| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/284/12 Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Koronowo zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc - bez wezwania - w terminie do dnia 15 każdego miesiąca - za poprzedni miesiąc.

§ 2. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie nowej deklaracji - opłatę wnosi się w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności.

§ 3. W 2013 roku pierwsza opłata będzie należna począwszy od miesiąca lipca i płatna do 15 sierpnia tego roku.

§ 4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koronowie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie


Grzegorz Myk


Uzasadnienie

W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto Rada Miejska w Koronowie uchwałą Nr XXV/236/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. przejęła obowiązek gospodarowania odpadami na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Następstwem wdrażania nowego systemu jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane raz w miesiącu do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od 15 sierpnia 2013 r. za miesiąc poprzedni . Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetowej gminy. Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości rozpocznie się w miesiącu lipcu 2013 roku, dlatego też miesiąc sierpień będzie pierwszym terminem uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mając powyższe na względzie należy uznać podjęcie przedmiotowej uchwały za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »