| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/165/12 Rady Gminy Radomin

z dnia 28 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 6789, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986 oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157, poz. 1240 i 1241 ze zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/86/11 Rady Gminy w Radominie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej uchwała Rady Gminy w Radominie Nr XX/92/12 z dnia 19 stycznia 2012 r., Zarządzeniem Wójta Nr 3/2012 z dnia 15 lutego 2012 r., uchwałą Nr XXI/94/12 z dnia 28 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/103/12 z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzeniem Wójta Nr 11/2012 z dnia 4 maja 2012 r. Zarządzeniem Wójta Nr 18/2012 z dnia 28 maja 2012 r., Zarządzeniem Wójta Nr 19/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr XXV/122/12 z dnia 19 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 22/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XXVI/133/12 z dnia 3 lipca 2012 r., Zarządzeniem Nr 27/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. uchwałą Nr XXVII/138/12 z dnia 10 sierpnia 2012 r , Zarządzeniem Nr 35/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr XXVIII/146/12 z dnia 25 września 2012 r. oraz uchwałą Nr XXIX/156/12 z dnia 23 października 2012 r wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie : "§ 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 13 540 703,00 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 018 556,00 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 1 522 147,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a ."

2) § 2 ust.1. otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 12 482 937,00 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 973 423,00 zł.,

- wydatki majątkowe w wysokości 1 509 514,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a ."

3) § 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 77 757,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 382 376,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/165/12
Rady Gminy Radomin
z dnia 28 listopada 2012 r.

Zmiany

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów uchwałą Nr XXXI/165/12 z dnia 28 listopada 2012 r.

1

Rozdział-60016-Drogi publiczne gminne- otrzymano dotację za wykonanie drogi Piórkowo-Dobre płatność końcowa.

+

71 936,00 zł

Inwestycja była wykonana w 2011 roku przekazana była dotacja w 70%.

2

Rozdział-75011-Urzędy wojewódzkie- zwiększono dotację na uzupełnienie

+

822,00 zł

wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

3

Rozdział-75801-Część oświatowa subwencji- zwiększono subwencji na uzupełnienie wydatków na

+

40 812,00 zł

ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

4

Rozdział-85212-Świadczenia rodzinne-zwiększono dotację na realizację świadczeń rodzinnych

+

197077,00 zł

5

Rozdział-85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne- Zwiększenie przez wojewodę dotacji na opłacanie składek

+

46,00 zł

zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne

6

Rozdział-85219-Ośrodki Pomocy Społecznej- zwiększono dotację na uzupełnienie wydatków na

+

936,00 zł

ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

7

Rozdział-85295-Pozostała działalność-zwiększono plan dotacji na realizację

+

1 600,00 zł

rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

8

Rozdział-85415-Pomoc materialna dla uczniów - otrzymano dotację na

+

55 366,00 zł

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Razem zmiany w dochodach

368 595,00 zł

Zmiany wprowadzone po stronie wydatków uchwałą Nr XXXI/165/12 z dnia 28 listopada 2012 r.

1

Rozdział-60013-Drogi publiczne wojewódzkie - zwiększenie planu na zakup i

+

2000,00 zł

zamontowanie przystanków przy drodze wojewódzkiej

2

Rozdział-60016-Drogi publiczne gminne- zwiększono plan wydatków

+

54 022,00 zł

na usługi świadczone na drogach

3

Rozdział-60016-Drogi publiczne gminne- zmniejszenie planu na

-

7 631,00 zł

przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dulsk

4

Rozdział-70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu na

+

28 717,00 zł

budowę chodnika ( koszty pracowników którzy wykonali to zadanie )

5

Rozdział-75011-Urzędy wojewódzkie- zwiększono plan wydatków na

+

822,00 zł

ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

6

Rozdział-75023-Urząd gminy- zwiększenie planu na budowę parkingu przed budynkiem

+

17 767,00 zł

urzędu gminy ( koszty pracowników którzy wykonali to zadanie )

7

Rozdział- 75095-Pozostała działalność-zmniejszenie planu z tytułu

-

46 484,00 zł

przeksięgowania kosztów na inwestycje, które wykonywali pracownicy interwencyjni

8

Rozdział-75702-Rezrwy ogólne i celowe- rozwiązanie rezerwy ogólnej

-

18 500,00 zł

9

Rozdział-75702-Obsługa pap. wartościowych, kredytów…- zwiększenie

+

10 000,00 zł

planu na odsetki od kredytów i pożyczek

10

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - zwiększono plan wydatków w związku z

+

38 575,00 zł

zatrudnieniem pracowników administracji - 2,5 etatu , zatrudnieniem pracownika

obsługi - jeden etat oraz w związku z wydatkami inwestycyjnymi

11

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach - zmniejszono plan wydatków

-

3 760,00 zł

na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

12

Rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększono plan wydatków w związku z planowaną

+

5 285,00 zł

odprawą rentową dla pracownika obsługi oraz zmniejszono plan wydatków

na pozostałe wydatki rzeczowe.

13

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zwiększono plan wydatków w

+

5 160,00 zł

związku z zakupem oleju napędowego do autobusu szkolnego.

14

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszono

-

1 850,00 zł

plan wydatków, w stosunku do potrzeb, na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

15

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększono plan wydatków .

-

830,00 zł

na zakup środków żywności oraz zmniejszono plan wydatków na pozostałe wydatki rzeczowe

16

Rozdział-85212-Świadczenia rodzinne-zwiększono plan

+

197 077,00 zł

wydatków na realizację świadczeń rodzinnych

17

Rozdział-85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne- Zwiększenie wydatków na

+

46,00 zł

opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne

18

Rozdział-85219-Ośrodki Pomocy Społecznej-

+

936,00 zł

zwiększono wydatków na uzupełnienie wydatków GOPS-u

19

Rozdział-85295-Pozostała działalność-zwiększono plan wydatków na realizację

+

1 600,00 zł

rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

20

Rozdział-85295-Pozostała działalność-zwiększono plan wydatków na doposażenie

+

870,00 zł

stołówek szkolnych w ramach rządowego programu dożywiania zwiększenie planu na wkład własny gminy

21

Rozdział-Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększono plan wydatków na

+

9 650,00 zł

zatrudnienie pracownika na świetlicę

22

Rozdział-85415-Pomoc materialna dla uczniów - zwiększono plan wydatków

+

67 362,00 zł

na wypłatę stypendium dla uczniów ( dotacja +wkład

własny gminy 20% w ciągu 2012r wkład wyniósł 28 190zł)

23

Rozdział-92109-Domy kultury, świetlice-zwiększono plan na zamontowanie 2

+

7 761,00 zł

sztuk drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Rętwinach.

24

Rozdział-92116- Biblioteki- zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla Gminnej

-

15 000,00 zł

Biblioteki Publicznej w Radominie

25

Rozdział-92116- Biblioteki-zwiększono plan dotacji na modernizację budynku

+

15 000,00 zł

komunalnego przeznaczonego na Gminną Bibliotekę Publiczną

Razem zmiany w wydatkach

+

368 595,00 zł

Plan dochodów ogółem 13 540 703,00 zł

Plan wydatków ogółem 12 482 937,00 zł

nadwyżka budżetowa 1 057 766,00 zł przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek w 2012 r

Ogółem przychody 698 824,00 w tym:

Przychody z wolnych środków 678 326,00 zł

Przychody z pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu 20 498,00 zł

Rozchody 1 756 590,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wiwatowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »