| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/247/2012 Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza zobowiązani są złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza pierwszą deklarację, o której mowa w § 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2013 roku.

2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza nową deklarację uwzględniającą zmiany w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

4. Określa się wzór oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w nieruchomości, której dotyczy deklaracja -w przypadku różnicy między ilością osób zameldowanych a zamieszkałych na terenie danej nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) Zaświadczenie z WKU lub jednostki wojskowej;

2) Zaświadczenie lub oświadczenie z: uczelni, szkół, internatów, zakładów pracy oraz instytucji potwierdzających czasowe w nich przebywanie osób zainteresowanych;

3) Oświadczenie właściciela nieruchomości w sprawie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż miesiąc.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Mroczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Romuald Rosiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/247/2012
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/247/2012
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. wprowadzonych ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Miejska w Mroczy przyjmuje uchwałę o ustaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Romuald Rosiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »