| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/123/2012 Rady Gminy w Górznie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn.zm.[1]) ), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. -przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z póżn.zm.[2]) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.[3]) ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 12.370.354,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 10.937.156,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.433.198,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 12.090.552,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 10.632.952,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.457.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Nadwyżka budżetu w kwocie 279.802,00 zł zostanie przeznaczona na:

1) Spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 279.802,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.154.346,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.434.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 208.790,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.267.157,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Nie planuje się wydatków z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 643.558,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 50.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 593.558,00 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostki oświatowej:

1) dochody w kwocie 86.000,00 zł,

2) wydatki w kwocie 86.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000,00 zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 593.558,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 110.960.00 zł,

2) celową w wysokości - 29.040,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 29.040,00 zł.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł i przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 16. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 437.338,00 zł i przeznacza na wydatki z gospodarką odpadami w kwocie 437.338,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Świdziński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/123/2012
Rady Gminy w Górznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/123/2012
Rady Gminy w Górznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/123/2012
Rady Gminy w Górznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/123/2012
Rady Gminy w Górznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXIII/123/2012
Rady Gminy w Górznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik Nr 4a

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/123/2012
Rady Gminy w Górznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/123/2012
Rady Gminy w Górznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/123/2012
Rady Gminy w Górznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/123/2012
Rady Gminy w Górznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/123/2012
Rady Gminy w Górznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/123/2012
Rady Gminy w Górznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/123/2012
Rady Gminy w Górznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146 i Nr 106, poz.675. oraz 2011 rok Nr21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134,poz.777,Nr149,poz.887, Nr 217,poz.1281,Dz.u. z 2012 r. poz.567.

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz.1706 oraz z 2010 r. Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078 i Nr 96, poz.620, Nr, , Nr 238, poz. 1578,Nr178,poz.1061,Nr 197,poz.1170.

[3]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020 i Nr 96, poz.620, i Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, 2011 r. Nr185,poz.1092, Nr201,poz.1183, Nr234,poz.1386, Nr240,poz..1429, Nr291, poz.1707.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Rychły-Stucke

Inspektor Ochrony Danych (IOD), Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »