| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/158 /2012 Rady Gminy Łubianka

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Łubianka i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez mieszkańca będącego właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne zgodnie z ustaleniami określonymi w ust. 2 - 4.

2. Z terenu nieruchomości będą odbierane:

1) odpady zmieszane (odpady pozostałe po segregacji odpadów, nie zawierające odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlano - remontowych) - w każdej ilości,

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości.

3. Mieszkańcy dostarczają bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bierzgłowie:

1) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia i zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - w każdej ilości,

2) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny, pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót - w każdej ilości.

4. Poza dostarczaniem przeterminowanych leków do punktu zbiórki selektywnie zebranych odpadów w Bierzgłowie można je także umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach.

5. Mieszkańcy będący właścicielami lub użytkownikami nieruchomości mogą także samodzielnie dostarczać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania określonych frakcji odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych:

1) z terenów zabudowy budynkami wielolokalowymi - odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością nie rzadszą niż raz na 2 tygodnie,

2) z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością nie rzadszą niż raz na 2 tygodnie w okresie od 1 maja do 30 września oraz nie rzadziej niż raz na miesiąc w pozostałym okresie,

3) odbiór odpadów segregowanych (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale i szkło) - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 4. Wyznacza się lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Łubianka w miejscowości Bierzgłowo przy ul. Składowej 1. Terminy i godziny przyjmowania odpadów Wójt Gminy Łubianka podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Cywiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Jankowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »