| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/151/2012 Rady Gminy Grudziądz

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grudziądz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106,poz.675, z 2011r.Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217,poz.1281, z 2012r. poz.567) oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w zw. z art. 10 ust. 1 , art. 12 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niekórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością położonych na terenie Gminy Grudziądz, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 należy złożyć w Urzędzie Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 składa się w terminie:

1) do 28 lutego 2013 roku dla pierwszej deklaracji,

2) w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca,

3) w ciągu 14 dni od wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób, przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/151/2012
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W celu wypełnienia obowiązku, wynikającego z art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r. poz. 391), przygotowany został projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. Deklaracja została przygotowana w oparciu o szczegółowe zasady funkcjonowania wdrażanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Projekt uchwały zawiera również informację o terminie złożenia pierwszej deklaracji oraz o sytuacjach, kiedy należy złożyć kolejne deklaracje. Opracowanie wzoru składanej deklaracji jest konieczne ze względu na zapewnienie prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »