| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/247/2012 Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza zobowiązani są złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza pierwszą deklarację, o której mowa w § 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2013 roku.

2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza nową deklarację uwzględniającą zmiany w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

4. Określa się wzór oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w nieruchomości, której dotyczy deklaracja -w przypadku różnicy między ilością osób zameldowanych a zamieszkałych na terenie danej nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) Zaświadczenie z WKU lub jednostki wojskowej;

2) Zaświadczenie lub oświadczenie z: uczelni, szkół, internatów, zakładów pracy oraz instytucji potwierdzających czasowe w nich przebywanie osób zainteresowanych;

3) Oświadczenie właściciela nieruchomości w sprawie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż miesiąc.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Mroczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Romuald Rosiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/247/2012
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/247/2012
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. wprowadzonych ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Miejska w Mroczy przyjmuje uchwałę o ustaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Romuald Rosiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »