reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Gminy Grudziądz

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudziądz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106,poz.675, z 2011r.Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217,poz.1281, z 2012r. poz.567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) - uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości położonych w granicach Gminy Grudziądz;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Na terenie Gminy Grudziądz obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości podlegają następujące frakcje odpadów:

1) papier i tektura ( w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.)

2) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia;

3) szkło;

4) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone z ogrodów i parków;

5) odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

6) przeterminowane leki i chemikalia ( w tym farby, rozpuszczalniki itp.);

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe;

11) zużyte opony;

12) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:

1) niezwłoczne przystąpienie do uprzątania błota, śniegu i lodu z powierzchni całego chodników ( od granicy nieruchomości), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika;

3) systematyczne uprzątanie innych zanieczyszczeń;

4) gromadzenie błota, śniegu i lodu uprzątniętego z części nieruchomości służących do użytku publicznego na skraju chodnika od strony jezdni, poza terenem przystanków komunikacyjnych, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, nie utrudniający ruchu oraz zatrzymywania się pojazdów, nie utrudniający wysiadania i wsiadania pasażerów, nie zagrażający istniejącej roślinności.

2. Zabrania się przemieszczania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w przydrożny pas zieleni, do kratek ściekowych bądź koszy ulicznych.

§ 4. 1. Na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać wyłącznie jeżeli:

1) mycie pojazdów samochodowych i innych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska,

2) mycie odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości,

3) ścieki z mycia pojazdów samochodowych:

a) odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub

b) gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych;

2. Zabrania się odprowadzania ścieków z mycia pojazdów samochodowych bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami zakazane jest na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym w pasach drogowych.

§ 5. 1. Na terenie nieruchomości zakazuje się dokonywania napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, z zastrzeżeniem ust. 2 , ust. 3 i ust. 4.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w przypadku wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w garażach lub na wydzielonych i utwardzonych częśćiach nieruchomości za zgodą właściciela pod warunkiem, że:

1) naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska,

2) odpady powstające w trakcie naprawy gromadzone są w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami odębnymi.

4. Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi nie może stwarzać uciążliwości dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, na których dokonuje się napraw oraz właścicieli i współwłaścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych

§ 6. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach zgodnych z Polską Normą przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą posiadać oznaczenia określające:

1) rodzaj gromadzonych w nich odpadów;

2) w przypadku pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych - oznaczenie nieruchomości, dla której zostały ustawione;

3) w przypadku pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów - informację o rodzaju frakcji odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać oraz których umieszczanie jest zakazane.

3. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania.

4. Ustala się, że pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinna wynosić od 60 l do 1100 l. Dopuszcza się stosowanie:

a) pojemników pojemności 60 l w zabudowie jednorodzinnej dla maksymalnie trzyosobowych gospodarstw domowych;

b) pojemników kontenerowych o pojemnościach od 1100 l do 10 000 l tylko w przypadku, gdy ilość osób korzystających z tych pojemników oraz ilość zbieranych odpadów komunalnych lub położenie nieruchomości nie pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników.

5. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów dla poszczególnych frakcji w systemie indywidualnym powinny mieć pojemność 120 l.

6. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów dla poszczególnych frakcji w systemie zbiorowym powinny mieć pojemność 1100 l.

§ 7. 1. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości powinna wynikać z następujących tygodniowych norm wytwarzania odpadów komunalnych zmieszanych:

1) dla budynków mieszkalnych - co najmniej 20 l na jednego mieszkańca;

2) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli - co najmniej 5 l na każdego ucznia, studenta, dziecko, pracownika;

3) dla lokali i punktów handlowych - co najmniej 5 l na każdego pracownika;

4) dla lokali gastronomicznych - co najmniej 5 l na każde miejsce konsumpcyjne;

5) dla punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej 5 l na każdego pracownika;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej 5 l na każdego pracownika;

7) dla hoteli, pensjonatów itp. - co najmniej 5 l na jedno łóżko;

8) dla ogrodów działkowych - co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października, a po tym okresie 1 l na każdą działkę;

9) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej oraz urzędów - co najmniej 5 l na każdego pracownika;

10) dla cmentarzy - co najmniej 2 litry na jedno miejsce pochówku;

11) dla pozostałych, nie wymienionych wcześniej podmiotów - w zależności od potrzeb;

2. Nieruchomości wymienione w ust. 1 pkt 1-11 muszą być wyposażone , w co najmniej jeden pojemnik 60 litrów.

3. Właściciele nieruchomości wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 5 zobowiązani są dobrać pojemność pojemników na odpady tak, aby zapewniona była możliwość gromadzenia w nich również odpadów komunalnych wytwarzanych przez klientów tych nieruchomości.

§ 8. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w granicach nieruchomości, z której zbierane są odpady lub na terenie sąsiadującym, do którego właściciel nieruchomości posiada tytuł prawny, w miejscach, łatwo dostępnych zarówno dla użytkownika jak i dla podmiotów uprawnionych, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich.

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości takich jak cmenatrze i ogrody działkowe należy ustawiać w szczególności przy każdym wyjściu z tych nieruchomości.

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić mycie pojemników w sposób systematyczny i gwarantujący zachowanie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym i porządkowym.

4. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie technicznym zabrania się w szczególności:

1) gromadzenia w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, gruzu i innych odpadów budowlanych;

2) spalania w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych jakichkolwiek odpadów.

§ 9. 1. W pasach dróg publicznych o dużej i średniej intensywności ruchu pieszego należy instalować kosze uliczne, których minimalna pojemność wynosi 20l.

2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych, należy dostosować do intensywności i specyfiki ruchu pieszego.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości objętych zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą;

2) tworzywa sztuczne należy umieszczać w pojemnikach do selektywnego zbierania tworzyw sztucznych; spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) szkło należy umieszczać w pojemnikach do selektywnego zbierania szkła, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) papier, tekturę należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) metal, opakowania wielomateriałowe oraz odzież i tekstylia przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

6) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które znajdują się w aptekach na terenie gminy lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

7) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

8) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory, na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym ten sprzęt, na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub umieszczać w wyzanczonych dniach w wyznaczonym miejscu, z którego zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, wg ustalonego harmonogramu, na podstawie umowy zawartej z gminą;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

12) zużyte opony należy przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

13) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone z ogrodów i parków:

a) należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą;

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

c) zagospodarowywać w sposób określony w § 13 ust. 1 lub postępować z nimi na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

14) odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

15) wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 11. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne - co tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane;

2) segregowane odpady komunalne - tworzywa sztuczne - co cztery tygodnie, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane;

3) segregowane odpady komunalne - szkło- co osiem tygodni, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane;

4) papier, tektura, metale, opakowania wielomateriałowe oraz odzież i tekstylia - według potrzeb właścicieli nieruchomości;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe - systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż po zakończeniu prac budowalnych, remontowych i modernizacyjnych;

6) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone z ogrodów i parków - co 2 tygodnie w okresie od 1 maja do 31 października , a w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia co 4 tygodnie, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników o powstawania nieprzyjemnych zapachów , w których są zbierane;

7) odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - według potrzeb właścicieli nieruchomości;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe - według potrzeb właścicieli nieruchomości;

9) przeterminowane leki i chemikalia - według potrzeb właścicieli nieruchomości;

10) zużyte baterie i akumulatory - według potrzeb właścicieli nieruchomości;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - według potrzeb właścicieli nieruchomości;

12) zużyte opony - według potrzeb właścicieli nieruchomości;

13) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w sposób systematyczny, nie dopuszczając jednak do przepełnienia koszy.

§ 12. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik, a także wytwarzanie odoru uciążliwego dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. 1. Odpady ul;egajace biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości, zaleca się zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach przydomowych lub biogazowniach rolniczych.

2. Zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji w sposób określony w ust.1 należy dokonywać w sposób niepowodujący uciążliwości zarówno na terenie nieruchomości, na której jest prowadzone oraz na terenie nieruchomości sąsiednich.

3. Właściciele nieruchomości, na których odpady zielone oraz odpady ulegajace biodegradacji są zagospodarowywane w sposób okreslony w ust.1 obowiązani są złożyć do Wójta Gminy Grudziądz oświadczenie o fakcie prowadzenia kompostowni przydomowych lub biogazowni rolniczych.

4. Oświadczenie, o których mowa w ust.3 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym odpady zielone oraz odpady ulegajace biodegradacji były zagospodarowywane w sposób okreslony w ust.1.

5. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do nioniejszej uchwały.

§ 14. 1. Magazynowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości musi być prowadzone w sposób zapewniajacy bezpieczeństwo ludzi i środowiska.

§ 15. Właścicile nieruchomości, w celu ograniczenia ilosci wytwarzanych odpadów komunalnych, obowiązani są do minimalizowania używania opakowań jednorazowych, oraz podejmowania działań zmierzających do ponownego wykorzystania lub naprawy uzytkowanych przedmiotów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także aby nie powodowały szkód i uciążliwości dla otoczenia.

2. Osoby utrzymujace zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi zwierzętami.

3. Osoby utrzymujące jako zwierzęta domowe: ssaki, gady, płazy i owady oraz pajęczaki są zobowiązane do zapobiegania ich wydostaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.

§ 17. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzę.

2. W miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku zwierzęta domowe, a w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących zasad:

- psa należy prowadzić na smyczy,

- psy ras agresywnych należy prowadzić na smyczy i w kagańcu;

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone, gdy osoba, z którą przebywa ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli, oznaczającej właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji.

4. Ze względu na ochronę przed zagrożeniem dla ludzi lub przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku zakazuje się:

1) wprowadzać psy i inne zwierzęta domowe do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy, itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników;

2) wprowadzać psy i inne zwierzęta domowe na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych;

3) pozostawiać psy na uwięzi w taki sposób, że zagrażają one otoczeniu;

5. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice.

§ 18. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudziądz''.

Rozdział 7.
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 19. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy Grudziądz zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także terenów zajętych przez budownictwo wielorodzinne, budownictwo jednorodzinne szeregowe i tereny ogrodów działkowych.

3. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt,

2) w sposób nieuciążliwy dla nieruchomości sąsiednich,

3) odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich gromadzone i usuwane muszą być zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 8.
Deratyzacja

§ 20. 1. Deratyzację należy przeprowadzać, co najmniej raz w roku w miesiącu kwietniu na nieruchomość o zabudowie wielorodzinnej;

2. Obowiązek deratyzacji na nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej należy realizować tylko w miarę indywidualnych potrzeb.

3. W razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno - epidemiologicznych, zdrowotnych lub innych, Wójt Gminy Grudziądz może zarządzić obowiązek przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22. Traci moc Uchwała nr VIII/50/2007 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 98 z dnia 13.08.2007 r. poz. 1506).

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/145/2012
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 18 grudnia 2012 r.

......................................................

(miejscowość, data)

...................................................................

(imię, nazwisko właściciela nieruchomości)

...................................................................

(adres zamieszkania)

Wójt Gminy Grudziądz

Urząd Gminy Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

OŚWIADCZENIE*

Oświadczam, że na terenie nieruchomości położonej w Gminie Grudziądz, w miejscowości

................................, na działce nr geodezyjny.................... odpady ulegające biodegradacji

zagospodarowywane są w kompostowni przydomowej/biogazowni rolniczej** - zgodnie z

§ 13. ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudziądz.

W/w nieruchomość zamieszkuje (użytkuje) ...............osób.

W .............roku, tj. w okresie od ..... - ........ - ....... do ....... - ....... - ......... zagospodarowano

w kompostowni przydomowej/biogazowni rolniczej** około .........litrów odpadów

ulegających biodegradacji.

....................................................

(czytelny podpis)

* Oświadczenie prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86 - 300 w terminie do 15 stycznia za rok poprzedni.

Brak oświadczenia w powyższym terminie świadczy, że na terenie nieruchomości nie zagospodarowuje się odpadów ulegających biodegradacji w kompostowniach przydomowych lub biogazowniach rolniczych.

**niepotrzebne skreślić


Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) rada gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego.

Przygotowany projekt regulaminu określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w zakresie, który wynika z art. 4 ust. 2 w/w ustawy, tj.:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach Gminy Grudziądz;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2012 - 17 z perspektywą 2018 - 2023;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Projekt regulaminu szczegółowo opisuje sposób postępowania z odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które od dnia 1 lipca 2013 roku zostaną objęte zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Nałożony w projekcie zakres i sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów: papieru i makulatury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów, opakowań ze szkła, odpadów ulegających biodegradacji, w tym opakowań ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, przeterminowanych leków i chemikalii, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon został określony tak, aby przy możliwie najmniejszych kosztach stworzyć warunki do prowadzenia jej w sposób efektywny, zgodny z wymaganiami przepisów prawa oraz wygodny dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grudziądz.

Projekt regulaminu dostosowany został do zapisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2012-2017 z perspektywą 2018 - 2023.

Wobec powyższego, przedmiotową uchwałę należy uznać za celową i uzasadnioną.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama