| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/162 /2012 Rady Gminy Łubianka

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 6 ust. 2-4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązujące na terenie Gminy Łubianka:

1) za jednorazowy wywóz pojemnika 120 l - w wysokości 24 zł,

2) za jednorazowy wywóz pojemnika 240 l - w wysokości 44 zł,

3) za jednorazowy wywóz pojemnika 1100 l - w wysokości 130 zł.

§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny górne stawki za usługi, o których mowa w § 1 ulegają podwyższeniu o 50 %.

§ 3. Ustala się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujące na terenie Gminy Łubianka: - za wywóz 1 m3 nieczystości ciekłych - w wysokości 15 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 lipca 2013r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Cywiński

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »