| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/148/2012 Rady Gminy Grudziądz

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grudziądz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106,poz.675, z 2011r.Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217,poz.1281, z 2012r. poz.567) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w zw. z art. 10 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana miesięcznie bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto nr: 90950000080008872120000220 lub gotówką w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego Łasin w Urzędzie Gminy Grudziądz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska


Uzasadnienie

Stosownie do art. 6l znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane co miesiąc do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem możliwości finansowych mieszkańców gminy oraz w celu zapewnienia płynności budżetu gminy.

Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemniki. Natomiast wzór deklaracji na podstawie którego opłata będzie naliczana, został podany w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »