reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/147/2012 Rady Gminy Grudziądz

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106,poz.675, z 2011r.Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217,poz.1281, z 2012r. poz.567) art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno - biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej dla: postoju, garażowania i mycia wszystkich pojazdów, które wyszczególniono przy ubieganiu się o zezwolenie;

2) wykazać się posiadaniem tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa, spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska;

3) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Nr 193, poz. 1617), sprawne technicznie, oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy;

4) posiadać dostateczną ilość sił i środków technicznych umożliwiających płynną realizację usług;

5) udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne spełniające wymagania obowiązujących przepisów;

6) w zakresie zachowania standardów sanitarnych wykonywanych usług i ochrony środowiska przedsiębiorca powinien posiadać środki umożliwiające:

a) regularne mycie i dezynfekcję samochodów asenizacyjnych;

b) wyposażenie pracowników w stosowne środki i odzież ochrony osobistej;

c) utrzymanie bazy transportowej w stanie gwarantującym wypełnienie wymagań wynikających z przepisów sanitarnych i przepisów ochrony środowiska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska


Uzasadnienie

Zgodnie z delegacją art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) rada gminy została zobowiązana do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Na podstawie art. 7 ust. 7 w/w ustawy, Minister Środowiska w dniu 14 marca 2012 r. wydał Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337), traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33). Wobec powyższego, konieczne jest podjęcie uchwały, uwzględniającej wytyczne rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2012 r., poz. 299).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama