| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/149/2012 Rady Gminy Grudziądz

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grudziądz niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106,poz.675, z 2011r.Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217,poz.1281, z 2012r. poz.567) w związku z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Grudziądz postanawia odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terytorium Gminy Grudziądz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391 z późn.zm.) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897 ze zm.), od dnia 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany wprowadzone w ustawie umożliwiły Radzie Gminy podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (np. warsztaty, sklepy, budynki administracyjne, szkoły itp.). Ustawa nakłada obowiązek odbioru przez gminę odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy. Objęcie obowiązku odbioru odpadów przez Gminę z nieruchomości niezamieszkałych pozwoli na ujednolicenie systemu gospodarowania odpadami poprzez objęcie nim wszystkich właścicieli nieruchomości zarówno tych, na których zamieszkują mieszkańcy jak również i tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Za przejęcie powyższych obowiązków gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie uwzględniała koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów. W/w uchwała stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą dalszych działań mających na celu wprowadzenie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »