| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/268/12 Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się ,,Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV/451/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mogilno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Teresa Kujawa


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXVI/268/12
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku nakłada na radę gminy obowiązek podjęcia wielu nowych uchwał dotyczących gospodarowania przez gminy odpadami. Aktem o podstawowym znaczeniu jest regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 przywołanej ustawy rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Regulamin określa nowe zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych, co stanowi kolejny krok we wdrażaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/268/12
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.);

2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mogilno;

3) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), w szczególności psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby akwariowe oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;

4) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.), w szczególności: świnie, owce, osły, kozy, konie, bydło, kury, kaczki, gęsi, indyki, króliki, nutrie, norki, tchórzofretki, lisy oraz pszczoły;

5) zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym - należy przez to rozumieć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z późn.zm);

6) zużytych bateriach i zużytych akumulatorach - należy przez to rozumieć zużyte baterie i akumulatory, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666 z późn.zm.);

7) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje wymiary nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach, stanowiących wyposażenie nieruchomości np. wózki, rowery, meble i inne sprzęty gospodarstwa domowego o dużych gabarytach;

8) selektywnej zbiórce odpadów - należy przez to rozumieć przygotowany przez gminę system selektywnej zbiórki odpadów - szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, opakowań wielomateriałowych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z prowadzenia drobnych prac remontowych wykonywanych samodzielnie przez mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, w ilości nie większej niż 3 m 3 rocznie.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno, w wykonaniu obowiązku utrzymania czystości i porządku, obowiązani są do:

1) prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

a) szkła,

b) tworzyw sztucznych,

c) papieru,

d) metalu,

e) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

f) opakowań wielomateriałowych,

g) przeterminowanych leków,

h) chemikaliów,

i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

j) zużytych baterii i akumulatorów,

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

ł) odzieży i tekstyliów,

m) zużytych opon;

2) wyposażenia nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych (pojemniki, worki), o których mowa w rozdziale III regulaminu;

3) przygotowania na terenie nieruchomości miejsca na twardej i równej nawierzchni w celu ustawienia pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych;

4) ustawienia pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych w miejscach niepowodujących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg itp.;

5) zapewnienia systematycznego usuwania odpadów komunalnych oraz innych zanieczyszczeń z nieruchomości, w tym również w częściach służących do użytku publicznego takich jak podwórza, przejścia, place zabaw, chodniki, tereny zielone itp.;

6) utrzymania w czystości pojemników do zbierania odpadów komunalnych oraz miejsc ustawienia tych urządzeń na nieruchomości.

§ 3. 1. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, właściciele nieruchomości realizują poprzez:

1) usuwanie tych zanieczyszczeń i umieszczanie ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów;

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika;

3) usuwanie nawisów śniegu oraz sopli lodowych z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z trasami pieszymi i drogami, niezwłocznie po ich powstaniu.

2. Zabrania się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.

§ 4. Usuwanie odpadów poprzez ich spalanie poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi, zakopywanie oraz pozbywanie się poza wyznaczonymi punktami gromadzenia odpadów jest zabronione.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz ich naprawa poza warsztatami naprawczymi są dozwolone wyłącznie na terenach nie służących do użytku publicznego, umożliwiających odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska i przy użyciu środków ulegających biodegradacji.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza, są zobowiązani wyposażyć nieruchomość w urządzenia do zbierania odpadów, gwarantujące możliwość zbierania wszystkich odpadów, powstających w związku z prowadzoną działalnością.

2. Zabrania się pozbywania stałych odpadów, powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej poprzez ich wyrzucanie do koszy ulicznych.

§ 7. Właściciele nieruchomości na terenie których powstają odpady roślinne, z wyłączeniem właścicieli nieruchomości położonych w rejonie intensywnej zabudowy mieszkaniowej budynkami wielolokalowymi, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby na terenie posiadanej nieruchomości, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 8. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Mogilno:

1) kosze uliczne o pojemności 40 l, 50 l, 60 l , 70 l i 80 l;

2) pojemniki na odpady komunalne o pojemności: 110 l, 240 l, 750 l, 1100 l i 5500 l.

3) worki foliowe o pojemności 80 l, 90 l , 100 l , 110 l i 120 l;

§ 9. Określa się minimalne tygodniowe wielkości wytwarzanych odpadów komunalnych:

1) 10 l - na jedną osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielolokalowych;

2) 3 l - na każdego pracownika zatrudnionego i każdego ucznia uczęszczającego do szkoły oraz przedszkola;

3) 10 l - na jedno miejsce noclegowe w hotelach, motelach, ośrodkach wypoczynkowych, polach namiotowych;

4) 10 l - na jedno miejsce konsumpcyjne w restauracjach, jadłodajniach, barach i innych stałych obiektach gastronomicznych.

§ 10. Dla potrzeb selektywnej i nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się odpowiednio oznakowane pojemniki oraz worki.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zbierają odpady komunalne w estetycznych pojemnikach wykonanych z blachy stalowej lub z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadających obowiązującym normom, przystosowanych do mechanicznego ich opróżniania przez specjalistyczne pojazdy.

2. Na terenie nieruchomości pojemniki lub worki na odpady zmieszane oraz selektywnie zbierane należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, utwardzonym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, w sposób nie powodujący zagrożenia w ruchu drogowym.

§ 12. Pojemniki i kosze uliczne na opady komunalne ustawione przy drogach publicznych, przystankach autobusowych, parkingach oraz innych terenach użytku publicznego powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

1) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników w.w terenów;

2) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiających ich opróżnianie przez odbiorcę odpadów komunalnych;

3) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób;

4) powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów.

§ 13. 1. Nieczystości płynne, powstające na terenie nieruchomości powinny być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków bądź do szczelnych zbiorników bezodpływowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z odrębnych przepisów.

2. Zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych lub przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 14. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

2) selektywnie zbierane odpady komunalne- nie rzadziej niż raz w miesiącu; w terminach ustalonych w podanym do publicznej wiadomości harmonogramie odbiorów.

2. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1) zmieszane odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w dniu odbioru odpadów, udostępnić odbiorcy odpadów;

2) selektywnie zbierane odpady komunalne: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odzież i tekstylia, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe - należy zbierać w pojemnikach lub w workach, a w dniu odbioru udostępnić odbiorcy odpadów, przy czym odpady te można także przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów;

3) odpady ulegające biodegradacji, należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w dniu odbioru odpadów udostępnić odbiorcy odpadów, przy czym odpady te można także: a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów; b) gromadzić w kompostownikach przydomowych.

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

b) gromadzić w kompostownikach przydomowych.

§ 15. 1. Wywóz nieczystości ciekłych musi następować w terminach zapobiegających przepełnieniu zbiornika i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu, przy czym z nieruchomości zamieszkałych - nie rzadziej niż raz na kwartał. Ilość nieczystości płynnych ustala się na podstawie zużycia wody, wskazanego przez urządzenie pomiarowe lub wylicza się wg obowiązujących norm.

2. Nieczystości ciekłe mogą być wywożone wyłącznie do wyznaczonych stacji zlewnych.

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych należy dokonywać na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, w szczególności poprzez:

1) unikanie kupowania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania;

2) unikanie kupowania produktów "nadmiernie" opakowanych;

3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych.

2. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu:

1) zwiększanie poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach domowych;

3) upowszechnienie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 17. 1. Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do wyeliminowania zagrożeń lub uciążliwości dla ludzi poprzez:

1) zgłoszenie psa do rejestracji w Urzędzie Miejskim w Mogilnie w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie zwierzęcia i poddanie go identyfikacji poprzez umieszczenie na obroży identyfikatora.

2) poddawanie psa szczepieniom ochronnym przeciw wściekliźnie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

3) uzyskanie pisemnego zezwolenia na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:

1) zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej;

2) wyprowadzanie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną, psa niebezpiecznego oraz agresywnego - na smyczy i z nałożonym kagańcem, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 3 i ust. 4;

3) dążenie do zapewnienia niezakłócania ciszy przez zwierzęta przebywające w budynkach wielorodzinnych;

4) niewprowadzanie zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, szkół, obiektów sportowych oraz na tereny objęte zakazem ustalonym przez właścicieli nieruchomości;

5) wywieszenie tablicy ostrzegawczej na bramie nieruchomości, na której przebywa pies niebezpieczny lub rasy uznanej za agresywną;

6) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) pozostawionych przez zwierzęta domowe z terenu klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, ulic i chodników. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych bądź do urządzeń kanalizacyjnych.

3. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenach niepublicznych, w szczególności ogrodzonych nieruchomościach, pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.

4. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych przy spełnieniu jednocześnie następujących wymogów:

1) posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia;

2) pies jest w kagańcu, za wyjątkiem tych psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na budowę ciała (np. pekińczyk) lub niewskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii.

5. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, trzymanych w charakterze zwierząt domowych.

6. Właściciel nieruchomości może wyznaczyć miejsce do wyprowadzania psów i kotów oraz innych zwierząt domowych poprzez oznakowanie terenu stosowną tablicą. Odpowiedzialność za zapewnienie utrzymywania w czystości wyznaczonego miejsca obciąża właściciela nieruchomości.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu zawarte w ust.2 pkt.4 i 6 oraz ust.4 nie dotyczą psów-przewodników osób niewidomych.

8. Obowiązek, ustalony w niniejszym paragrafie w ust. 2 pkt.4 nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 18. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w granicach administracyjnych miasta Mogilna na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, za wyjątkiem gospodarstw rolnych istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu.

2. Właściciele nieruchomości, utrzymujący zwierzęta gospodarskie, zobowiązani są do prowadzenia hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości.

3. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.

4. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i jej bezpośrednie otoczenie winno być utrzymane w należytej czystości.

5. Obornik, odchody zwierząt i inne odpady powstające w wyniku chowu i hodowli winny być gromadzone w wydzielonych miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu, zgodnie z warunkami przechowywania ustalonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, dotyczącego nawozów, ich gromadzenia i przechowywania.

6. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierząt poza teren wybiegu.

7. Ule pszczele mogą być stawiane w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od zabudowań mieszkalnych, a od budynków użyteczności publicznej w odległości nie mniejszej niż 30 metrów.

8. Zabrania się zanieczyszczania terenu nieruchomości, domów, ulic i innych miejsc publicznych wydalinami zwierząt, karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.

9. Wymagania dotyczące chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, nie dotyczą placówek i zakładów utrzymujących zwierzęta do celów badawczych, a także zwierzyńców, schronisk dla zwierząt, cyrków oraz klubów sportowych, utrzymujących zwierzęta gospodarskie.

10. Szczegółowe zasady chowu i hodowli zwierząt regulują odrębne przepisy.

Rozdział 8.
Obszary i terminy przeprowadzenia deratyzacji

§ 19. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzania co roku deratyzacji we wszystkich obiektach na terenie Gminy Mogilno w pomieszczeniach zsypowych i piwnicznych budynków oraz w miejscach najbardziej narażonych bytowaniem gryzoni.

2. Deratyzację należy przeprowadzać:

1) w budynkach jednorodzinnych raz do roku, w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia;

2) w pozostałych obiektach, dwukrotnie w ciągu roku, w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października.

3. Obowiązek w zakresie deratyzacji zostanie wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży trutkę przeciw gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozostawi ją do dnia 30 kwietnia oraz w dniu 1 października i pozostawi ją do dnia 31 października.

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 20. Właściciele nieruchomości zobowiązani są umożliwić upoważnionemu przedstawicielowi Burmistrza Mogilna oraz innym upoważnionym służbom i inspekcjom wstęp na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

§ 21. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu powoduje sankcje określone w art. 10 ust.2a ustawy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »