| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/159 /2012 Rady Gminy Łubianka

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubianka powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać prawo dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki i wykonywany transport nieczystości ciekłych, w ilości odpowiedniej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług,

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, spełniającym wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i przeciwpożarowych, na terenie której będą garażowane pojazdy asenizacyjne.

§ 2. Pojazdy asenizacyjne przeznaczone do świadczenia usług powinny:

1) spełniać wymagania określone w przepisach prawa dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

2) posiadać rejestracje i aktualne badania techniczne oraz powinny być dopuszczone do ruchu drogowego zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

3) posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi.

§ 3. Baza transportowa powinna:

1) dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, spełniającym wymagania ochrony środowiska,

2) dysponować miejscem do bieżącej konserwacji i napraw pojazdów asenizacyjnych, spełniającym wymagania ochrony środowiska.

§ 4. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, przedsiębiorca powinien:

1) zapewnić aby pojazdy asenizacyjne były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się nieczystości ciekłych na zewnątrz, w czasie opróżniania zbiorników oraz transportu,

2) myć i dezynfekować pojazdy z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

3) prowadzić dokumentację zawierającą informacje o stosowanych środkach dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów.

§ 5. Przedsiębiorca, o którym mowa w §1, powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 1, jest obowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia dokumentację poświadczającą, że przedsiębiorca spełnia wymagania określone w § 1 - 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Cywiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »