| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/286/12 Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- rozumie się przez to deklarację, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391);

2. opłacie - rozumie się przez to opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3. właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. W zamian za opłatę, uiszczoną przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, Gmina Koronowo świadczyć będzie następujące usługi:

1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej- z częstotliwością nie rzadziej, niż co 14 dni,

b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej- z częstotliwością nie rzadziej, niż co 7 dni;

2) Odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie:

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe - z częstotliwością nie rzadziej, niż co 28 dni;

b) szkła oraz opakowań ze szkła - z częstotliwością nie rzadziej, niż co 28 dni;

c) odpadów zielonych- w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej- z częstotliwością nie rzadziej, niż co 7 dni;

d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych, zebranych w pojemnikach lub kontenerach w ilości do 5m3, udostępnionych przez przedsiębiorcę odpowiadającego za odbiór odpadów komunalnych - z częstotliwością raz w roku na gospodarstwo domowe - na zgłoszenie. Odbiór powinien nastąpić nie później niż 7 dni od dnia podstawienia pojemnika lub kontenera przez przedsiębiorcę odbierającego w/w odpady.

e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych powstających w gospodarstwach domowych - z częstotliwością nie rzadziej, niż raz na kwartał;

f) przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych, zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie miasta i gminy Koronowo;

3) Odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Koronowo, zwanym dalej PSZOK, odpadów zebranych selektywnie, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 9 listopada 2012 r., poz. 2627 ), według poniższych zasad.

a) Do PSZOK przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Koronowo.

b) W celu skorzystania z usługi, właściciel nieruchomości dostarcza odpady do PSZOK.

c) Godziny otwarcia PSZOK zostaną określone Zarządzeniem Burmistrza Koronowa.

d) Dostarczający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZOK lub znaki informacyjne.

§ 4. 1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Gmina Koronowo świadczyć będzie następujące usługi:

1) Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z częstotliwością nie rzadziej, niż co 7 dni.

2) Odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie:

a) papieru, tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych - z częstotliwością nie rzadziej, niż co 28 dni,

b) szkła oraz opakowań ze szkła- z częstotliwością nie rzadziej, niż co 28 dni.

2. W zamian za opłatę uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której jest prowadzony ogród działkowy - letniskowy, Gmina Koronowo świadczyć będzie następujące usługi:

1) Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z częstotliwością nie rzadziej, niż co 14 dni w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

2) Odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie:

a) papieru, tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych - z częstotliwością nie rzadziej, niż co 28 dni,

b) szkła oraz opakowań ze szkła - z częstotliwością nie rzadziej, niż co 28 dni.

c) odpadów zielonych - z częstotliwością nie rzadziej, niż co 7 dni.

3. W zamian za opłatę uiszczoną przez właściciela nieruchomości na której znajduje się targowisko, Gmina Koronowo świadczyć będzie usługi odbioru następujących odpadów zebranych selektywnie:

a) papieru, tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych - z częstotliwością nie rzadziej, niż co 28 dni;

b) szkła oraz opakowań ze szkła- z częstotliwością nie rzadziej, niż co 28 dni;

c) odpadów zielonych - z częstotliwością nie rzadziej, niż co 7 dni;

4. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się cmentarz, Gmina Koronowo świadczyć będzie usługę w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej, niż raz w miesiącu.

§ 5. W przypadku konieczności odbioru odpadów, wykraczającego poza częstotliwość określoną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy , zobowiązany jest złożyć u przedsiębiorcy odpowiadającego za odbiór odpadów komunalnych - zgłoszenie dodatkowego odbioru odpadów komunalnych. Wzór zgłoszenia odpadów komunalnych do dodatkowego odbioru stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały (częstotliwość odbioru tych odpadów nie ma wpływu na wysokość opłaty).

§ 6. W przypadku konieczności odbioru odpadów, wykraczającego poza częstotliwość określoną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne, zobowiązany jest złożyć u przedsiębiorcy odpowiadającego za odbiór odpadów komunalnych, zgłoszenie do dodatkowego odbioru odpadów komunalnych. Wzór zgłoszenia odpadów komunalnych do dodatkowego odbioru stanowi załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały (obciążenie za dodatkowe pojemniki pokrywa zgłaszający).

§ 7. W celu odbioru odpadów, o których mowa w § 3 pkt. 1 i 2 lit. a-d oraz § 4, pojemniki i worki z odpadami należy udostępniać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów komunalnych, w terminach podanych przez przedsiębiorców.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie


Grzegorz Myk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/286/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/286/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/286/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załacznik nr 3 do uchwały

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/286/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załacznik nr 4 do uchwały


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6 r. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz w oparciu o zapisy uchwalonego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 9 listopada 2012 r., poz. 2627) Rada Miejska określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Mając powyższe na względzie należy uznać podjęcie przedmiotowej uchwały za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »