| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Gminy w Górznie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn.zm.[1]) ), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póżn.zm.[2]) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.[3]) ) oraz § 11 ust.2 Uchwały Rady Gminy Nr XII/67/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/67/2011 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012, zmienionej Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XIV/72/2012 z dnia 26 marca 2012 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XV/79/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XVI//86/2012 z dnia 29 maja 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XVII/93/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XVIII/94/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Gminy w Górznie Nr XIX/100/2012 z dnia 24 września 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XX/106/2012 z dnia 17 października 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XXI/108/2012 z dnia 29 października 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XXII/114/2012 z dnia 20 listopada 2012 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 5/2012 z dnia 15 lutego 2012 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 12/2012 z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 35/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 36/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 103/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 129/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12.329.110,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 11.466.103,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 863.007,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) w §2.1 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 13.137.522,00 zł:

a) wydatki bieżące w kwocie 10.554.046,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.583.476,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) w § 6 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

a) dotacje dla sektora finansów publicznych 157.000,00 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 715.906,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) w §13 w budżecie tworzy się rezerwy:

a) ogólną w wysokości 30.379,00 zł,

b) celową w wysokości 25.918,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.918,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Świdziński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/122/2012
Rady Gminy w Górznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/122/2012
Rady Gminy w Górznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/122/2012
Rady Gminy w Górznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zmieniającego plan dotacji celowej na 2012 rok:

852-85216-2030 zwiększenie o kwotę 239,00 zł. w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizacje zasiłków stałych,

852-85213-2030 zmniejszenie o kwotę 764,00 zł, dotyczy opłacanych składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wydatki zapisano zgodnie z przeznaczeniem.

Zwiększone zostały środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (środki Starostwa Powiatowego) w kwocie 211,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększająca subwencję oświatową na łączną kwotę 94.779,00 zł, z tego 39.796,00 zł dotyczy zwiększonej składki rentowej o 2 % od miesiąca lutego tego roku, kwota 54.983,00 zł dotyczy dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w trybie art.20 Karty Nauczyciela.

Kwotę zwiększonej subwencji oświatowej przeznaczono na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla zwolnionych pracowników Szkoły Podstawowej w Gołkowie w kwocie 38.000,00 zł, odprawę emerytalną przysługującą nauczycielowi w kwocie 11.580,00 zł, zwiększenie dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących Szkoły Niepubliczne, dla Stowarzyszenia "Kuźnia" z tytułu zwiększonej składki rentowe kwotę 5.128,00 zł., z tytuły wyrównania od miesiąca października na zwiększoną liczbę uczniów 23.332,00 zł., dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Miesiączkowie z tytułu zwiększonej składki rentowej 1.935,00 zł, dla Zespołu Szkół w Górznie z tytułu zwiększonej składki rentowej kwotę 4.545,00 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla zwolnionych pracowników obsługi i na wydatki rzeczowe (zakup usług) kwotę 10.259,00 zł.

Dokonano również przesunięć w §§ w jednostkach takich jak: Urząd Gminy i Zespół Szkół w Górznie.

W UG dokonano zmian w planie wydatków

Dokonano przesunięć w dziale "Gospodarki komunalnej", aby zabezpieczyć środki na przekazanie dotacji na odpis ZFŚS naliczonego na zatrudnianych pracowników publicznych w ciągu roku. Przesunięto kwotę 2.439,00 zł z niewykorzystanego planu na pokrywanie składek na PFRON, dokonano również przesunięcia w "Pozostałej działalności oświatowej" , środki były zagwarantowane przez sołectwa na rzecz szkoły w Gołkowie i w związku z potrzebą wypłaty w ramach "Umowy o dzieło" w kwocie 1.600,00 zł.

Dokonano również przesunięć w Zespole Szkół w Górznie, zabezpieczając środki na opłaty za usługi (ogrzewanie - "Altermia"), aby uregulować za zużyte ciepło za m-c grudzień. Kwotę 22.000,00 zł. przesunięto z niewykorzystanego planu finansowego w § 4260 - zakup energii.


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142i poz.146, Nr 40 poz.230 i Nr 106, poz.675., oraz 2011 rok Nr 21,poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, Dz.u. z 2012 r. poz.567.

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz.1706 oraz z 2010 r. Nr 96,poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr226,poz.1475 i Nr238,poz.1578, Nr 178,poz.1061,Nr197,poz.1170.

[3]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146,Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020 i Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726., 2011 r. Nr185,poz.1092, Nr201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240,poz.1429, Nr 291, poz.1707.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »