zgodnie z załącznikiem Nr 3.

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

mniej niż 30 miejsc

- 918,00 zł.

równej lub wyższej niż 30 miejsc

- 1164,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Radominie Nr XVII/79/11 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.270.2702 ).

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie 01.01.2013 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/178/12
Rady Gminy Radomin
z dnia 28 listopada 2012 r.

Załącznik Nr 1

Dopuszczalna masa Całkowita (w tonach )

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne(w złotych)

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych(w złotych)

DWIE OSIE

nie mniej niż

mniej niż

12

14

178,00

490,00

14

15

490,00

686,00

15

686,00

1542,00

TRZY OSIE

12

17

178,00

310,00

17

19

310,00

624,00

19

21

624,00

810,00

21

23

810,00

1248,00

23

1248,00

1960,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

810,00

858,00

25

27

820,00

1346,00

27

29

1408,00

2080,00

29

2080,00

2638,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/178/12
Rady Gminy Radomin
z dnia 28 listopada 2012 r.

Załącznik Nr 2

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy + naczepa;ciągnik balastowy + przyczepa(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne(w złotych)

Inne systemyzawieszeniaosi jezdnych(w złotych)

DWIE OSIE

nie mniej niż

mniej niż

12

25

332,00

602,00

25

31

698,00

1140,00

31

36

1722,00

2276,00

36

1766,00

2284,00

TRZY OSIE

12

40

1530,00

2118,00

40

2142,00

2740,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/178/12
Rady Gminy Radomin
z dnia 28 listopada 2012 r.

Załącznik Nr 3

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne(w złotych)

Inne systemyzawieszenia osi jezdnych(w złotych)

JEDNA OŚ

nie mniej niż

mniej niż

12

25

220,00

406,00

25

406,00

698,00

DWIE OSIE

12

28

282,00

406,00

28

33

760,00

1064,00

33

38

1064,00

1654,00

38

1470,00

2118,00

TRZY OSIE

12

38

832,00

1226,00

38

1190,00

1616,00

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wiwatowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »