| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/150/2012 Rady Gminy Grudziądz

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106,poz.675, z 2011r.Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217,poz.1281, z 2012r. poz.567) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady,przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia i zużyte opony, tekstylia i odzież oraz odpady wielomateriałowe zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót - w każdej ilości.

§ 3. 1. Na terenie Gminy Grudziądz obowiązuje system selektywnego czteropojemnikowego zbierania odpadów.

2. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudziądz, będą traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane).

§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co tydzień,

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 maja do 31 października - co dwa tygodnie,

- w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia - co cztery tygodnie,

c) szkło - co osiem tygodni,

d) tworzywa sztuczne - co cztery tygodnie,

2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z terenów nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

a) przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w wyznaczonych aptekach - w godzinach ich pracy;

b) baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;

d) meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;

e) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy,

f) chemikalia i zużyte opony oraz metal - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach sprzedaży - w godzinach ich pracy;

g) tekstylia i odzież - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy;

h) odpady wielomateriałowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy;

i) odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy.

§ 5. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 14:00.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów odpady komunalne określone w § 4 ust. 2 zebrane w sposób selektywny.

3. Właściciele nieruchomości mogą także samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny, określone w § 4 ust. 1 , z wyłączeniem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska


Uzasadnienie

W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., gminy mają obowiązek objąć właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada gminy może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Grudziądz powinna przyjąć uchwałę w sprawie szczegółowego spososbu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Grudziądz w ramach opłaty m.in. odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z określoną częstotliwością, a także możliwość dostarczenia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych do punktu selektywnego zbierania odpadów w godzinach pracy tego punktu.

Zakres świadczonych usług przez Gminę Grudziądz został tak zaplanowany, aby środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób jak najbardziej efektywny przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla mieszkańców.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. Wszystkie te uchwały tworzą podstawę do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Grudziądz.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »